عهد عتیق و عهد جدید یعنی چه ؟ کتاب مقدس مسیحیان، مجموعاً شامل شصت و شش کتاب است که در یک جلد جمع‌آوری شده و “کتاب مقدس” خوانده می‌شود. این کتاب، که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً چهل نویسنده، در مدتی در حدود یکهزار و پانصد سال، نوشته شد دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد. عهد عتیق، شامل سی و نه کتاب است و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهدعتیق، اشاره‌ای ‌است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار نمود. در عهد عتیق، شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی، به زشتی

close

عهد عتیق و عهد جدید یعنی چه ؟ کتاب مقدس مسیحیان، مجموعاً شامل شصت و شش کتاب است که در یک جلد جمع‌آوری شده و “کتاب مقدس” خوانده می‌شود. این کتاب، که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً چهل نویسنده، در مدتی در حدود یکهزار و پانصد سال، نوشته شد دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد. عهد عتیق، شامل سی و نه کتاب است و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهدعتیق، اشاره‌ای ‌است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار نمود. در عهد عتیق، شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی، به زشتی

Read more

امثال باب ۱۶ آیه ۶ درستکار و با وفا باش که خدا گناهت را می‌بخشد. از خداوند بترس تا به بدی گرفتار نگردی.

close

امثال باب ۱۶ آیه ۶ درستکار و با وفا باش که خدا گناهت را می‌بخشد. از خداوند بترس تا به بدی گرفتار نگردی.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۴ آیه ۸  آسوده به بستر می‌روم و می‌خوابم، زیرا ای خداوند، تو یگانه کسی هستی که به من اطمینان می‌بخشی.

close

مزامیر باب ۴ آیه ۸  آسوده به بستر می‌روم و می‌خوابم، زیرا ای خداوند، تو یگانه کسی هستی که به من اطمینان می‌بخشی.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۱۵  آیه ۴ زیرا هرچه در گذشته در کتاب‌مقدّس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلهٔ بردباری و دلگرمی‌ای که کلام خدا می‌بخشد، امیدوار باشیم.

close

رومیان باب ۱۵  آیه ۴ زیرا هرچه در گذشته در کتاب‌مقدّس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلهٔ بردباری و دلگرمی‌ای که کلام خدا می‌بخشد، امیدوار باشیم.

Read more

Posted in آیه قوت

دعای واقعی چیزی جزعشق به خداوند نیست. دعا به کار بردن کلمات زیاد پرمحتوا نمیباشد؛ چرا که خداوند درونی ترین احساسات تو را قبل از بیانشان میداند. دعای واقعی از اعماق روح برمیآید. تو برای آنچه که واقعا میخواهی، دعا میکنی. اگر نمی بینی که در اعماق قلبت چه میخواهی، دعاهایت فریبکارانه است. تو میتوانی تمام روز را دعا کنی، اما اگر از ته دل و عمق وجود نباشد دعایی نکرده ای. هنگامیکه عشق واقعی در قلب توست و خواست خداوند در درونت است، تو بی وقفه دعا میکنی. عشقی که در عمیق ترین نقطه روحت واقع است، پیوسته دعا میکند حتی وقتی که فکرت مشغول کار دیگریست. عشق، هر آنچه را

close

دعای واقعی چیزی جزعشق به خداوند نیست. دعا به کار بردن کلمات زیاد پرمحتوا نمیباشد؛ چرا که خداوند درونی ترین احساسات تو را قبل از بیانشان میداند. دعای واقعی از اعماق روح برمیآید. تو برای آنچه که واقعا میخواهی، دعا میکنی. اگر نمی بینی که در اعماق قلبت چه میخواهی، دعاهایت فریبکارانه است. تو میتوانی تمام روز را دعا کنی، اما اگر از ته دل و عمق وجود نباشد دعایی نکرده ای. هنگامیکه عشق واقعی در قلب توست و خواست خداوند در درونت است، تو بی وقفه دعا میکنی. عشقی که در عمیق ترین نقطه روحت واقع است، پیوسته دعا میکند حتی وقتی که فکرت مشغول کار دیگریست. عشق، هر آنچه را

Read more

مزامیر باب ۹۱  آیه ۱ کسی‌که به خدا پناه می‌برد و در زیر سایهٔ رحمت قادر متعال زندگی می‌کند،

close

مزامیر باب ۹۱  آیه ۱ کسی‌که به خدا پناه می‌برد و در زیر سایهٔ رحمت قادر متعال زندگی می‌کند،

Read more

Posted in آیه قوت

در شبی که نیقودیمس پیر با مسیح خداوند ملاقات کرد، با مفاهیم عمیق روحانیی آشنا شد که او را به حیرت واداشت. حقیقتی که گاهی اهمیت و توجه به آن در کلیسای مسیح کمرنگ شده، تمرکز ما بر چیزهای دیگر معطوف می گردد. “آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید” (یوحنا ۳: ۳) برای نیقودیموس و همپایان فریسی او، آموزه تولد نو نکته تازه ای بود که هرگز در مورد آن تعمق نکرده بودند و نیقودیموس پس از شنیدن این تعلیم به مسیح خداوند چنین پاسخ می دهد: “چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟

close

در شبی که نیقودیمس پیر با مسیح خداوند ملاقات کرد، با مفاهیم عمیق روحانیی آشنا شد که او را به حیرت واداشت. حقیقتی که گاهی اهمیت و توجه به آن در کلیسای مسیح کمرنگ شده، تمرکز ما بر چیزهای دیگر معطوف می گردد. “آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید” (یوحنا ۳: ۳) برای نیقودیموس و همپایان فریسی او، آموزه تولد نو نکته تازه ای بود که هرگز در مورد آن تعمق نکرده بودند و نیقودیموس پس از شنیدن این تعلیم به مسیح خداوند چنین پاسخ می دهد: “چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟

Read more

این به این معنا است که ایمان داریم به انجیل شامل مجموعه کتب عهد قدیم و عهد جدید که طی چند هزار سال توسط خداوند به انسان داده شده اند . این کتب راهنمای ایمان ، اعتقادات و زندگی روزانه ما میباشند .  همچنین ایمان داریم به خداوند یگانه که خود را بر انسان به شکل سه شخصیت متفاوت و مجزا نمایان میسازد . این شخصیتها عبارتند از پدر ، پسر ، روح القدس که همه در ذات یکی و برابر هستند . به عنوان مسیحی پیرو عیسی مسیح هستیم چون عیسی مسیح جلوه خدای پدر است ، با او هم ذات میباشد . او از خدا زاده یا خلق نشده

close

این به این معنا است که ایمان داریم به انجیل شامل مجموعه کتب عهد قدیم و عهد جدید که طی چند هزار سال توسط خداوند به انسان داده شده اند . این کتب راهنمای ایمان ، اعتقادات و زندگی روزانه ما میباشند .  همچنین ایمان داریم به خداوند یگانه که خود را بر انسان به شکل سه شخصیت متفاوت و مجزا نمایان میسازد . این شخصیتها عبارتند از پدر ، پسر ، روح القدس که همه در ذات یکی و برابر هستند . به عنوان مسیحی پیرو عیسی مسیح هستیم چون عیسی مسیح جلوه خدای پدر است ، با او هم ذات میباشد . او از خدا زاده یا خلق نشده

Read more

اول پطرس باب ۱ آیه ۳ سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلهٔ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.

close

اول پطرس باب ۱ آیه ۳ سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلهٔ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۵۳ آیه ۳ ما او را خوار شمردیم و طرد کردیم، و او متحمّل رنج و درد شد. کسی نمی‌خواست حتّی به او نگاه کند، ما او را نادیده گرفتیم، مثل ‌اینکه اصلاً وجود نداشت.

close

اشعیا باب ۵۳ آیه ۳ ما او را خوار شمردیم و طرد کردیم، و او متحمّل رنج و درد شد. کسی نمی‌خواست حتّی به او نگاه کند، ما او را نادیده گرفتیم، مثل ‌اینکه اصلاً وجود نداشت.

Read more

Posted in آیه قوت

تثنیه باب ۷ آیه ۹ پس باید بدانید که خداوند خدای شما، خدای یگانه است. او خدایی با وفاست که عهد و پیمان خود را نگاه می‌دارد و محبّت پایدار خود را به دوستداران خود و آنهایی که از احکام او پیروی می‌کنند تا هزاران نسل نشان می‌دهد.  

close

تثنیه باب ۷ آیه ۹ پس باید بدانید که خداوند خدای شما، خدای یگانه است. او خدایی با وفاست که عهد و پیمان خود را نگاه می‌دارد و محبّت پایدار خود را به دوستداران خود و آنهایی که از احکام او پیروی می‌کنند تا هزاران نسل نشان می‌دهد.  

Read more

Posted in آیه قوت

مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت!!! یکی از صبح‌های سرد ماه ژانویه در سال ۲۰۰۷، مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت. او به مدت ۴۵ دقیقه، ۶ قطعه از باخ را نواخت. در این مدت، تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند، بیشتر آنها سر کارشان می‌رفتند. بعد از سه دقیقه یک مرد میانسال، متوجه نواخته شدن موسیقی شد. او سرعت حرکتش را کم کرد و چند ثانیه ایستاد، سپس عجله کرد تا دیرش نشود. ۴ دقیقه بعد: ویولنیست، نخستین دلارش را دریافت کرد. یک زن پول را در کلاه انداخت و بدون توقف به حرکت خود ادامه داد. ۵ دقیقه بعد: مرد جوانی به دیوار تکیه داد و

close

مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت!!! یکی از صبح‌های سرد ماه ژانویه در سال ۲۰۰۷، مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت. او به مدت ۴۵ دقیقه، ۶ قطعه از باخ را نواخت. در این مدت، تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند، بیشتر آنها سر کارشان می‌رفتند. بعد از سه دقیقه یک مرد میانسال، متوجه نواخته شدن موسیقی شد. او سرعت حرکتش را کم کرد و چند ثانیه ایستاد، سپس عجله کرد تا دیرش نشود. ۴ دقیقه بعد: ویولنیست، نخستین دلارش را دریافت کرد. یک زن پول را در کلاه انداخت و بدون توقف به حرکت خود ادامه داد. ۵ دقیقه بعد: مرد جوانی به دیوار تکیه داد و

Read more

Posted in خواندنیها

  عیسی مسیح میگوید: ” بروید و همه امتها را شاگرد بسازید” (متی ۲۸: ۱۹).این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیحرشد کند.آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود. هدف اولین هدف، دانستن بیشتر در باره عیسی مسیح نجات دهنده، یک شاگرد (پیرو) عیسی مسیح شدن، از عیسی مسیح آموختن و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن میباشد. دومین هدف، آموختن بیشتر در باره کتاب مقدس، تعالیم کتاب مقدس و چگونگی به کار بردن تعالیم کتاب مقدس در زندگی خود و تجربه کردن پری زندگی مسیحی میباشد.سپس ممکن است شما همچنین در باره اجتماع مسیحی که یک

close

  عیسی مسیح میگوید: ” بروید و همه امتها را شاگرد بسازید” (متی ۲۸: ۱۹).این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیحرشد کند.آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود. هدف اولین هدف، دانستن بیشتر در باره عیسی مسیح نجات دهنده، یک شاگرد (پیرو) عیسی مسیح شدن، از عیسی مسیح آموختن و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن میباشد. دومین هدف، آموختن بیشتر در باره کتاب مقدس، تعالیم کتاب مقدس و چگونگی به کار بردن تعالیم کتاب مقدس در زندگی خود و تجربه کردن پری زندگی مسیحی میباشد.سپس ممکن است شما همچنین در باره اجتماع مسیحی که یک

Read more

یعقوب باب ۱ آیه ۱۲ خوشا به حال کسی‌که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است، خواهد گرفت.

close

یعقوب باب ۱ آیه ۱۲ خوشا به حال کسی‌که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است، خواهد گرفت.

Read more

Posted in آیه قوت

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کار گیری مراحل زیر لحظات پربرکت‌تری را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید هدف شما از روزه گرفتن چیست؟ آیا برای بیداری روحانی، طلب هدایت، شفا، حل مشکلات یا برخورداری از فیض الهی برای رویارویی با موقعیتی دشوار روزه می‌گیرید؟ از روح‌القدس بخواهید تا شما را در انتخاب هدف برای روزه و دعای خود هدایت کند. این امر شما را قادر خواهد ساخت تا مشخص و منظم‌تر دعا کنید و روزه بگیرید. با روزه و دعا، ما خود را در حضور خدا فروتن می‌سازیم و به روح‌القدس اجازه می‌دهیم که

close

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کار گیری مراحل زیر لحظات پربرکت‌تری را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید هدف شما از روزه گرفتن چیست؟ آیا برای بیداری روحانی، طلب هدایت، شفا، حل مشکلات یا برخورداری از فیض الهی برای رویارویی با موقعیتی دشوار روزه می‌گیرید؟ از روح‌القدس بخواهید تا شما را در انتخاب هدف برای روزه و دعای خود هدایت کند. این امر شما را قادر خواهد ساخت تا مشخص و منظم‌تر دعا کنید و روزه بگیرید. با روزه و دعا، ما خود را در حضور خدا فروتن می‌سازیم و به روح‌القدس اجازه می‌دهیم که

Read more

امثال باب ۴  آیه ۷ تحصیل حکمت از هر کاری ارزنده‌تر است، پس علاوه بر همهٔ چیزهایی که به‌‌ دست می‌آوری، بینش را هم بیاموز.

close

امثال باب ۴  آیه ۷ تحصیل حکمت از هر کاری ارزنده‌تر است، پس علاوه بر همهٔ چیزهایی که به‌‌ دست می‌آوری، بینش را هم بیاموز.

Read more

Posted in آیه قوت

وزیر ورزش در حالی به استادیوم آرارات رفته بود که این مراسم هر ساله طبق رسوم ارامنه برگزار می‎شود و زنان و دختران ارمنی ایران و چند کشور دیگر آزادانه و بدون حجاب کنار مردان در استادیوم حاضر می‎شوند. به گزارش«محبت نیوز» مراسم افتتاحیه چهل و نهمین دوره بازی‌های المپیک ارامنه ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۱ شهریور در ورزشگاه آرارات تهران در منطقه‏ی ونک برگزار شد. در این مراسم رییس شورای خلیفه‌گری ارامنه و جمعی از مقام‌های بلندپایه کلیسایی و نمایندگان مسیحی مجلس شورا اسلامی حضور داشتند و مسعود سلطانی‎فر، وزیر ورزش و جوانان ایران مهمان ویژه مراسم بود. وزیر ورزش در حالی به استادیوم آرارات رفته بود که این مراسم هر ساله

close

وزیر ورزش در حالی به استادیوم آرارات رفته بود که این مراسم هر ساله طبق رسوم ارامنه برگزار می‎شود و زنان و دختران ارمنی ایران و چند کشور دیگر آزادانه و بدون حجاب کنار مردان در استادیوم حاضر می‎شوند. به گزارش«محبت نیوز» مراسم افتتاحیه چهل و نهمین دوره بازی‌های المپیک ارامنه ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۱ شهریور در ورزشگاه آرارات تهران در منطقه‏ی ونک برگزار شد. در این مراسم رییس شورای خلیفه‌گری ارامنه و جمعی از مقام‌های بلندپایه کلیسایی و نمایندگان مسیحی مجلس شورا اسلامی حضور داشتند و مسعود سلطانی‎فر، وزیر ورزش و جوانان ایران مهمان ویژه مراسم بود. وزیر ورزش در حالی به استادیوم آرارات رفته بود که این مراسم هر ساله

Read more

Posted in اخبار

به نظر می رسد کارکنان یکی از خانه‌های نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها در کمپ هوربی سوئد در تلاش بودند این نوجوانان را به سمت گرایشات افراط گرایانه سوق بدهند. به گزارش «محبت نیوز» کمون هوربی در پی تحقیق درباره این مساله بوده و قرارداد با این شرکت را فسخ کرده است. به گفته رادیو سوئد، در گزارش‌های کمپ از این مرکز نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها اینگونه برمی آید که برای مثال نوجوانان در این خانه نمی‌توانستند به موسیقی گوش بدهند و اجازه نداشتند برای شنا به استخر بروند. جوانان در این مرکز برای اجرای برخی از مراسم دینی تحت فشار بودند. اوا کلانگ، رییس خدمات اجتماعی در کمون هوربی می‌گوید که این

close

به نظر می رسد کارکنان یکی از خانه‌های نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها در کمپ هوربی سوئد در تلاش بودند این نوجوانان را به سمت گرایشات افراط گرایانه سوق بدهند. به گزارش «محبت نیوز» کمون هوربی در پی تحقیق درباره این مساله بوده و قرارداد با این شرکت را فسخ کرده است. به گفته رادیو سوئد، در گزارش‌های کمپ از این مرکز نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها اینگونه برمی آید که برای مثال نوجوانان در این خانه نمی‌توانستند به موسیقی گوش بدهند و اجازه نداشتند برای شنا به استخر بروند. جوانان در این مرکز برای اجرای برخی از مراسم دینی تحت فشار بودند. اوا کلانگ، رییس خدمات اجتماعی در کمون هوربی می‌گوید که این

Read more

Posted in اخبار

مسئولان کمپ پناهجویی «اسپو» در کشور فنلاند برگه هایی را بین پناهجویان در این کمپ توزیع کرده اند، با این مضمون که تغییر دین و روی آوردن پناهجویان به مسیحیت الزامن به پذیرش درخواست پناهندگی آنان منجر نمیشود. به گزارش«محبت نیوز» در طی یکسال گذشته خبرها حکایت از آن دارند که کشورهای اروپایی در حال تغییر دادن سیاست‌های خود در قبال پناهجویان و دشوار کردن هر چه بیشتر شرایط قبولی برای پناهجویان هستند. با توجه به شرایط موجود ایرانیانی که گرایش یا ایمان خود به مسیحیت را دلیل پناهندگی عنوان می‌کنند و آن را “کیس مسیحیت” می‌نامند باید بدانند که صِرف “مسیحی شدن” به خودی خود و به طور اتوماتیک منجر به

close

مسئولان کمپ پناهجویی «اسپو» در کشور فنلاند برگه هایی را بین پناهجویان در این کمپ توزیع کرده اند، با این مضمون که تغییر دین و روی آوردن پناهجویان به مسیحیت الزامن به پذیرش درخواست پناهندگی آنان منجر نمیشود. به گزارش«محبت نیوز» در طی یکسال گذشته خبرها حکایت از آن دارند که کشورهای اروپایی در حال تغییر دادن سیاست‌های خود در قبال پناهجویان و دشوار کردن هر چه بیشتر شرایط قبولی برای پناهجویان هستند. با توجه به شرایط موجود ایرانیانی که گرایش یا ایمان خود به مسیحیت را دلیل پناهندگی عنوان می‌کنند و آن را “کیس مسیحیت” می‌نامند باید بدانند که صِرف “مسیحی شدن” به خودی خود و به طور اتوماتیک منجر به

Read more

Posted in اخبار

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱ «هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»

close

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱ «هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»

Read more

Posted in آیه قوت