امثال باب 2

پاداش حکمت
1ای پسر من، هرچه به تو تعلیم می‌دهم یاد بگیر و آنچه به تو دستور می‌دهم، فراموش مکن. 2به سخنان حکیمانه گوش بده و کوشش کن تا آنها را یاد بگیری.3بینش را طلب نما و دانایی را جستجو کن. 4همان‌طور که برای به ‌دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می‌کشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما. 5اگر چنین کنی، معنی ترس از خداوند را می‌فهمی و در شناختن خدا موفّق می‌شوی. 6خداوند بخشندهٔ حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست. 7او نیکوکاران را پیروزی می‌بخشد و از آنها پشتیبانی می‌کند. 8او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می‌کنند، محافظت ‌نموده و از کسانی‌که خود را وقف او نموده‌اند، حمایت می‌کند.
9اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را پیدا خواهی کرد. 10شخص حکیمی می‌شوی و از عقل خود شادمان می‌گردی.11عقل و دانایی تو، از تو محافظت خواهد کرد 12و تو را از دست شریر و آنهایی که می‌خواهند با سخنان خود تو را فریب بدهند، نجات خواهد داد؛ 13یعنی کسانی‌که راه راست را ترک می‌کنند تا در ظلمت گناه زندگی نمایند. 14از کارهای زشت خود خوشحالند و از دروغهای شرارت‌آمیز خود لذّت می‌برند. 15این افراد ناپایدارند و راه کج را در پیش گرفته‌اند.
16حکمت، تو را از زنا و سخنان فریبندهٔ زنان بدکاره محافظت می‌کند. 17زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدّس خود را فراموش نموده‌اند. 18اگر به خانهٔ آنها داخل شوی، به جادهٔ مرگ قدم گذاشته‌ای. رفتن به آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است. 19کسانی‌که نزد چنین زنانی می‌روند، هیچ‌وقت باز نمی‌گردند و هرگز به راه حیات بازگشت نمی‌کنند. 20بنابراین، باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و زندگی مردم عادل را انتخاب نمایی. 21مردم نیک و کامل، در این زمین باقی خواهند ماند.22امّا مردمان شریر نابود خواهند گردید. ریشهٔ خیانت‌کاران از زمین کنده خواهد شد.