زندگی

image_pdf
زندگی
زندگی

افکار خود را عوض کن

بدون تغییرفکر ، تغییر زندگیت امکان پذر نیست

افسسیان۲۲:۴ــ۲۴

شکست وپیروزی در فکرت شروع می شود

دوم قرنتیان۳:۱۰ــ۵

فکرت رابا کلام خدا یکی کن

مزمور۲:۱ــ۳

زبان خود را عوض کن

در زبان تو قدرت موت و حیات هست

امثال ۲۱:۱۸

زبانت نشانۀ قلب و افکار تو است

متی۳۴:۱۲ــ۳۷

زبانت را با کلام خدا یکی کن

افسسیان۱۸:۵ـ۱۹

اعمال خود را عوض کن

با ایمان عمل کن نه با احساسات

دوم قرنتیان۷:۵

درانجام آنچه درست است خسته نشو مطمئن باش نتیجه خواهی گرفت

غلاطیان۹:۶

اعمالت را با کلام خدا یکی کن

افسسیان ۱۸:۵ــ۱۹

پاسخ دهید