فیلیپیان باب ۴ آیه ۹ تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته، به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است، با شما خواهد بود.

close

فیلیپیان باب ۴ آیه ۹ تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته، به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است، با شما خواهد بود.

Read more

Posted in آیه قوت

یعقوب باب ۳  آیه ۱۳ در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و کارهای نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد، آن را نشان دهد.

close

یعقوب باب ۳  آیه ۱۳ در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و کارهای نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد، آن را نشان دهد.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰ تو خدای من هستی، مرا تعلیم بده تا ارادهٔ تو را انجام دهم. روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید.

close

مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰ تو خدای من هستی، مرا تعلیم بده تا ارادهٔ تو را انجام دهم. روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید.

Read more

Posted in آیه قوت

فیلیپیان باب ۱ آیه ۶ من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی، آن را به کمال خواهد رسانید.  

close

فیلیپیان باب ۱ آیه ۶ من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی، آن را به کمال خواهد رسانید.  

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۸ آیه ۲۸ ما می‌دانیم همه‌چیز برای خیریّت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، با هم در کارند.

close

رومیان باب ۸ آیه ۲۸ ما می‌دانیم همه‌چیز برای خیریّت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، با هم در کارند.

Read more

Posted in آیه قوت

عبرانیان باب ۷ آیه ۲۵  و به این سبب او قادر است همهٔ کسانی را که به وسیلهٔ او به حضور خدا می‌آیند، کاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌کند.

close

عبرانیان باب ۷ آیه ۲۵  و به این سبب او قادر است همهٔ کسانی را که به وسیلهٔ او به حضور خدا می‌آیند، کاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌کند.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵  من بی‌صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعدهٔ او اعتماد دارم.  

close

مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵  من بی‌صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعدهٔ او اعتماد دارم.  

Read more

Posted in آیه قوت

افسسیان باب ۱ آیه ۷ از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی که خدا  

close

افسسیان باب ۱ آیه ۷ از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی که خدا  

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰  دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.

close

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰  دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.

Read more

Posted in آیه قوت

زکریا باب ۱۴ آیه ۹ در آن روز، خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می‌کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانهٔ او را یاد می‌کنند.

close

زکریا باب ۱۴ آیه ۹ در آن روز، خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می‌کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانهٔ او را یاد می‌کنند.

Read more

Posted in آیه قوت

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱  به‌خاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هیچ گناهی‌ نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلهٔ او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.  

close

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱  به‌خاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هیچ گناهی‌ نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلهٔ او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.  

Read more

Posted in آیه قوت

متی باب ۱۹ آیه ۲۶ عیسی به آنان نگاه کرد و فرمود: «برای انسان این محال است ولی برای خدا همه‌چیز ممکن می‌باشد.»

close

متی باب ۱۹ آیه ۲۶ عیسی به آنان نگاه کرد و فرمود: «برای انسان این محال است ولی برای خدا همه‌چیز ممکن می‌باشد.»

Read more

Posted in آیه قوت

اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶ امّا اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می‌‌بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را برخود دارید، خدا را شکر کنید.

close

اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶ امّا اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می‌‌بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را برخود دارید، خدا را شکر کنید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۵۶ آیه ۴ به خدا توکّل می‌کنم و نمی‌ترسم. او را به‌خاطر آنچه که انجام داده است شکر می‌کنم، پس انسان فانی به من چه می‌تواند بکند؟

close

مزامیر باب ۵۶ آیه ۴ به خدا توکّل می‌کنم و نمی‌ترسم. او را به‌خاطر آنچه که انجام داده است شکر می‌کنم، پس انسان فانی به من چه می‌تواند بکند؟

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۶ آیه ۳۷  همهٔ کسانی‌که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می‌آید بیرون نخواهم کرد.

close

یوحنا باب ۶ آیه ۳۷  همهٔ کسانی‌که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می‌آید بیرون نخواهم کرد.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۸ آیه ۳۵ پس چه کسی می‌تواند ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟

close

رومیان باب ۸ آیه ۳۵ پس چه کسی می‌تواند ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۴۶  آیه ۱۰ از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم، و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال می‌باشم.

close

مزامیر باب ۴۶  آیه ۱۰ از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم، و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال می‌باشم.

Read more

Posted in آیه قوت

افسسیان باب ۳ آیه های۲۰ و ۲۱ ۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. ۲۱↵ بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.

close

افسسیان باب ۳ آیه های۲۰ و ۲۱ ۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. ۲۱↵ بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.

Read more

Posted in آیه قوت

دوم پطرس باب ۳ آیه ۹ خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن‌چنان‌که بعضی‌ها گمان می‌کنند تأمّل نمی‌کند، بلکه با صبر شما را تحمّل می‌نماید، زیرا نمی‌خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.

close

دوم پطرس باب ۳ آیه ۹ خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن‌چنان‌که بعضی‌ها گمان می‌کنند تأمّل نمی‌کند، بلکه با صبر شما را تحمّل می‌نماید، زیرا نمی‌خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱ «دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکّل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید.

close

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱ «دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکّل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید.

Read more

Posted in آیه قوت