مزامیر باب ۱۰۰  آیه ۵ زیرا او خدای مهربان است و محبّت پایدار و وفاداری او تا ابد استوار است.

close

مزامیر باب ۱۰۰  آیه ۵ زیرا او خدای مهربان است و محبّت پایدار و وفاداری او تا ابد استوار است.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹ ۹↵ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.

close

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹ ۹↵ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.

Read more

Posted in آیه قوت

اول قرنتیان باب ۶ آیه های ۱۹ و ۲۰ ۱۹آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، ۲۰زیرا با قیمت گزافی خریده شده‌اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.

close

اول قرنتیان باب ۶ آیه های ۱۹ و ۲۰ ۱۹آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، ۲۰زیرا با قیمت گزافی خریده شده‌اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۸  آیه ۱۲ ۱۲↵ عیسی باز به مردم گفت: «من نور جهان هستم، کسی‌که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.»

close

یوحنا باب ۸  آیه ۱۲ ۱۲↵ عیسی باز به مردم گفت: «من نور جهان هستم، کسی‌که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.»

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۲۱ آیه ۳ ۳↵ عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانی‌ها خداوند را خشنود می‌سازد.

close

امثال باب ۲۱ آیه ۳ ۳↵ عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانی‌ها خداوند را خشنود می‌سازد.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۰ ۱۰↵ از دل و جان طالب تو هستم، نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.

close

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۰ ۱۰↵ از دل و جان طالب تو هستم، نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.

Read more

Posted in آیه قوت

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶ و ۷ ۶محبّت از ناراستی خوشحال نمی‌شود ولی از راستی شادمان می‌گردد. ۷محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌کند.

close

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶ و ۷ ۶محبّت از ناراستی خوشحال نمی‌شود ولی از راستی شادمان می‌گردد. ۷محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌کند.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴ ۲۴↵ این است روزی که خداوند ساخته است، بیایید تا با هم شادی کنیم و آن را جشن بگیریم.

close

مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴ ۲۴↵ این است روزی که خداوند ساخته است، بیایید تا با هم شادی کنیم و آن را جشن بگیریم.

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۳۱ آیه ۳۰ ۳۰↵ جمال و زیبایی فریبنده و ناپایدار است، امّا زنی که از خداوند می‌‌ترسد، قابل تحسین است.

close

امثال باب ۳۱ آیه ۳۰ ۳۰↵ جمال و زیبایی فریبنده و ناپایدار است، امّا زنی که از خداوند می‌‌ترسد، قابل تحسین است.

Read more

Posted in آیه قوت

دوم قرنتیان باب ۱۲ آیه ۹ ۹↵ امّا او در جواب من گفت: «فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد.» پس چقدر بیشتر با مسرّت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد.

close

دوم قرنتیان باب ۱۲ آیه ۹ ۹↵ امّا او در جواب من گفت: «فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد.» پس چقدر بیشتر با مسرّت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد.

Read more

Posted in آیه قوت

کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴ کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴ ۲۴↵ امّا ادامهٔ زندگی برای من آن‌قدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژدهٔ فیض خدا به پایان برسانم.

close

کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴ کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴ ۲۴↵ امّا ادامهٔ زندگی برای من آن‌قدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژدهٔ فیض خدا به پایان برسانم.

Read more

Posted in آیه قوت

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ ۱↵ ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم.

close

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱ ۱↵ ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم.

Read more

Posted in آیه قوت

تفاوت اصلی اسلام و مسیحیت در همین نکته است. اسلام تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری خواهد کرد. ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت ببرد. حتی اگر انسان (به فرض محال) اعمال بدش را تحت پوشش اعمال نیکش قرار دهد، خدا همچنان قدوس، پاک، و عاری از گناه است به طوری که حتی یک گناه را تحمل نخواهد کرد. یعنی حتی یک گناه کافی است که آن خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز دارد. الله، اگر کامل و مقدس است،

close

تفاوت اصلی اسلام و مسیحیت در همین نکته است. اسلام تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری خواهد کرد. ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت ببرد. حتی اگر انسان (به فرض محال) اعمال بدش را تحت پوشش اعمال نیکش قرار دهد، خدا همچنان قدوس، پاک، و عاری از گناه است به طوری که حتی یک گناه را تحمل نخواهد کرد. یعنی حتی یک گناه کافی است که آن خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز دارد. الله، اگر کامل و مقدس است،

Read more

امثال باب ۲۷ آیه ۱۷ ۱۷↵ همان‌طور که آهن، آهن را تیز می‌کند، دوست نیز شخصیّت دوست خود را اصلاح می‌کند.

close

امثال باب ۲۷ آیه ۱۷ ۱۷↵ همان‌طور که آهن، آهن را تیز می‌کند، دوست نیز شخصیّت دوست خود را اصلاح می‌کند.

Read more

Posted in آیه قوت

دوم قرنتیان باب ۷ آیه ۱ ۱↵ ای عزیزان، این وعده‌ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده می‌سازد پاک کنیم و با خداترسی خود را کاملاً مقدّس سازیم.

close

دوم قرنتیان باب ۷ آیه ۱ ۱↵ ای عزیزان، این وعده‌ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده می‌سازد پاک کنیم و با خداترسی خود را کاملاً مقدّس سازیم.

Read more

Posted in آیه قوت

عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ ۲۸↵ مسیح نیز یک‌بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفّارهٔ گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند، می‌آید.

close

عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸ ۲۸↵ مسیح نیز یک‌بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفّارهٔ گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند، می‌آید.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴ ۱۴↵ کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی.

close

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴ ۱۴↵ کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی.

Read more

Posted in آیه قوت

یک بار فیلسوفی جهت رسیدن به این حقیقت که او واقعاً وجود دارد، این قاعده کلی را ارائه نمود: «من فکر میکنم؛ بنابراین من هستم.» او نمیتوانست بگوید: «من فقط تصور میکنم که وجود دارم.» . . . زیرا به محض اینکه کلمه «من» را در بیان خود میگنجانید، در حقیقت تصدیق میکرد که یک خویشتنی وجود دارد. خویشتن یک شخص، یکی از مفاهیم عمیق در عالم وجود است. فکر اینکه ما منحصر به فرد بوده و از دیگران مجزا هستیم، بایستی در ما تواضع ایجاد کرده و ما را مستغرق در اندیشه سازد. ما از بسیاری جهات مانند جزیره هستیم. هیچکس قادر نیست دقیقاً آنچه را که شما احساس میکنید

close

یک بار فیلسوفی جهت رسیدن به این حقیقت که او واقعاً وجود دارد، این قاعده کلی را ارائه نمود: «من فکر میکنم؛ بنابراین من هستم.» او نمیتوانست بگوید: «من فقط تصور میکنم که وجود دارم.» . . . زیرا به محض اینکه کلمه «من» را در بیان خود میگنجانید، در حقیقت تصدیق میکرد که یک خویشتنی وجود دارد. خویشتن یک شخص، یکی از مفاهیم عمیق در عالم وجود است. فکر اینکه ما منحصر به فرد بوده و از دیگران مجزا هستیم، بایستی در ما تواضع ایجاد کرده و ما را مستغرق در اندیشه سازد. ما از بسیاری جهات مانند جزیره هستیم. هیچکس قادر نیست دقیقاً آنچه را که شما احساس میکنید

Read more

یعقوب باب ۱ آیه های ۲ و ۳ ۲↵ ای برادران من، هرگاه دچار آزمایشهای گوناگون می‌شوید، بی‌نهایت شاد باشید، ۳↵ چون می‌دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می‌شود؛

close

یعقوب باب ۱ آیه های ۲ و ۳ ۲↵ ای برادران من، هرگاه دچار آزمایشهای گوناگون می‌شوید، بی‌نهایت شاد باشید، ۳↵ چون می‌دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می‌شود؛

Read more

Posted in آیه قوت

جامعه باب ۱۱ آیه ۵ جامعه باب ۱۱ آیه ۵ جامعه باب ۱۱ آیه ۵ ۵↵ کارهای خدا را که خالق همه‌چیز است، کسی درک نکرده است. همچنین کسی نمی‌داند که باد چگونه می‌وزد و یا طفل چگونه در رحم مادر حیات می‌یابد.

close

جامعه باب ۱۱ آیه ۵ جامعه باب ۱۱ آیه ۵ جامعه باب ۱۱ آیه ۵ ۵↵ کارهای خدا را که خالق همه‌چیز است، کسی درک نکرده است. همچنین کسی نمی‌داند که باد چگونه می‌وزد و یا طفل چگونه در رحم مادر حیات می‌یابد.

Read more

Posted in آیه قوت