چرا به کتاب ‌مقدس که توسط انسانها نوشته شده باید گوش دهیم؟

کتاب ‌مقدس توسط انسانها نوشته شده است، ولی توسط افراد بخصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا آنچه را که خدا مایل بود، بنویسند.
بعبارت دیگر، انسانها کتاب ‌مقدس را به تنهایی ننوشته‌اند بلکه تمام قسمتهای کتاب ‌مقدس را خدا الهام نموده است. کلام خدا، در رسالۀ دوم تیموتاوس، فصل سوم، آیۀ ١۶می‌فرماید: “تمام کتاب ‌مقدس از الهام خدا است و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است،”. و در رسالۀ دوم پطرس، فصل اول، آیۀ ٢١ می‌خوانیم که: “. . . هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده ‌است، بلکه مردم تحت ‌تأثیر روح‌القدس کلام خدا را بیان نمودند”. پس نویسندگان قسمتهای مختلف کتاب ‌مقدس، تحت الهام و تأثیر روح‌القدس، کتاب‌ مقدس را به رشتۀ تحریر درآوردند و به همین علت، کتاب ‌مقدس سرتاسر کلام خدا است.
خدا می‌خواست راجع به خودش، دربارۀ نقشه‌اش برای نجات ما انسانها از گناه، در مورد اینکه چگونه او را بشناسیم و خداپسندانه زندگی کنیم، و همچنین دربارۀ اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگوید. خدا می‌خواست که ما یک نسخۀ اصلی از افکار و ایده‌ها و نقشه‌های خوب او را در دست داشته باشیم، به همین خاطر سخن گفت و انبیاء و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمتهای مختلف کتاب ‌مقدس را نوشتند. درست است که انسانها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسندۀ اصلی کتاب‌مقدس است. وقتی گفته می‌شود که ما بایستی به آنچه کتاب ‌مقدس می‌فرماید گوش بدهیم، منظور این نیست که ما فقط شنوندۀ خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواهد ما برطبق کتاب ‌مقدس عمل و زندگی کنیم، چونکه کلام و سخن خودش می‌باشد.
منبع: رادیو مژده

  • امید محمدیه

    آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35