استفادۀ غلط از کلام خدا

برخی کتاب مقدس را به طور اتفاقی باز میکنند و به مجرد اینکه چشمشان به آیه ایی افتاد باور میکنند که همان آیه هدایت خدا است برای ایشان! یعنی از کتاب مقدس برای “فالگیری” استفاده میکنند.

استفاده از این روش ممکن است نتایج مضحکی در بر داشته باشد، نظیر داستان آن شخصی که به طور اتفاقی کتابمقدس را باز کرد تا فال بگیرد، و چشمش به این آیه افتاد: “یهودا بیرون رفت و خود را به دار آویخت.” سپس یکه خورد و مجدداً کتاب مقدس را باز کرد و این آیه را دید “برو و تو نیز چنین کن!” این بار که دیگر کاملاً جا خورده بود کتاب مقدس را باز کرد و چنین خواند “در آنچه می خواهی بکنی، تعجیل کن!”

هر چند این نمونه مضحک به نظر میرسد، اما بخوبی نشانگر این واقعیت است که اگر توسط کتاب مقدس در طلب درک هدایت الهی باشیم، پس باید برای مطالعه آن برنامه منظم و اصولی داشته باشیم، (نه اینکه با آن فال بگیریم) و آنگاه از دیدن اینکه چگونه کلام خدا هر روزه با ما سخن میگوید، شگفت زده خواهیم شد.
منبع: کتاب “تشخیص ارادۀ خدا” نوشته کشیش استوارت

  • امید محمدیه

    آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35