زندگی

زندگی
زندگی

افکار خود را عوض کن

بدون تغییرفکر ، تغییر زندگیت امکان پذر نیست

افسسیان۲۲:۴ــ۲۴

شکست وپیروزی در فکرت شروع می شود

دوم قرنتیان۳:۱۰ــ۵

فکرت رابا کلام خدا یکی کن

مزمور۲:۱ــ۳

زبان خود را عوض کن

در زبان تو قدرت موت و حیات هست

امثال ۲۱:۱۸

زبانت نشانۀ قلب و افکار تو است

متی۳۴:۱۲ــ۳۷

زبانت را با کلام خدا یکی کن

افسسیان۱۸:۵ـ۱۹

اعمال خود را عوض کن

با ایمان عمل کن نه با احساسات

دوم قرنتیان۷:۵

درانجام آنچه درست است خسته نشو مطمئن باش نتیجه خواهی گرفت

غلاطیان۹:۶

اعمالت را با کلام خدا یکی کن

افسسیان ۱۸:۵ــ۱۹

  • آشنایی با مسیحیت

    کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!