جلسۀ نهم رهبری مرد خدا در خانواده معنی رهبری در کلام خدا ریاست نمی باشد.  رهبر کسی است که خدا او را برای سرپرستی قسمتی از ملکوت خود انتخاب نموده است.  چنین شخصی با فروتنی و با ازخودگذشتگی افرادی را که خدا به او سپرده است را خدمت می کند، و آنها را به سمت انجام ارادۀ خدا رهبری و هدایت می نماید. خداوند به مردان وظیفه و مسئولیت خاصی را از جهت رهبری عطا فرموده است.  مرد خدا این مسئولیت را جدی گرفته و انجام آنرا افتخار می داند. عملکرد مرد خدا در خانه به عنوان رهبر ۱٫ مرد خدا مسئولیت رهبری و هدایت خانواده را به عهده می گیرد.

close

جلسۀ نهم رهبری مرد خدا در خانواده معنی رهبری در کلام خدا ریاست نمی باشد.  رهبر کسی است که خدا او را برای سرپرستی قسمتی از ملکوت خود انتخاب نموده است.  چنین شخصی با فروتنی و با ازخودگذشتگی افرادی را که خدا به او سپرده است را خدمت می کند، و آنها را به سمت انجام ارادۀ خدا رهبری و هدایت می نماید. خداوند به مردان وظیفه و مسئولیت خاصی را از جهت رهبری عطا فرموده است.  مرد خدا این مسئولیت را جدی گرفته و انجام آنرا افتخار می داند. عملکرد مرد خدا در خانه به عنوان رهبر ۱٫ مرد خدا مسئولیت رهبری و هدایت خانواده را به عهده می گیرد.

Read more

      جلسۀ هشتم   ایجاد محیط روحانی ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد. محیط روحانی چیست؟ محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل

close

      جلسۀ هشتم   ایجاد محیط روحانی ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد. محیط روحانی چیست؟ محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل

Read more

     جلسۀ هفتم روابط کاری برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم. وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟ ۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند. افسسیان ۶ : ۶ – ۷ ۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می

close

     جلسۀ هفتم روابط کاری برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم. وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟ ۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند. افسسیان ۶ : ۶ – ۷ ۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می

Read more

جلسۀ ششم تربیت فرزندان فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی در اختیار ما می گذارد تا آنها را برای او تربیت نماییم. فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند ، باعث شادی زیاد والدین می باشند. برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند ، بیشترین غم و درد را بر والدین خود وارد می کنند. امثال ۱۰ : ۱ دید خدا نسبت به فرزندان چیست ؟ دید دنیا دید خدا مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵وعده خدا به ما چیست؟ ملاکی ۴ : ۵ – ۶ اعمال رسولان ۲ : ۳۸ – ۳۹ دو مسئولیت مهم فرزندان چیست ؟ ۱) اطاعت افسسیان

close

جلسۀ ششم تربیت فرزندان فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی در اختیار ما می گذارد تا آنها را برای او تربیت نماییم. فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند ، باعث شادی زیاد والدین می باشند. برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند ، بیشترین غم و درد را بر والدین خود وارد می کنند. امثال ۱۰ : ۱ دید خدا نسبت به فرزندان چیست ؟ دید دنیا دید خدا مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵وعده خدا به ما چیست؟ ملاکی ۴ : ۵ – ۶ اعمال رسولان ۲ : ۳۸ – ۳۹ دو مسئولیت مهم فرزندان چیست ؟ ۱) اطاعت افسسیان

Read more

جلسۀ پنجم دعا و رابطه با همسر چه ربطی دارند؟ در اول پطرس۳ : ۷، بعضی از وظایف شوهران به آنها گوشزد شده است.  سپس به آنها هشدار داده می شود که بی توجهی یک شوهر به این نکات باعث می شود که دعاهای او مؤثزر نباشند. برای آنکه دعاهای ما مؤثر باشند، باید به ۵ نکتۀ زیر توجه کنیم : ۱٫ شوهر با همسر خود با فطانت رفتار می کند. ۲٫ شوهر همسر خود را با محبت می پذیرد. ۳٫ شوهر با همسر خود مانند ظرف ظعیف تر رفتار می کند. ۴٫ شوهر همسرخود را محترم می دارد. ۵٫ شوهر همسر خود را وارث فیض حیات می داند. لازم است

close

جلسۀ پنجم دعا و رابطه با همسر چه ربطی دارند؟ در اول پطرس۳ : ۷، بعضی از وظایف شوهران به آنها گوشزد شده است.  سپس به آنها هشدار داده می شود که بی توجهی یک شوهر به این نکات باعث می شود که دعاهای او مؤثزر نباشند. برای آنکه دعاهای ما مؤثر باشند، باید به ۵ نکتۀ زیر توجه کنیم : ۱٫ شوهر با همسر خود با فطانت رفتار می کند. ۲٫ شوهر همسر خود را با محبت می پذیرد. ۳٫ شوهر با همسر خود مانند ظرف ظعیف تر رفتار می کند. ۴٫ شوهر همسرخود را محترم می دارد. ۵٫ شوهر همسر خود را وارث فیض حیات می داند. لازم است

Read more

   جلسه چهارم اهمیت و نقش مردان ۴ خصوصیات مرد  خدا                                            اصول رابطه درست با همسر دید خدا نسبت به زن و شوهر خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند. پیدایش ۲ : ۲۴ در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید: «شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن باشد بلکه: ۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می

close

   جلسه چهارم اهمیت و نقش مردان ۴ خصوصیات مرد  خدا                                            اصول رابطه درست با همسر دید خدا نسبت به زن و شوهر خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند. پیدایش ۲ : ۲۴ در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید: «شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن باشد بلکه: ۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می

Read more

جلسه سوم ۳ اصل رابطه سالم درخانواده خدا خدای رابطه ها می باشد.  عیسی مسیح آمد تا رابطه ما را با خدا و با یکدیگر شفا بخشد.  کلام خدا به ما می آموزد که چگونه با او و با یکدیگر رابطه سالم و عمیق داشته باشیم.  رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فیض او نسبت به ما می باشد. رحمت Mercy یعنی دریافت نکردن آنچه که لیاقتش را داشتیم.  ما لایق مرگ ابدی و دوری از خدا بودیم، اما خداوند به ما رحم کرده ما را از از محکومیت ابدی نجات داد.  او به ما رحم می کند. فیض Grace یعنی دریافت کردن آنچه که لیاقتش را نداشتیم.  ما

close

جلسه سوم ۳ اصل رابطه سالم درخانواده خدا خدای رابطه ها می باشد.  عیسی مسیح آمد تا رابطه ما را با خدا و با یکدیگر شفا بخشد.  کلام خدا به ما می آموزد که چگونه با او و با یکدیگر رابطه سالم و عمیق داشته باشیم.  رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فیض او نسبت به ما می باشد. رحمت Mercy یعنی دریافت نکردن آنچه که لیاقتش را داشتیم.  ما لایق مرگ ابدی و دوری از خدا بودیم، اما خداوند به ما رحم کرده ما را از از محکومیت ابدی نجات داد.  او به ما رحم می کند. فیض Grace یعنی دریافت کردن آنچه که لیاقتش را نداشتیم.  ما

Read more

جلسۀ دوم زندگی پاک جنسی بزرگترین وسوسه برای اکثر مردان، وسوسه های جنسی می باشد.  کتاب مقدس می فرماید که گناه زندگی انسان را نابود می کند اما گناهان جنسی بطور خاص باعث تباهی زندگی می شود. اول قرنتیان ۶ : ۱۸ -۲۰ وظیفۀ هر مرد مسیحی این است که روزانه با قوت روح القدس بر این وسوسه پیروز شود تا در پاکی زندگی کرده، از نابودی زندگی خود و خانوادۀ خود جلوگیری نماید. پیروزی بر وسوسه و گناهان جنسی ۱٫ مسئله را جدی بگیرید.  استاندارد خود را بالا نگاه دارید.  نگوئید «اشکالی ندارد و به کسی ضرر نمی رسانم»، این حرف دروغ است.  شما دارید به خود و به رابطه

close

جلسۀ دوم زندگی پاک جنسی بزرگترین وسوسه برای اکثر مردان، وسوسه های جنسی می باشد.  کتاب مقدس می فرماید که گناه زندگی انسان را نابود می کند اما گناهان جنسی بطور خاص باعث تباهی زندگی می شود. اول قرنتیان ۶ : ۱۸ -۲۰ وظیفۀ هر مرد مسیحی این است که روزانه با قوت روح القدس بر این وسوسه پیروز شود تا در پاکی زندگی کرده، از نابودی زندگی خود و خانوادۀ خود جلوگیری نماید. پیروزی بر وسوسه و گناهان جنسی ۱٫ مسئله را جدی بگیرید.  استاندارد خود را بالا نگاه دارید.  نگوئید «اشکالی ندارد و به کسی ضرر نمی رسانم»، این حرف دروغ است.  شما دارید به خود و به رابطه

Read more

جلسۀ اول خصوصیات مرد خدا             دیدی که انسان نسبت به خود دارد ، بسیار مهم است. کتاب مقدس می فرماید که انسان همان است که در دل خود فکر می کند. امثال ۲۳ : ۷دیدی که یک شخص نسبت به خود دارد بر احساسات ، رفتار و تصمیمات او تأثیر می گذارد.برای اینکه شخصیت خود را به عنوان یک مرد در مسیح بپذیریم و در آن قرار بگیریم، قبل از هر چیز  باید فکر و نظرمان را نسبت به خود عوض کنیم.  باید تصمیم بگیریم آنچه که جامعه و خانواده در مورد ارزش و هویت ما به ما آموخته است، که با کلام خدا مغایرت دارد را کنار

close

جلسۀ اول خصوصیات مرد خدا             دیدی که انسان نسبت به خود دارد ، بسیار مهم است. کتاب مقدس می فرماید که انسان همان است که در دل خود فکر می کند. امثال ۲۳ : ۷دیدی که یک شخص نسبت به خود دارد بر احساسات ، رفتار و تصمیمات او تأثیر می گذارد.برای اینکه شخصیت خود را به عنوان یک مرد در مسیح بپذیریم و در آن قرار بگیریم، قبل از هر چیز  باید فکر و نظرمان را نسبت به خود عوض کنیم.  باید تصمیم بگیریم آنچه که جامعه و خانواده در مورد ارزش و هویت ما به ما آموخته است، که با کلام خدا مغایرت دارد را کنار

Read more