آیه قوت شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲ بهمن ۱۳۹۵

متی باب ۶ آیه ۲۵

۲۵↵ «بنابراین به شما می‌گویم: برای زندگی خود نگران نباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است.

آیه قوت جمعه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱ بهمن ۱۳۹۵

متی باب ۲۲ آیه ۳۷

۳۷↵ عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار.

آیه قوت پنجشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ دی ۱۳۹۵

امثال باب ۱ آیه ۷

۷↵ ترس از خداوند، ابتدای حکمت است. امّا مردم احمق توجهی به آن نمی‌نمایند و علم را رد می‌کنند.

آیه قوت سه شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۸ دی ۱۳۹۵

۱‌ خوشا به حال کسی‌که با شریران مشورت نمی‌کند و به راه گناهکاران نمی‌رود و با مسخره‌کنندگان همنشین نمی‌شود،
۲ بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است
و شب و روز به دستورات او می‌اندیشد.

آیه قوت دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ دی ۱۳۹۵

لوقا باب ۱ آیه ۳۷

۳۷↵ زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.»