چه کسانی می‌توانند در آب تعمید بگیرند؟

image_pdf

الف – شاگردان عیسی مسیح (متی ٢٨: ١٩).

ب – پذیرندگان مژده نجات (کارهای رسولان ٢: ۴١).

ج – مردان و زنان ایماندار (کارهای رسولان ٨: ١٢).

فقط کسانی که با مسیح متحد شده‌اند یعنی ایمانداران واقعی به عیسی مسیح می‌توانند در آب تعمید بگیرند. وقتی کتاب انجیل شریف را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به ایمانداران دستور داده شده است که در آب تعمید بگیرند (متی ٢٨: ١٩، کارهای رسولان ٢: ٣٨ و ١٠: ۴٨). بنابراین برای همه ایمانداران به عیسی مسیح ضروری است که از امر خداوند و نجات دهنده خود اطاعت کنند و در آب تعمید بگیرند.

منبع:ایمانداران

پاسخ دهید