جلسۀ نهم زندگی متعادل خداوند می خواهد زندگی ما کامل بوده، برای مردم این دنیا نمونه باشیم. یک شخص روحانی زندگی متعادلی دارد. خود عیسی مسیح که برای نجات بشر آمده بود، زندگی متعادلی داشت.  او برای ما نمونه شد تا زندگی ما برای دیگران نمونه باشد. ما نمی خواهیم فقط در قسمت روحانی زندگی خود شبیه مسیح باشیم، بلکه می خواهیم در هر قسمت زندگیمان شبیه او باشیم. معنی متعادل چیست؟ معنی متعادل از نظر مردم این دنیا:  مردم غیر مسیحی وقتی می گویند : «فناتیک نباش بلکه زندگی متعادل داشته باش» مقصودشان این است که تمامی دل خود را به خدا نسپار بلکه قسمتی از آن را به این

close

جلسۀ نهم زندگی متعادل خداوند می خواهد زندگی ما کامل بوده، برای مردم این دنیا نمونه باشیم. یک شخص روحانی زندگی متعادلی دارد. خود عیسی مسیح که برای نجات بشر آمده بود، زندگی متعادلی داشت.  او برای ما نمونه شد تا زندگی ما برای دیگران نمونه باشد. ما نمی خواهیم فقط در قسمت روحانی زندگی خود شبیه مسیح باشیم، بلکه می خواهیم در هر قسمت زندگیمان شبیه او باشیم. معنی متعادل چیست؟ معنی متعادل از نظر مردم این دنیا:  مردم غیر مسیحی وقتی می گویند : «فناتیک نباش بلکه زندگی متعادل داشته باش» مقصودشان این است که تمامی دل خود را به خدا نسپار بلکه قسمتی از آن را به این

Read more

جلسۀ هشتم ایجاد محیط روحانی ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد. محیط روحانی چیست؟ محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل می کند.

close

جلسۀ هشتم ایجاد محیط روحانی ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد. محیط روحانی چیست؟ محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل می کند.

Read more

جلسۀ هفتم روابط کاری برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم. وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟ ۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند. افسسیان ۶ : ۶ – ۷ ۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می گذارد و

close

جلسۀ هفتم روابط کاری برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم. وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟ ۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند. افسسیان ۶ : ۶ – ۷ ۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می گذارد و

Read more

جلسۀ ششم تربیت فرزندان فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی به ما می سپارد تا آنها را تربیت نماییم.  فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند، باعث شادی والدین می باشند.  برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند، غم و درد عظیمی را بر والدین خود وارد می کنند. امثال ۱۰ : ۱دید خدا نسبت به فرزندان چیست؟ دید خدا: مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵ دید دنیا نسبت به فرزندان چیست؟ آیا دنیا همین دید را نسبت به فرزندان دارد؟ سقط جنین، آزار abuse و غیره ……… وعده خدا به ما چیست؟ ملاکی ۴ : ۵ – ۶ اعمال رسولان ۲

close

جلسۀ ششم تربیت فرزندان فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی به ما می سپارد تا آنها را تربیت نماییم.  فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند، باعث شادی والدین می باشند.  برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند، غم و درد عظیمی را بر والدین خود وارد می کنند. امثال ۱۰ : ۱دید خدا نسبت به فرزندان چیست؟ دید خدا: مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵ دید دنیا نسبت به فرزندان چیست؟ آیا دنیا همین دید را نسبت به فرزندان دارد؟ سقط جنین، آزار abuse و غیره ……… وعده خدا به ما چیست؟ ملاکی ۴ : ۵ – ۶ اعمال رسولان ۲

Read more

جلسۀ پنجم روحیۀ یک زن خدا نسبت به همسرش در اول پطرس ۳ : ۱ – ۶، کلام خدا به زنان راهنمایی های بسیار مهمی در مورد رابطه با همسر می کند. خدا از زنان می خواهد همواره طبق این آیات با همسر خود رفتار کنند.  حتی اگر شوهر، ایماندارِ مسیحی نباشد و رفتارِ او نسبت به همسرش درست نباشد، خواست خدا این است که زن روحیه و رفتار مسیحانۀ  خود را حفظ کند. ۱٫ زن خدا بدون کلام (غرغر و شکایت) و فقط با سیرت خود شوهرش را مجاب می کند. اول پطرس ۳ : ۱ ۲٫ زن خدا روحیۀ شکرگزاری دارد. اول پطرس ۳ : ۱ – ۲ ۳٫

close

جلسۀ پنجم روحیۀ یک زن خدا نسبت به همسرش در اول پطرس ۳ : ۱ – ۶، کلام خدا به زنان راهنمایی های بسیار مهمی در مورد رابطه با همسر می کند. خدا از زنان می خواهد همواره طبق این آیات با همسر خود رفتار کنند.  حتی اگر شوهر، ایماندارِ مسیحی نباشد و رفتارِ او نسبت به همسرش درست نباشد، خواست خدا این است که زن روحیه و رفتار مسیحانۀ  خود را حفظ کند. ۱٫ زن خدا بدون کلام (غرغر و شکایت) و فقط با سیرت خود شوهرش را مجاب می کند. اول پطرس ۳ : ۱ ۲٫ زن خدا روحیۀ شکرگزاری دارد. اول پطرس ۳ : ۱ – ۲ ۳٫

Read more

جلسۀ چهارم    اصول رابطه درست با همسر دید خدا نسبت به زن و شوهر خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند. پیدایش ۲ : ۲۴ در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید: «شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن می باشد بلکه: ۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می باشد. به چه صورت مرد سر زن است ؟ به همان صورت که خدا سر مسیح است. اول قرنتیان ۱۱ : ۳ ۲٫ سری است که حاضر است از

close

جلسۀ چهارم    اصول رابطه درست با همسر دید خدا نسبت به زن و شوهر خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند. پیدایش ۲ : ۲۴ در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید: «شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن می باشد بلکه: ۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می باشد. به چه صورت مرد سر زن است ؟ به همان صورت که خدا سر مسیح است. اول قرنتیان ۱۱ : ۳ ۲٫ سری است که حاضر است از

Read more

جلسۀ دوم   خصوصیات یک زن خوب خدا فصل ۳۱ در کتاب امثال، راجع به شخصیت نیکوی یک زن خدا صحبت می کند. بعد از گذشتن حدود ۳۰۰۰ سال از نوشتن این کتاب  هنوز این آیات تصویر زیبایی از یک زنِ نیکوی خدا را می دهد که به فرهنگ و زمان و تاریخ بستگی ندارد.  در این آیات می بینیم که یک زن نیکوی خدا: ۱٫ زنی است که اعتماد شوهرش را کسب کرده است امثال ۳۱ : ۱۱ ۲٫ زنی فعال و پرکار است که با روحیۀ درست و بدون غرغر کردن، فعالیت می کند. او از وقتِ خود استفاده کرده خانوادۀ خود را خدمت می کند و برای آنها منبع

close

جلسۀ دوم   خصوصیات یک زن خوب خدا فصل ۳۱ در کتاب امثال، راجع به شخصیت نیکوی یک زن خدا صحبت می کند. بعد از گذشتن حدود ۳۰۰۰ سال از نوشتن این کتاب  هنوز این آیات تصویر زیبایی از یک زنِ نیکوی خدا را می دهد که به فرهنگ و زمان و تاریخ بستگی ندارد.  در این آیات می بینیم که یک زن نیکوی خدا: ۱٫ زنی است که اعتماد شوهرش را کسب کرده است امثال ۳۱ : ۱۱ ۲٫ زنی فعال و پرکار است که با روحیۀ درست و بدون غرغر کردن، فعالیت می کند. او از وقتِ خود استفاده کرده خانوادۀ خود را خدمت می کند و برای آنها منبع

Read more

جلسۀ اول دیدی که انسان نسبت به خود دارد، بسیار مهم است.  کتاب مقدس می فرماید که انسان همان است که در دل خود فکر می کند. امثال ۲۳ : ۷برای اینکه شخصیت خود را به عنوان یک زن در مسیح بپذیریم و در آن قرار بگیریم، قبل از هر چیز  باید فکر و نظرمان را نسبت به خود عوض کنیم.  باید تصمیم بگیریم آنچه که جامعه و خانواده در مورد ارزش و هویت ما به ما آموخته است که با کلام خدا مغایرت دارد را کنار بگذاریم، و آنچه که خدا در مورد ما می گوید را باور کنیم و طبق آن زندگی کنیم. ارزش و مقام هر فرد مسیحی

close

جلسۀ اول دیدی که انسان نسبت به خود دارد، بسیار مهم است.  کتاب مقدس می فرماید که انسان همان است که در دل خود فکر می کند. امثال ۲۳ : ۷برای اینکه شخصیت خود را به عنوان یک زن در مسیح بپذیریم و در آن قرار بگیریم، قبل از هر چیز  باید فکر و نظرمان را نسبت به خود عوض کنیم.  باید تصمیم بگیریم آنچه که جامعه و خانواده در مورد ارزش و هویت ما به ما آموخته است که با کلام خدا مغایرت دارد را کنار بگذاریم، و آنچه که خدا در مورد ما می گوید را باور کنیم و طبق آن زندگی کنیم. ارزش و مقام هر فرد مسیحی

Read more

  جلسه سوم ۳ اصل رابطه سالم درخانواده خدا خدای رابطه ها می باشد.  عیسی مسیح آمد تا رابطۀ ما را با خدا و با یکدیگر شفا بخشد.  کلام خدا به ما می آموزد که چگونه با او و با یکدیگر رابطه سالم و عمیق داشته باشیم.  رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فیض او نسبت به ما می باشد. رحمت Mercy یعنی دریافت نکردن آنچه که لیاقتش را داشتیم.  ما لایق مرگ ابدی و دوری از خدا بودیم، اما خداوند به ما رحم کرده ما را از از محکومیت ابدی نجات داد.  او به ما رحم می کند. فیض Grace یعنی دریافت کردن آنچه که لیاقتش را نداشتیم. 

close

  جلسه سوم ۳ اصل رابطه سالم درخانواده خدا خدای رابطه ها می باشد.  عیسی مسیح آمد تا رابطۀ ما را با خدا و با یکدیگر شفا بخشد.  کلام خدا به ما می آموزد که چگونه با او و با یکدیگر رابطه سالم و عمیق داشته باشیم.  رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فیض او نسبت به ما می باشد. رحمت Mercy یعنی دریافت نکردن آنچه که لیاقتش را داشتیم.  ما لایق مرگ ابدی و دوری از خدا بودیم، اما خداوند به ما رحم کرده ما را از از محکومیت ابدی نجات داد.  او به ما رحم می کند. فیض Grace یعنی دریافت کردن آنچه که لیاقتش را نداشتیم. 

Read more