افسسیان باب ۵ آیه۳ و ۴  ۳ و چنانکه شایستهٔ مقدّسین خداست، در میان شما چیزی دربارهٔ زنا و بی‌عفّتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید.۴ پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی‌معنی یا زشت بکار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید.

close

افسسیان باب ۵ آیه۳ و ۴  ۳ و چنانکه شایستهٔ مقدّسین خداست، در میان شما چیزی دربارهٔ زنا و بی‌عفّتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید.۴ پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی‌معنی یا زشت بکار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید.

Read more

Posted in آیه قوت

اول یوحنا باب ۴  آیه های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ۱۳ چگونه می‌توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است! ۱۴ ما خود دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندهٔ عالم باشد ۱۵ و هرکه اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا.

close

اول یوحنا باب ۴  آیه های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ۱۳ چگونه می‌توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است! ۱۴ ما خود دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندهٔ عالم باشد ۱۵ و هرکه اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا.

Read more

Posted in آیه قوت

لوقا باب ۶ آیه های ۳۵ و ۳۶ ۳۵ امّا شما به دشمنان خود محبّت نمایید و نیکی کنید و بدون توقّع عوض، قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. ۳۶ پس همان‌طور که پدر شما رحیم است رحیم باشید.

close

لوقا باب ۶ آیه های ۳۵ و ۳۶ ۳۵ امّا شما به دشمنان خود محبّت نمایید و نیکی کنید و بدون توقّع عوض، قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. ۳۶ پس همان‌طور که پدر شما رحیم است رحیم باشید.

Read more

Posted in آیه قوت

اول یوحنا باب ۲ آیه ۵ و ۶ ۵ امّا وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبّت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می‌توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می‌کنیم: ۶ هرکه بگوید که در خدا زندگی می‌کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.

close

اول یوحنا باب ۲ آیه ۵ و ۶ ۵ امّا وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبّت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می‌توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می‌کنیم: ۶ هرکه بگوید که در خدا زندگی می‌کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.

Read more

Posted in آیه قوت

کولسیان باب ۱ آیه ۱۶ ۱۶↵ زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند.

close

کولسیان باب ۱ آیه ۱۶ ۱۶↵ زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند.

Read more

Posted in آیه قوت

افسسیان باب ۴ آیه ۱ و ۲ و ۳ ۱بنابراین، من که به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد که به آن خوانده شده‌اید. ۲همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یکدیگر را تحمّل کنید. ۳برای حفظ آن وحدتی که روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت کوشش خود را بکنید.

close

افسسیان باب ۴ آیه ۱ و ۲ و ۳ ۱بنابراین، من که به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد که به آن خوانده شده‌اید. ۲همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یکدیگر را تحمّل کنید. ۳برای حفظ آن وحدتی که روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت کوشش خود را بکنید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۶۸ آیه ۵ ۵↵ خدا که در بارگاه مقدّس خود می‌باشد، پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان است.

close

مزامیر باب ۶۸ آیه ۵ ۵↵ خدا که در بارگاه مقدّس خود می‌باشد، پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان است.

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۲۶ آیه ۹ ۹↵ در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم. وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می‌آموزند که عدالت چیست.

close

اشعیا باب ۲۶ آیه ۹ ۹↵ در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم. وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می‌آموزند که عدالت چیست.

Read more

Posted in آیه قوت

لوقا باب ۶ آیه ۳۸ ۳۸↵ بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانهٔ درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید گرفت.»

close

لوقا باب ۶ آیه ۳۸ ۳۸↵ بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانهٔ درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید گرفت.»

Read more

Posted in آیه قوت

افسسیان باب ۶ آیه ۱۲ ۱۲↵ زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان، در جنگ هستیم.

close

افسسیان باب ۶ آیه ۱۲ ۱۲↵ زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان، در جنگ هستیم.

Read more

Posted in آیه قوت

متی باب ۵ آیه ۱۴ ۱۴↵ «شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده است، پنهان کرد.

close

متی باب ۵ آیه ۱۴ ۱۴↵ «شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده است، پنهان کرد.

Read more

Posted in آیه قوت

متی باب ۵ آیه ۱۶ ۱۶↵ نور شما نیز باید همین‌طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.

close

متی باب ۵ آیه ۱۶ ۱۶↵ نور شما نیز باید همین‌طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.

Read more

Posted in آیه قوت

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰ ۲۰↵ اگر بگوییم: «من خدا را دوست دارم.» درحالی‌که از دیگری خود نفرت داریم، دروغگو هستیم، زیرا اگر کسانی را که می‌بینیم محبّت نمی‌کنیم، محال است خدایی را که ندیده‌ایم محبّت نماییم.

close

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰ ۲۰↵ اگر بگوییم: «من خدا را دوست دارم.» درحالی‌که از دیگری خود نفرت داریم، دروغگو هستیم، زیرا اگر کسانی را که می‌بینیم محبّت نمی‌کنیم، محال است خدایی را که ندیده‌ایم محبّت نماییم.

Read more

Posted in آیه قوت

مرقس باب ۸ آیه ۳۴ و ۳۵ ۳۴پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: «اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده، صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. ۳۵ زیرا هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، امّا هرکه به‌خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد.

close

مرقس باب ۸ آیه ۳۴ و ۳۵ ۳۴پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: «اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده، صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. ۳۵ زیرا هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، امّا هرکه به‌خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد.

Read more

Posted in آیه قوت

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳ ۱۳↵ شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بوده‌اید.

close

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳ ۱۳↵ شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بوده‌اید.

Read more

Posted in آیه قوت

  آمرزش گناهان ( اشعیاء ۶:۵۵ و۷ ، اعمال ۳۸:۲ و ۱۹:۳ و ۴۳:۱۰ ، اول یوحنا ۸:۱ و ۹ ) گناهکاران مورد غضب خدا واقع شده ، محکوم به مرگ ابدی می باشند . لیکن عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت و جای ما مرد ، و هر کس به او ایمان آورد بخشیده خواهد شد . قربانی مسیح برای گناهان همه کفایت می کند ، و هر قدر گناهان شخص زیاد باشد خدا او را بخاطر مسیح به طور کامل خواهد بخشید ، چنانکه پدر « پسر گمشده » را بخشید . وقتی گناه شخصی بخشیده می شود ، چه بار سنگینی از دوش او برداشته می

close

  آمرزش گناهان ( اشعیاء ۶:۵۵ و۷ ، اعمال ۳۸:۲ و ۱۹:۳ و ۴۳:۱۰ ، اول یوحنا ۸:۱ و ۹ ) گناهکاران مورد غضب خدا واقع شده ، محکوم به مرگ ابدی می باشند . لیکن عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت و جای ما مرد ، و هر کس به او ایمان آورد بخشیده خواهد شد . قربانی مسیح برای گناهان همه کفایت می کند ، و هر قدر گناهان شخص زیاد باشد خدا او را بخاطر مسیح به طور کامل خواهد بخشید ، چنانکه پدر « پسر گمشده » را بخشید . وقتی گناه شخصی بخشیده می شود ، چه بار سنگینی از دوش او برداشته می

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰ ۱۰↵ کسی‌که همسایهٔ خود را دوست دارد، به او بدی نمی‌کند. پس محبّت اجرای کامل تمام شریعت است.

close

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰ ۱۰↵ کسی‌که همسایهٔ خود را دوست دارد، به او بدی نمی‌کند. پس محبّت اجرای کامل تمام شریعت است.

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۱۳ آیه ۶ ۶↵ صداقتِ مردم درستکار، آنان را حفظ می‌کند، ولی شرارتِ اشخاص بدکار، آنها را به نابودی می‌کشاند.

close

امثال باب ۱۳ آیه ۶ ۶↵ صداقتِ مردم درستکار، آنان را حفظ می‌کند، ولی شرارتِ اشخاص بدکار، آنها را به نابودی می‌کشاند.

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۲۹ آیه ۱۳ ۱۳↵ خداوند گفت: «این مردم ادّعا می‌کنند که مرا می‌پرستند، امّا حرفهای آنها بی‌معنی است. دین آنها چیزی جز قوانین و احادیث انسانی نیست چیزی که آنها از حفظ کرده‌اند.

close

اشعیا باب ۲۹ آیه ۱۳ ۱۳↵ خداوند گفت: «این مردم ادّعا می‌کنند که مرا می‌پرستند، امّا حرفهای آنها بی‌معنی است. دین آنها چیزی جز قوانین و احادیث انسانی نیست چیزی که آنها از حفظ کرده‌اند.

Read more

Posted in آیه قوت