کولسیان باب 1

1از طرف پولس كه به خواست خدا، رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاؤس
2به برادران مقدّس و وفادار در شهر كولسیه، كه با مسیح متّحد می‌‌باشند. پدر ما خدا، فیض و آرامش به شما عطا فرماید.
دعای سپاسگزاری
3هروقت كه برای شما دعا می‌کنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می‌گوییم. 4زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبّت شما به همهٔ مقدّسین آگاه هستیم. 5امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست، باعث این ایمان و محبّت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید باخبر شدید. 6و این انجیل همان طوری که به شما رسید، به تمام جهان نیز رسیده است و به همان‌نحو‌ كه در جهان ثمر آورده، رشد و نمو می‌کند در میان شما نیز از همان روزی كه از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک كردید، عمل كرده است. 7شما انجیل را از «اپفراس» عزیز كه همچون ما غلام و از طرف ما خادم وفادار مسیح است، آموختید 8و او نیز ما را از محبّتی كه روح‌القدس به شما بخشیده، مطّلع ساخته است.
9به این جهت از همان روزی كه این را شنیدیم، همیشه برای شما دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم كه شما به وسیلهٔ بینش و فهم روحانی، ارادهٔ او را کاملاً درک كنید. 10سپس شما قادر خواهید بود طوری که شایستهٔ خداوند است زندگی كنید، کاملاً او را خشنود سازید، در تمام كارهای نیک، زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو كنید. 11و همچنین دعا می‌کنم كه خدا برحسب قدرت پرشكوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت كند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمّل كنید. 12پیوسته خدای پدر را شكر كنید كه شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی كه در عالم نورانی در انتظار مقدّسین است، سهمی داشته باشید. 13او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. 14خدا به وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است.
شخصیّت و كار مسیح
15مسیح، صورت و مظهر خدای نادیده است و نخستزاده و بالاتر از همهٔ مخلوقات. 16زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حكمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند. 17او قبل از همه‌چیز وجود داشت و همه‌چیز به وسیلهٔ او با هم ارتباط پیدا می‌کند. 18او سر و منشاء بدن یعنی كلیساست و نخستین كسی است كه پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه‌چیز مقام اول را داشته باشد. 19زیرا ارادهٔ خدا بر این تعلّق گرفت كه او دارای الوهیّت كامل باشد. 20و به وسیلهٔ مسیح، همه‌چیز را با خود آشتی داد و به وسیلهٔ ریختن خون مسیح بر روی صلیب، صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است، برقرار گردید.
21شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افكار شریرانهٔ خود با او دشمنی داشتید، 22امّا اكنون او به وسیلهٔ مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متّحد ساخته تا شما را پاک، بی‌عیب و بی‌آلایش به حضور خود بیاورد، 23البتّه به شرط اینكه ایمان خود را از دست ندهید، محكم و استوار بمانید و آن امیدی را كه در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید، ترک نكنید. این همان انجیلی است كه در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من «پولس» خادم آن هستم.
خدمت پولس برای كلیسا
24اكنون از آن رنج و زحمتی كه به‌خاطر شما می‌بینم، خوشحالم. زیرا به وسیلهٔ رنجهای جسمانی خود، آنچه را كه از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی كلیسایش باقیمانده است، تكمیل می‌کنم.25من طبق مأموریتی كه خدا برای خیریّت شما به من عطا فرمود، خادم كلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام نمایم، 26یعنی آن حقیقت اسرار‌آمیز كه طی اعصار و قرون مخفی مانده بود، امّا اكنون برای مقدّسین آشكار شده است. 27خدا صلاح دانست كه راز پر جلال و بی‌قیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سرّ این است كه مسیح در شما ساكن می‌باشد و این حقیقت، مایهٔ امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. 28ما مسیح را به همه می‌شناسانیم و با تمام دانشی كه داریم همه را آگاه ‌ساخته، تعلیم می‌دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. 29برای انجام این كار، من زحمت می‌کشم و کوشش می‌کنم و از قدرت عظیمی كه مسیح به من می‌دهد و در من كار می‌کند، استفاده می‌نمایم.