درباره مسیحیت

درباره مسیحیت بیشتر ...

تنها راه نجات

رژیم_فکری_مسیحی چگونه است؟

منظور از پیوسته دعا کنید چیست؟

دعا

بیشتر ...

دعای شماره ۵

خدایا به من کمک کن تا درمیان مردم خوب باشم …

دعای شماره ۴

دعای شماره ۳

دروس

بیشتر ...

درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که …

درس ۳۶

درس ۵ معرفی عهد

مشورت مسیح

بیشتر ...

مشورت مسیح برای افراد نگران

نگرانی حالتی است که گریبانگیر همه ما هست. نگرانی اساساً …

مشورت مسیح برای افراد افسرده

مشورت مسیح برای افراد ترسان