image_pdfimage_print

اهمیت و نقش زنان ۹

اهمیت و نقش زنان ۹
اهمیت و نقش زنان ۹

جلسۀ نهم

زندگی متعادل
خداوند می خواهد زندگی ما کامل بوده، برای مردم این دنیا نمونه باشیم. یک شخص روحانی زندگی متعادلی دارد. خود عیسی مسیح که برای نجات بشر آمده بود، زندگی متعادلی داشت.  او برای ما نمونه شد تا زندگی ما برای دیگران نمونه باشد. ما نمی خواهیم فقط در قسمت روحانی زندگی خود شبیه مسیح باشیم، بلکه می خواهیم در هر قسمت زندگیمان شبیه او باشیم.
معنی متعادل چیست؟

معنی متعادل از نظر مردم این دنیا:  مردم غیر مسیحی وقتی می گویند : «فناتیک نباش بلکه زندگی متعادل داشته باش» مقصودشان این است که تمامی دل خود را به خدا نسپار بلکه قسمتی از آن را به این دنیا بده.  هم دنیا را داشته باش و هم خدا را. متعادل از نظر آنها این است که نیکویی را با بدی بطور مساوی مخلوط کنیم، گناه و قدوسیت را به مساوات با هم داشته باشیم، از تاریکی دنیا و نور خدا بطور مساوی در ما باشد.

معنی متعادل از نظر خدا:  زندگی متعادل از نظر خدا این است که:  «از همۀ نیکویی ها، بطور متعادل در زندگی ما باشد و چیزی از قلم نیافتد.»

۴ حوزه تعادل در زندگی :
طبق لوقا ۲ : ۵۲ عیسی مسیح در ۴ حوزۀ زندگی رشد و ترقی می کرد.
لوقا ۲ : ۵۲
کلمۀ «ترقی» در این آیه به معنی «به جلو حرکت کردن» و «پیشرفت کردن» است.  خدا می خواهد همۀ ما در این ۴ حوزه به جلو حرکت کرده، پیشرفت کنیم و مرتب بهتر و بهتر شویم.

۱٫ حوزۀ فکری
۲٫ حوزۀ بدنی
۳٫ حوزۀ روحانی (رابطه با خدا)
۴٫ حوزۀ اجتماعی (روابط با مردم)
خدا می خواهد در این ۴ حوزه در زندگی متعادل باشیم.  یعنی در هر ۴ مورد بطور متعادل در زندگی خود پیشرفت کنیم.
۱) حوزه فکری
خدا می خواهد در حکمت مرتب پیشرفت کنیم.  افکار و روشهای قبلی خود را کنار گذاشته و حکمت خدا را در هر حوزۀ زندگی دریابیم و بکار بگیریم.
امثال ۴ : ۷ – ۹
یعقوب ۱ : ۵

معنی حکمت چیست؟
حکمت به این معنی است که به مسائل و راه حل ها از دید خدا نگاه کنیم و طبق اراده او عمل کنیم.
فواید حکمت چیست؟
امثال ۲۴ : ۳ – ۶
امثال ۱۴ : ۱

۲) حوزه بدنی
بدن ما متعلق به ما نیست بلکه صاحب آن عیسی مسیح می باشد.  بدن ما محل سکونت روح القدس می باشد پس باید از بدن خود که معبد روح خداست به خوبی نگهداری کنیم.
اول قرنتیان ۳ : ۱۶ – ۱۷
برای سلامتی بدنی، باید سه مورد زیر را در نظر داشت:
۱٫ غذای سالم:
۱) نخوردن غذاهای پرچرب و پر از شِکر و ناسالم
۲) سیگار نکشیدن و استفاده نکردن از داروهای مضر
۳) با روزه خواسته های خود را تحت کنترل روح قرار دادن
۴) نگاه داشتن وزن متعادل

۲٫ استراحت:
۱) خواب کافی        ۲) کنترل استرس بدن

۳٫ ورزش:
۱) بکار انداختن بدن

۳) حوزه روحانی (رابطه با خدا)
باید روزانه رابطه ما با خدا عمیق تر و عمیق تر شود. روزانه با دعا (صحبت و مشارکت و گفت وشنود با خدا) و کلام (خواندن کلام، حفظ کردن کلام، تفکر روی کلام) و اطاعت از کلام، خدا را بیشتر و عمیق تر تجربه نماییم. باید این ارجحیت زندگی روزانۀ ما باشد.
متی ۶ : ۳۳

۴) حوزه اجتماعی (روابط با مردم)
روحانیت فقط رابطه با خدا نیست.  نحوۀ رابطه ما با دیگران نشان دهندۀ مستقیم رابطۀ ما با خداست.  ما باید مرتب رابطۀ بهتر و عمیق تر با دیگران داشته باشیم.  باید در جامعه به خوش نامی شناخته شویم.
اول یوحنا ۴ : ۲۰
متی ۶ : ۱۲

اهمیت و نقش زنان ۸

اهمیت و نقش زنان ۸
اهمیت و نقش زنان ۸

جلسۀ هشتم

ایجاد محیط روحانی

ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد.
محیط روحانی چیست؟
محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل می کند. در چنین محیطی روح خدا کار می کند، او افراد را نجات می دهد، زندگی ها را عوض می کند و همه چیز را به سوی بهتر شدن پیش می برد.
اصول ایجاد محیط روحانی
۱٫ برای داشتن محیط روحانی، باید سه اصل روابط سالم را روزانه بکار گرفت .
سه اصلی که در درس ۳ آموختیم برای داشتن روابط سالم در هر محیط (خانوادگی، کاری، کلیسایی) لازم و ضروری می باشد:
• بخشیدن روزانه
• طلب بخشش روزانه
• ابراز محبت روزانه
نکته مهم: نحوۀ ابراز محبت و دریافت محبت برای هر شخص فرق می کند.  باید از طرف مقابل پرسید که چه عمل ما باعث می شود او احساس محبت بکند، آنگاه طبق آن عمل کنیم.
امثال ۱۱ : ۲۹
۲٫ برای داشتن محیط روحانی، برای تک تک افراد آن محیط مرتب دعا کنید.
فیلیپیان ۱ : ۱ – ۱۱
۳٫ برای داشتن محیط روحانی، خودِ شما باید با پری روح القدس وارد آن مکان شوید و به قدرت او کاری را بکنید که مسیح می کرد.
افسسیان ۵ : ۱۸ – ۲۰
دوم قرنتیان ۴ : ۶
۴٫ برای داشتن محیط روحانی، زبان شما باید منبع برکت و حیات باشد و نه منبع لعنت و مرگ.
امثال ۱۸ : ۲۱
امثال ۱۶ : ۲۴
یعقوب ۳ : ۹ -۱۱
۵٫ برای ایجاد محیط روحانی، فقط در مورد چیزهایی صحبت کنید که« فاب» باشند.
افسسیان ۴ : ۲۹ – ۳۱
تست «ف» فیض
تست« آ » احتیاج
تست «ب» بنا
۶٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید افراد را با همۀ ضعف ها بپذیرید و طرد نکنید.
رومیان ۱۵ : ۷
۷٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید همیشه عامل صلح و آشتی باشید و نه جدایی و بدبینی.
افسسیان ۴ : ۲ – ۳
۸٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید با فروتنی دیگران را بهتر از خود بدانید.
فیلیپیان ۲ : ۳
۹٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید قدر یکدیگر را دانسته و زبان شکرگزار داشته باشید.
اول تسالونیکیان ۵ : ۱۸ – ۱۹

اهمیت و نقش زنان ۷

اهمیت و نقش زنان ۷
اهمیت و نقش زنان ۷

جلسۀ هفتم

روابط کاری

برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم.

وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟
۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند.
افسسیان ۶ : ۶ – ۷
۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می گذارد و با صداقت و ساده دلی او را خدمت می کند.
افسسیان ۶ : ۵ -۷
کولسیان ۳ : ۲۲
۳٫ یک مسیحی طوری کار نمی کند که بخواهد فقط کارفرمایش را راضی  نگاه دارد، بلکه هدف او خشنود کردن خداوند می باشد.
افسسیان ۶ : ۶
کولسیان ۳ : ۲۲
۴٫ یک مسیحی می داند که اگر درست کار کند، مسیح نهایتاً پاداش او را خواهد داد.
افسسیان ۶ : ۸
کولسیان ۳ : ۲۴
وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارفرما چیست؟
۱٫ یک کارفرمای مسیحی خود را کارمند مسیح می داند.
افسسیان ۶ : ۹
کولسیان ۴ : ۱
۲٫ یک کارفرمای مسیحی طوری مدیریت می کند که بخواهد مسیح را راضی کند نه انسانها را.
افسسیان ۶ : ۶
۳٫ یک کارفرمای مسیحی با نیت و دل درست مدیریت می کند.
افسسیان ۶ : ۷
۴٫ یک کارفرمای مسیحی می داند که اگر درست کار کند، مسیح نهایتاً پاداش او را خواهد داد.
افسسیان ۶ : ۸
۵٫ یک کارفرمای مسیحی با تهدید کارمندانش را کنترل نمی کند.
افسسیان ۶ : ۹
۶٫ یک کارفرمای مسیحی بین کارمندانش تبعیض قایل نمی شود و آنها را بر حسب ظاهرشان قضاوت نمی کند.
افسسیان ۶ : ۹
۷٫ یک کارفرمای مسیحی کارمندان خود را با عدالت و انصاف مدیریت می کند.
کولسیان ۴ : ۱

اهمیت و نقش زنان ۶

اهمیت و نقش زنان 6
اهمیت و نقش زنان ۶

جلسۀ ششم

تربیت فرزندان
فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی به ما می سپارد تا آنها را تربیت نماییم.  فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند، باعث شادی والدین می باشند.  برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند، غم و درد عظیمی را بر والدین خود وارد می کنند.
امثال ۱۰ : ۱دید خدا نسبت به فرزندان چیست؟
دید خدا:
مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵
دید دنیا نسبت به فرزندان چیست؟
آیا دنیا همین دید را نسبت به فرزندان دارد؟
سقط جنین، آزار abuse و غیره ………

وعده خدا به ما چیست؟
ملاکی ۴ : ۵ – ۶
اعمال رسولان ۲ : ۳۸ – ۳۹

دو مسئولیت مهم فرزندان چیست؟
۱) اطاعت
افسسیان ۶ : ۱
چرا اطاعت؟
۲) احترام
افسسیان ۶ : ۲
نتیجه احترام

اگر فرزندانمان را دوست داریم ، در این دو مورد باید به آنها سخت بگیریم

دو مسئولیت مهم والدین چیست؟
افسسیان ۶ : ۴
۱) تأدیب
۲) تربیت (پرورش روحانی)
مسئولیت اصلی با چه کسی می باشد ؟
اگر او مسئولیت خود را انجام نداد چه ؟

تأدیب بچه ها
آیا بچه ها ذاتاً پاک و بی گناه هستند؟
مزمور ۵۱ : ۵برای چه مواردی باید بچه ها را تأدیب کرد؟
۱٫ سرکشی و بی اطاعتی
تثنیه ۲۱ : ۱۸ – ۲۱
اول سموئیل ۱۵ : ۲۲ – ۲۳
امثال ۳۰ : ۱۷
امثال ۲۹ : ۱

۲٫ بی احترامی
خروج ۲۱ : ۱۵ – ۱۷
متی ۱۵ : ۴

در تأدیب باید چه نکاتی را در نظر گرفت؟
عبرانیان ۱۲ : ۵ – ۱۱
۱٫ انگیزه:  تأدیب باید از روی محبت باشد.
۱۲ : ۶
۲٫ روش:  تأدیب باید تا حدی همراه با درد باشد. (نه درد جسمی)
۱۲ : ۶
۳٫ دلیل:  تأدیب برای نفع اوست نه نفع ما.
۱۲ : ۱۰
۴٫ هدف:  تأدیب شکل دادن شخصیت و شبیه مسیح شدن است (شریک قدوسیت مسیح شدن)
۱۲ : ۱۰
۵٫ نتیجه:  میوۀ عدالتِ سلامتی (رابطه درست با خدا و دیگران، زندگی در آرامش و شادی)
۱۲ : ۱۱

نصیحت خداوند ( پرورش مسیحی)

در آموزش مسیحی باید مواظب باشیم که این دو کار را انجام ندهیم:
۱٫ باعث لغزش فرزندان مان نشویم
متی ۱۸ : ۶ – ۹
چند مورد را نام ببرید که می تواند باعث لغزش فرزندان بشود.
۲٫ باعث خشم گرفتن فرزندان مان نشویم
افسسیان ۶ : ۴
چند مورد را نام ببرید که می تواند باعث به خشم آمدن فرزندان بشود.
دو نکتۀ مهم در پرورش فرزندان
۱٫ باید شخصیت، استعدادها و عطایای هر فرزند را تشخیص داده او را در همان مسیر تشویق و تربیت کنیم.
امثال ۲۲ : ۶
۲٫ برای تربیت مسیحی، باید با هر کدام از فرزندان وقت خصوصی گذاشت.  باید آنها را روزانه در موقعیت ها و فرصتهایی که پیش می آید تعلیم و تربیت کرد.
تثنیه ۶ : ۴ – ۹
بهترین راه این است که وقت خاصی را در هفته به مدت ۱ تا ۲ ساعت برای هر فرزند اختصاص دهید.

اهمیت و نقش زنان ۵

اهمیت و نقش زنان 5
اهمیت و نقش زنان ۵

جلسۀ پنجم

روحیۀ یک زن خدا نسبت به همسرش

در اول پطرس ۳ : ۱ – ۶، کلام خدا به زنان راهنمایی های بسیار مهمی در مورد رابطه با همسر می کند. خدا از زنان می خواهد همواره طبق این آیات با همسر خود رفتار کنند.  حتی اگر شوهر، ایماندارِ مسیحی نباشد و رفتارِ او نسبت به همسرش درست نباشد، خواست خدا این است که زن روحیه و رفتار مسیحانۀ  خود را حفظ کند.
۱٫ زن خدا بدون کلام (غرغر و شکایت) و فقط با سیرت خود شوهرش را مجاب می کند.
اول پطرس ۳ : ۱
۲٫ زن خدا روحیۀ شکرگزاری دارد.
اول پطرس ۳ : ۱ – ۲
۳٫ زن خدا سیرت طاهر و خدا ترس دارد.
اول پطرس ۳ : ۲
۴٫ زیبایی زن خدا در روح حلیم و آرام اوست.
اول پطرس ۳ : ۳ – ۴
۵٫ زن خدا را ترس کنترل نمی کند بلکه ایمانش او را برای نیکویی کنترل می کند.
اول پطرس ۳ : ۶