مزامیر باب ۱۱۶  آیه های ۱ و ۲ ۱خداوند را دوست دارم، زیرا او دعا و التماس مرا می‌شنود. ۲او به دعای من گوش می‌دهد، پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم کرد.

close

مزامیر باب ۱۱۶  آیه های ۱ و ۲ ۱خداوند را دوست دارم، زیرا او دعا و التماس مرا می‌شنود. ۲او به دعای من گوش می‌دهد، پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم کرد.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۶  آیه ۳۵ عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم. هرکه نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید.

close

یوحنا باب ۶  آیه ۳۵ عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم. هرکه نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶ امّا من قدرت تو را خواهم سرایید، و بامدادان با صدای بلند، محبّت پایدار تو را خواهم سرایید. زیرا سرپناه من هستی و در هنگام سختی‌ها، پناهگاه من بوده‌ای.

close

مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶ امّا من قدرت تو را خواهم سرایید، و بامدادان با صدای بلند، محبّت پایدار تو را خواهم سرایید. زیرا سرپناه من هستی و در هنگام سختی‌ها، پناهگاه من بوده‌ای.

Read more

Posted in آیه قوت

غلاطیان باب ۵  آیه ۱ آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

close

غلاطیان باب ۵  آیه ۱ آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۳  آیه ۳۶ آن کسی‌که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد؛ امّا کسی‌که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

close

یوحنا باب ۳  آیه ۳۶ آن کسی‌که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد؛ امّا کسی‌که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

Read more

Posted in آیه قوت

غلاطیان باب ۶  آیه ۱۰ پس تا آنجا که فرصت داریم، به همه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی‌که در ایمان، با ما اعضای یک خانواده هستند.

close

غلاطیان باب ۶  آیه ۱۰ پس تا آنجا که فرصت داریم، به همه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی‌که در ایمان، با ما اعضای یک خانواده هستند.

Read more

Posted in آیه قوت

کارهای رسولان باب ۴  آیه ۱۲ در هیچ‌کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلهٔ آن نجات یابیم.»

close

کارهای رسولان باب ۴  آیه ۱۲ در هیچ‌کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلهٔ آن نجات یابیم.»

Read more

Posted in آیه قوت

متی باب ۶  آیه ۳۴ پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

close

متی باب ۶  آیه ۳۴ پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۲۷  آیه های ۵ و ۶ ۵ سرزنش آشکار از محبّت پنهان بهتر است.۶ زخم دوست بهتر از بوسهٔ دشمن است.

close

امثال باب ۲۷  آیه های ۵ و ۶ ۵ سرزنش آشکار از محبّت پنهان بهتر است.۶ زخم دوست بهتر از بوسهٔ دشمن است.

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵ مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.

close

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵ مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۸  آیه ۳۰ راه خدا کامل و وعدهٔ خداوند قابل اطمینان است. او حافظ کسانی است که به او پناه می‌آورند.

close

مزامیر باب ۱۸  آیه ۳۰ راه خدا کامل و وعدهٔ خداوند قابل اطمینان است. او حافظ کسانی است که به او پناه می‌آورند.

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۷  آیه ۳۸ چنانکه کلام خدا می‌فرماید: ‘نهرهای آب زنده از درون آن کسی‌که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.’»

close

یوحنا باب ۷  آیه ۳۸ چنانکه کلام خدا می‌فرماید: ‘نهرهای آب زنده از درون آن کسی‌که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.’»

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۷۳ آیه ۲۶ هر چند بدنم فرسوده و فکرم ضعیف گردد، امّا خداوند قوّت قلب و همه‌چیز من است.

close

مزامیر باب ۷۳ آیه ۲۶ هر چند بدنم فرسوده و فکرم ضعیف گردد، امّا خداوند قوّت قلب و همه‌چیز من است.

Read more

Posted in آیه قوت

افسسیان باب ۶  آیه ۱۰ دیگر اینکه در رابطهٔ خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید.

close

افسسیان باب ۶  آیه ۱۰ دیگر اینکه در رابطهٔ خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۶ آیه ۸ هرگز خدا را فراموش نمی‌کنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمی‌تواند مرا بلغزاند.

close

مزامیر باب ۱۶ آیه ۸ هرگز خدا را فراموش نمی‌کنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمی‌تواند مرا بلغزاند.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۳۴  آیه ۸ امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. خوشا به حال کسانی‌که به او پناه می‌آورند.

close

مزامیر باب ۳۴  آیه ۸ امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. خوشا به حال کسانی‌که به او پناه می‌آورند.

Read more

Posted in آیه قوت