فیلیپیان باب ۴ آیه ۸ ۸↵ در خاتمه ای برادران، دربارهٔ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید.

close

فیلیپیان باب ۴ آیه ۸ ۸↵ در خاتمه ای برادران، دربارهٔ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱ آیه ۵ ۵↵ نور آدمیان بود. نور در تاریکی می‌تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.

close

یوحنا باب ۱ آیه ۵ ۵↵ نور آدمیان بود. نور در تاریکی می‌تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.

Read more

Posted in آیه قوت

جامعه باب ۱۲ آیه ۱۳ ۱۳↵ خلاصه کلام اینکه، انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد، زیرا که این تمام وظیفهٔ اوست؛

close

جامعه باب ۱۲ آیه ۱۳ ۱۳↵ خلاصه کلام اینکه، انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد، زیرا که این تمام وظیفهٔ اوست؛

Read more

Posted in آیه قوت

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ ۱۶↵ ما معنی محبّت را درک کرده‌ایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم.

close

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ ۱۶↵ ما معنی محبّت را درک کرده‌ایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم.

Read more

Posted in آیه قوت

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۳ ۲۳↵ امیدی را که به آن معترفیم محکم نگاه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است، به وعده‌های خود وفا می‌کند.

close

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۳ ۲۳↵ امیدی را که به آن معترفیم محکم نگاه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است، به وعده‌های خود وفا می‌کند.

Read more

Posted in آیه قوت

یهودا باب ۱ آیه ۲۰ و ۲۱ ۲۰↵ ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدّستان، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح‌القدس دعا نمایید، ۲۱↵ و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود، حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبّت خدا نگاه دارید.

close

یهودا باب ۱ آیه ۲۰ و ۲۱ ۲۰↵ ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدّستان، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح‌القدس دعا نمایید، ۲۱↵ و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود، حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبّت خدا نگاه دارید.

Read more

Posted in آیه قوت

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱ ۱۱↵ تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده‌ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می‌آورد نه مصیبت، نقشه‌ای برای آینده‌ای که در انتظار آن هستید.

close

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱ ۱۱↵ تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده‌ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می‌آورد نه مصیبت، نقشه‌ای برای آینده‌ای که در انتظار آن هستید.

Read more

Posted in آیه قوت

یعقوب باب ۱ آیه های ۱۳ و ۱۴ ۱۳↵ کسی‌که گرفتار وسوسه می‌شود، نباید بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته است.» چون خداوند از بدی مبرّاست و کسی را به وسوسه نمی‌اندازد. ۱۴↵ انسان وقتی دچار وسوسه می‌شود که مجذوب و فریفتهٔ شهوات خود باشد.

close

یعقوب باب ۱ آیه های ۱۳ و ۱۴ ۱۳↵ کسی‌که گرفتار وسوسه می‌شود، نباید بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته است.» چون خداوند از بدی مبرّاست و کسی را به وسوسه نمی‌اندازد. ۱۴↵ انسان وقتی دچار وسوسه می‌شود که مجذوب و فریفتهٔ شهوات خود باشد.

Read more

Posted in آیه قوت

اول تواریخ باب ۲۹  آیه ۱۱ ۱۱↵ ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است، از آن توست. پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته‌ای.

close

اول تواریخ باب ۲۹  آیه ۱۱ ۱۱↵ ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است، از آن توست. پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته‌ای.

Read more

Posted in آیه قوت

اول پطرس باب ۱ آیه ۸ و ۹ ۸↵ با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده‌اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی‌بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹↵ و نتیجهٔ نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می‌دهید.

close

اول پطرس باب ۱ آیه ۸ و ۹ ۸↵ با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده‌اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی‌بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹↵ و نتیجهٔ نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می‌دهید.

Read more

Posted in آیه قوت

اول پطرس باب ۲  آیه های ۱۵ و ۱۶ ۱۵↵ ارادهٔ خدا این است که شما با کارهای نیک خود جلوی سخنان جاهلانهٔ مردمان احمق را بگیرید.۱۶↵ مثل افرادی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، امّا نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید.

close

اول پطرس باب ۲  آیه های ۱۵ و ۱۶ ۱۵↵ ارادهٔ خدا این است که شما با کارهای نیک خود جلوی سخنان جاهلانهٔ مردمان احمق را بگیرید.۱۶↵ مثل افرادی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، امّا نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید.

Read more

Posted in آیه قوت

فیلیپیان باب ۲  آیه ۳ و ۴ ۳↵ هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴↵ به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.

close

فیلیپیان باب ۲  آیه ۳ و ۴ ۳↵ هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴↵ به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱۱ آیه ۲۵ و۲۶ ۲۵ عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی‌که به من ایمان بیاورد حتّی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت؛ ۲۶ هر کسی‌که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟»

close

یوحنا باب ۱۱ آیه ۲۵ و۲۶ ۲۵ عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی‌که به من ایمان بیاورد حتّی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت؛ ۲۶ هر کسی‌که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟»

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸ ۸ خداوند قادر متعال، مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها را از چشم همه پاک می‌کند و شرمی را که قومش در سراسر دنیا متحمّل شدند، از بین خواهد برد. خداوند خودش چنین گفته است.

close

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸ ۸ خداوند قادر متعال، مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها را از چشم همه پاک می‌کند و شرمی را که قومش در سراسر دنیا متحمّل شدند، از بین خواهد برد. خداوند خودش چنین گفته است.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۵ آیه ۸ ۸ امّا خدا محبّت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به‌خاطر ما مرد.

close

رومیان باب ۵ آیه ۸ ۸ امّا خدا محبّت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به‌خاطر ما مرد.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۶ آیه ۲۳ ۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی‌که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، به رایگان حیات جاودان می‌بخشد.

close

رومیان باب ۶ آیه ۲۳ ۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی‌که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، به رایگان حیات جاودان می‌بخشد.

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵ ۵ امّا به‌خاطر گناهان ما، او مجروح شد و به‌خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به‌خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به‌خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم.

close

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵ ۵ امّا به‌خاطر گناهان ما، او مجروح شد و به‌خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به‌خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به‌خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۸ آیه ۱۱ ۱۱ اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان‌طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلهٔ همان روح‌‌القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید.

close

رومیان باب ۸ آیه ۱۱ ۱۱ اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان‌طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلهٔ همان روح‌‌القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید.

Read more

Posted in آیه قوت

متی باب ۲۰ آیه ۲۸ ۲۸پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»

close

متی باب ۲۰ آیه ۲۸ ۲۸پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»

Read more

Posted in آیه قوت