مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت!!! یکی از صبح‌های سرد ماه ژانویه در سال ۲۰۰۷، مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت. او به مدت ۴۵ دقیقه، ۶ قطعه از باخ را نواخت. در این مدت، تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند، بیشتر آنها سر کارشان می‌رفتند. بعد از سه دقیقه یک مرد میانسال، متوجه نواخته شدن موسیقی شد. او سرعت حرکتش را کم کرد و چند ثانیه ایستاد، سپس عجله کرد تا دیرش نشود. ۴ دقیقه بعد: ویولنیست، نخستین دلارش را دریافت کرد. یک زن پول را در کلاه انداخت و بدون توقف به حرکت خود ادامه داد. ۵ دقیقه بعد: مرد جوانی به دیوار تکیه داد و

close

مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت!!! یکی از صبح‌های سرد ماه ژانویه در سال ۲۰۰۷، مردی در متروی واشنگتن، ویولن می نواخت. او به مدت ۴۵ دقیقه، ۶ قطعه از باخ را نواخت. در این مدت، تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند، بیشتر آنها سر کارشان می‌رفتند. بعد از سه دقیقه یک مرد میانسال، متوجه نواخته شدن موسیقی شد. او سرعت حرکتش را کم کرد و چند ثانیه ایستاد، سپس عجله کرد تا دیرش نشود. ۴ دقیقه بعد: ویولنیست، نخستین دلارش را دریافت کرد. یک زن پول را در کلاه انداخت و بدون توقف به حرکت خود ادامه داد. ۵ دقیقه بعد: مرد جوانی به دیوار تکیه داد و

Read more

Posted in خواندنیها

مقدمه: چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپُس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر‌انسان کیست؟»آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند الیاس، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرِمیا یا یکی از پیامبران است.» عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من که هستم؟»شَمعون پِطرُس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!» عیسی گفت: «خوشابه حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. من نیز می‌گویم که تویی پِطرُس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای پادشاهی آسمان را به

close

مقدمه: چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپُس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر‌انسان کیست؟»آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند الیاس، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرِمیا یا یکی از پیامبران است.» عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من که هستم؟»شَمعون پِطرُس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!» عیسی گفت: «خوشابه حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. من نیز می‌گویم که تویی پِطرُس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای پادشاهی آسمان را به

Read more

Posted in خواندنیها

  پیش از آنکه به تفاوت بین مذهب و روحانیت بپردازیم، نخست باید این دو واژه را تعریف کنیم. دین (مذهب) را می توان این طور تعریف کرد: “اعتقاد به پرستش خدا یا خدایان، که معمولاً در رفتار و تشریفات عبادی ابراز می شود” یا “هر نظام مشخصی از باور، پرستش، و غیره، که ضوابط اخلاقی را دخالت می دهد.” روحانیت را می توان اینطور تعریف کرد: “کیفیت یا واقعیت روحانی و غیر مادی بودن” یا شخصیت روحانی که در افکار، زندگی و غیره نشان داده می شود؛ گرایش یا حس روحانی.” به طور خلاصه می توان گفت که مذهب (دین) مجموعه ای از باورها و آیینهای عبادی است که مدعی

close

  پیش از آنکه به تفاوت بین مذهب و روحانیت بپردازیم، نخست باید این دو واژه را تعریف کنیم. دین (مذهب) را می توان این طور تعریف کرد: “اعتقاد به پرستش خدا یا خدایان، که معمولاً در رفتار و تشریفات عبادی ابراز می شود” یا “هر نظام مشخصی از باور، پرستش، و غیره، که ضوابط اخلاقی را دخالت می دهد.” روحانیت را می توان اینطور تعریف کرد: “کیفیت یا واقعیت روحانی و غیر مادی بودن” یا شخصیت روحانی که در افکار، زندگی و غیره نشان داده می شود؛ گرایش یا حس روحانی.” به طور خلاصه می توان گفت که مذهب (دین) مجموعه ای از باورها و آیینهای عبادی است که مدعی

Read more

Posted in خواندنیها

 شکی نیست که ادیان مختلفی در جهان وجود دارد که یک چالشی است که بدانیم کدام درست است. نخست، اندیشه هایی را به طور کلی بر موضوع در نظر می گیریم و سپس به این نگاه کنیم که چطور وارد موضوع شویم بگونه ای که واقعاً بتوانیم به نتیجه گیری درستی درباره خدا برسیم. چالش پاسخهای متفاوت به یک موضوع بخصوص، فقط منحصر به موضوع دین نمی شود. مثلاً اگر به ۱۰۰ تا دانش آموز ریاضی، مسئله پیچیده ای را بدهید که حل کنند، محتملاً خیلی از آنها پاسخ اشتباه می دهند. اما آیا این بدان معنی است که پاسخ صحیحی وجود ندارد؟ اصلاً اینطور نیست. فقط کافی است به کسانی

close

 شکی نیست که ادیان مختلفی در جهان وجود دارد که یک چالشی است که بدانیم کدام درست است. نخست، اندیشه هایی را به طور کلی بر موضوع در نظر می گیریم و سپس به این نگاه کنیم که چطور وارد موضوع شویم بگونه ای که واقعاً بتوانیم به نتیجه گیری درستی درباره خدا برسیم. چالش پاسخهای متفاوت به یک موضوع بخصوص، فقط منحصر به موضوع دین نمی شود. مثلاً اگر به ۱۰۰ تا دانش آموز ریاضی، مسئله پیچیده ای را بدهید که حل کنند، محتملاً خیلی از آنها پاسخ اشتباه می دهند. اما آیا این بدان معنی است که پاسخ صحیحی وجود ندارد؟ اصلاً اینطور نیست. فقط کافی است به کسانی

Read more

Posted in خواندنیها

کلمه “یک خدایی یا مونو تِایسِم” از دو کلمه تشکیل شده است، مونو یا یک و تِایسِم یا ایمان به خدا. یک خدایی یعنی ایمان به یک خدای حقیقی که تنها خالق، نگه دارنده جهان، و قاضی همه مخلوقات است. یک خدایی با هِنوتِایسِم که اعتقاد به چندین خدا و یک خدا مافوق همه آنهاست فرق دارد. همچنین با پُلی تِایسِم یا چند خدایی هم که اعتقاد به وجود خدایان متعدد است فرق دارد. بحثهای زیادی در مورد یک خدایی وجود دارد، منجمله آنهایی که از مکاشفات مخصوص (کلام خدا)، مکاشفات طبیعت (فلسفه)، و مکاشفات تاریخ انسان شناسی سرچشمه می گیرند. در اینجا اینها را بطور بسیار مختصر توضیح می دهیم،

close

کلمه “یک خدایی یا مونو تِایسِم” از دو کلمه تشکیل شده است، مونو یا یک و تِایسِم یا ایمان به خدا. یک خدایی یعنی ایمان به یک خدای حقیقی که تنها خالق، نگه دارنده جهان، و قاضی همه مخلوقات است. یک خدایی با هِنوتِایسِم که اعتقاد به چندین خدا و یک خدا مافوق همه آنهاست فرق دارد. همچنین با پُلی تِایسِم یا چند خدایی هم که اعتقاد به وجود خدایان متعدد است فرق دارد. بحثهای زیادی در مورد یک خدایی وجود دارد، منجمله آنهایی که از مکاشفات مخصوص (کلام خدا)، مکاشفات طبیعت (فلسفه)، و مکاشفات تاریخ انسان شناسی سرچشمه می گیرند. در اینجا اینها را بطور بسیار مختصر توضیح می دهیم،

Read more

Posted in خواندنیها

یافتن آرامش درونی: در مواقع بیثباتی، چگونه میتوانید به جای اینکه دچار اضطراب و نگرانی شوید آرامش بیابید؟ مهم نیست که در دنیای اطراف ما و یا در زندگی شخصی ما چه میگذرد، آیا مکانی وجود دارد که بتوانیم در آن به پایداری و ثبات دست یابیم؟ آیا میتوانیم علیرغم شرایط موجود در زندگی و دنیای اطرافمان با امیدواری به آینده نگاه کنیم؟ این روزها بسیاری از دانشجویان به ارزش خداوند به عنوان یگانه ثبات واقعی در زندگی خود پی بردهاند. دنیای اطراف ما دائم در حال تغییر است اما خداوند هرگز تغییر نمیکند. خداوند استوار و قابل اطمینان است. خدا میفرماید: «آیا غیر از من خدایی هست؟ البته صخرهای نیست.

close

یافتن آرامش درونی: در مواقع بیثباتی، چگونه میتوانید به جای اینکه دچار اضطراب و نگرانی شوید آرامش بیابید؟ مهم نیست که در دنیای اطراف ما و یا در زندگی شخصی ما چه میگذرد، آیا مکانی وجود دارد که بتوانیم در آن به پایداری و ثبات دست یابیم؟ آیا میتوانیم علیرغم شرایط موجود در زندگی و دنیای اطرافمان با امیدواری به آینده نگاه کنیم؟ این روزها بسیاری از دانشجویان به ارزش خداوند به عنوان یگانه ثبات واقعی در زندگی خود پی بردهاند. دنیای اطراف ما دائم در حال تغییر است اما خداوند هرگز تغییر نمیکند. خداوند استوار و قابل اطمینان است. خدا میفرماید: «آیا غیر از من خدایی هست؟ البته صخرهای نیست.

Read more

Posted in خواندنیها

به نظر می رسد کارکنان یکی از خانه‌های نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها در کمپ هوربی سوئد در تلاش بودند این نوجوانان را به سمت گرایشات افراط گرایانه سوق بدهند. به گزارش «محبت نیوز» کمون هوربی در پی تحقیق درباره این مساله بوده و قرارداد با این شرکت را فسخ کرده است. به گفته رادیو سوئد، در گزارش‌های کمپ از این مرکز نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها اینگونه برمی آید که برای مثال نوجوانان در این خانه نمی‌توانستند به موسیقی گوش بدهند و اجازه نداشتند برای شنا به استخر بروند. جوانان در این مرکز برای اجرای برخی از مراسم دینی تحت فشار بودند. اوا کلانگ، رییس خدمات اجتماعی در کمون هوربی می‌گوید که این

close

به نظر می رسد کارکنان یکی از خانه‌های نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها در کمپ هوربی سوئد در تلاش بودند این نوجوانان را به سمت گرایشات افراط گرایانه سوق بدهند. به گزارش «محبت نیوز» کمون هوربی در پی تحقیق درباره این مساله بوده و قرارداد با این شرکت را فسخ کرده است. به گفته رادیو سوئد، در گزارش‌های کمپ از این مرکز نگهداری نوجوانان پناهجوی تنها اینگونه برمی آید که برای مثال نوجوانان در این خانه نمی‌توانستند به موسیقی گوش بدهند و اجازه نداشتند برای شنا به استخر بروند. جوانان در این مرکز برای اجرای برخی از مراسم دینی تحت فشار بودند. اوا کلانگ، رییس خدمات اجتماعی در کمون هوربی می‌گوید که این

Read more

Posted in خواندنیها

خبرگزاری دولتی فارس از بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در ۴ کلیسای خانگی در استان فارس خبر داده است. برخورد با مسیحیان ایران بویژه کسانی که دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده اند، مورد اعتراض مجامع بین المللی مدافع آزادی بیان و عقیده قرار دارد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی نسبت به گسترش شبکه کلیساهای خانگی ابراز نگرانی کرده بودند. گزارش از کوروش صحتی.

close

خبرگزاری دولتی فارس از بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در ۴ کلیسای خانگی در استان فارس خبر داده است. برخورد با مسیحیان ایران بویژه کسانی که دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده اند، مورد اعتراض مجامع بین المللی مدافع آزادی بیان و عقیده قرار دارد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی نسبت به گسترش شبکه کلیساهای خانگی ابراز نگرانی کرده بودند. گزارش از کوروش صحتی.

Read more

Posted in خواندنیها

بعد از اینکه اسلامگرایان داعش به شمال عراق حمله کردند آنها به مسیحیان موصل و بخدیدا اولتیماتوم دادند: یا تغییر دین دهید، یا از اینجا بروید یا آماده مرگ باشید مسیحیان عراقی به گزارش«محبت نیوز» در سال‌های اخیر، «امان» پایتخت کشور اردن، مثل آهنربا بسیاری از آواره‌های جنگ را به خودش جذب کرده است و آواره‌ها برای یافتن جایی امن به این کشور پناه آورده‌اند. بیش از یک میلیون نفر از شهروندان سوری پس از شروع جنگ داخلی وارد این کشور شده‌اند. از این گذشته صدها هزار عراقی هم که بیشترشان مسیحی هستند راهی اردن شده‌اند تا از گزند اسلامگرایان داعشی در امان بمانند. به نوشته روزنامه ایران، کشیش خلیل جار می‌گوید:

close

بعد از اینکه اسلامگرایان داعش به شمال عراق حمله کردند آنها به مسیحیان موصل و بخدیدا اولتیماتوم دادند: یا تغییر دین دهید، یا از اینجا بروید یا آماده مرگ باشید مسیحیان عراقی به گزارش«محبت نیوز» در سال‌های اخیر، «امان» پایتخت کشور اردن، مثل آهنربا بسیاری از آواره‌های جنگ را به خودش جذب کرده است و آواره‌ها برای یافتن جایی امن به این کشور پناه آورده‌اند. بیش از یک میلیون نفر از شهروندان سوری پس از شروع جنگ داخلی وارد این کشور شده‌اند. از این گذشته صدها هزار عراقی هم که بیشترشان مسیحی هستند راهی اردن شده‌اند تا از گزند اسلامگرایان داعشی در امان بمانند. به نوشته روزنامه ایران، کشیش خلیل جار می‌گوید:

Read more

Posted in خواندنیها

یکی از راه های نزدیکی مسلمان و غیر مسلمان، اختراعات به ظاهر پیش پاافتاده ای مثل همین شامپاین اسلامی است. به گزارش «محبت نیوز» از مدتی پیش شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه در برخی رستوران های تهران شامپاین و ویسکی اسلامی سرو می شود. ایران وایر نوشت ؛ یک شرکت آلمانی در این مدت موفق شده شامپاین اسلامی تولید کند و در اختیار هتل هایی که از شیخ های عرب پذیرایی می کنند قرار دهد. اهمیت چنین ابتکارهایی در غرب این است که راه های مسالمت آمیزی برای هم زیستی مسلمان و غیرمسلمان ارائه می دهند. شامپاین برای خوشامدگویی مهمانان عرب داستان از این قرار است که یک شرکت واردات – صادرات که با کشورهای حاشیه خلیج فارس معاملاتی دارد، و مهمانانش

close

یکی از راه های نزدیکی مسلمان و غیر مسلمان، اختراعات به ظاهر پیش پاافتاده ای مثل همین شامپاین اسلامی است. به گزارش «محبت نیوز» از مدتی پیش شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه در برخی رستوران های تهران شامپاین و ویسکی اسلامی سرو می شود. ایران وایر نوشت ؛ یک شرکت آلمانی در این مدت موفق شده شامپاین اسلامی تولید کند و در اختیار هتل هایی که از شیخ های عرب پذیرایی می کنند قرار دهد. اهمیت چنین ابتکارهایی در غرب این است که راه های مسالمت آمیزی برای هم زیستی مسلمان و غیرمسلمان ارائه می دهند. شامپاین برای خوشامدگویی مهمانان عرب داستان از این قرار است که یک شرکت واردات – صادرات که با کشورهای حاشیه خلیج فارس معاملاتی دارد، و مهمانانش

Read more

Posted in خواندنیها

اعتبار این کتاب به شدت مورد تردید واقع شده‌است چرا که اسناد قدیمی از آن وجود ندارد.اکثر محققان غربی و مسیحی اعتبار آن را زیر سؤال برده‌اند و آن را اثری جعلی متعلق به قرنهای ۱۴ تا ۱۶ میلادی می‌دانند. به گزارش«محبت نیوز»امروزه اگر کسی در ایران به کتابفروشی برود و جویای کلام مقدس‌ انجیل باشد، تنها کتابی که در قفسه کتابفروشی یافت می‌شود و یا فروشنده به او معرفی می‌کند «انجیل برنابا» است، که توسط چندین انتشاراتی مختلف و با طرحهای متفاوت و قیمت بسیار مناسب به چاپ رسیده است. در اواخر ماه می سال ۲۰۱۲، نسخه ای از این به ظاهر انجیل کشف شد. نشریات ایرانی از این فرصت

close

اعتبار این کتاب به شدت مورد تردید واقع شده‌است چرا که اسناد قدیمی از آن وجود ندارد.اکثر محققان غربی و مسیحی اعتبار آن را زیر سؤال برده‌اند و آن را اثری جعلی متعلق به قرنهای ۱۴ تا ۱۶ میلادی می‌دانند. به گزارش«محبت نیوز»امروزه اگر کسی در ایران به کتابفروشی برود و جویای کلام مقدس‌ انجیل باشد، تنها کتابی که در قفسه کتابفروشی یافت می‌شود و یا فروشنده به او معرفی می‌کند «انجیل برنابا» است، که توسط چندین انتشاراتی مختلف و با طرحهای متفاوت و قیمت بسیار مناسب به چاپ رسیده است. در اواخر ماه می سال ۲۰۱۲، نسخه ای از این به ظاهر انجیل کشف شد. نشریات ایرانی از این فرصت

Read more

Posted in خواندنیها

این دوازده پرسش و پاسخهای مربوطه، به کسانی که متقاضی دریافت پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  هستند کمک بسیاری می کند. دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه محل مراجعه بخش عمده ای از پناهجویان ایرانی و افغان است که میخواهند برای اخذ پناهندگی اقدام کنند. این افراد در بدو ورود به علت کمبود اطلاعات دچار مشکلات عدیده ای می شوند و هر قدم اشتباه می تواند آنها را ماهها و حتی گاه سالها از رسیدن به مقصود دور نماید. در این نوشتار تلاش کرده ایم تا اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای یک شخص متقاضی دریافت پناهندگی را با استفاده از منابع یو ان اچ سی

close

این دوازده پرسش و پاسخهای مربوطه، به کسانی که متقاضی دریافت پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  هستند کمک بسیاری می کند. دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه محل مراجعه بخش عمده ای از پناهجویان ایرانی و افغان است که میخواهند برای اخذ پناهندگی اقدام کنند. این افراد در بدو ورود به علت کمبود اطلاعات دچار مشکلات عدیده ای می شوند و هر قدم اشتباه می تواند آنها را ماهها و حتی گاه سالها از رسیدن به مقصود دور نماید. در این نوشتار تلاش کرده ایم تا اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای یک شخص متقاضی دریافت پناهندگی را با استفاده از منابع یو ان اچ سی

Read more

Posted in خواندنیها

یهودیان سراسر جهان، نخستین روز از ماه عبری «تیشری» را، بنا بر آنچه در کتاب مقدس تورات ذکر گردیده و در زبان عبری «ראש השנה» («Rosh Hashana») به معنی «سرآغاز سال» بیان شده، را جشن می گیرند و آئین های ویژه بر پا می دارند. « محبت نیوز»   – در این عید، ملت اسرائیل و یهودیان جهان، در هر نقطه ای که هستند حلول سال نو عبری را جشن می گیرند و با شادمانی و سرور، از روش هشانا استقبال می کنند و با گرد آمدن به دور هم، مراسم عید را با شادمانی و سنت ویژه ای برگزار می سازند و میوه های فصل را برکت می دهند. در

close

یهودیان سراسر جهان، نخستین روز از ماه عبری «تیشری» را، بنا بر آنچه در کتاب مقدس تورات ذکر گردیده و در زبان عبری «ראש השנה» («Rosh Hashana») به معنی «سرآغاز سال» بیان شده، را جشن می گیرند و آئین های ویژه بر پا می دارند. « محبت نیوز»   – در این عید، ملت اسرائیل و یهودیان جهان، در هر نقطه ای که هستند حلول سال نو عبری را جشن می گیرند و با شادمانی و سرور، از روش هشانا استقبال می کنند و با گرد آمدن به دور هم، مراسم عید را با شادمانی و سنت ویژه ای برگزار می سازند و میوه های فصل را برکت می دهند. در

Read more

Posted in خواندنیها

شوربختانه سخنرانی‌های پی در پی نمایندگان ارمنی مجلس به نفع جمهوری اسلامی درباره‎ی آزادی اقلیت‌های دینی و مسیحیان مصداق «بله قربان‎گویی مطلق» شده است. به گزارش«محبت‌نیوز» از مجموعه‎ گزارش‌های «انقلاب اسلامی با جامعه ارامنه‎ ایران چه کرد؟» تاکنون سه بخش منتشر شده است. موج گسترده‌ی مهاجرت، سرکوب‌ اعتقادات و استیلای حاکمیت بر نظام آموزشی، آثار منفی انقلاب اسلامی بر ورزش ارامنه، انسداد فعالیت نویسندگان و روزنامه‎‎نگاران ارمنی، سانسور نشریات و افول موسیقی ارامنه در سی و هشت سال گذشته موضوعاتی بود که به طور اجمالی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین و آخرین محور مورد بررسی که به نظر می‌رسد در رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیش از آن که

close

شوربختانه سخنرانی‌های پی در پی نمایندگان ارمنی مجلس به نفع جمهوری اسلامی درباره‎ی آزادی اقلیت‌های دینی و مسیحیان مصداق «بله قربان‎گویی مطلق» شده است. به گزارش«محبت‌نیوز» از مجموعه‎ گزارش‌های «انقلاب اسلامی با جامعه ارامنه‎ ایران چه کرد؟» تاکنون سه بخش منتشر شده است. موج گسترده‌ی مهاجرت، سرکوب‌ اعتقادات و استیلای حاکمیت بر نظام آموزشی، آثار منفی انقلاب اسلامی بر ورزش ارامنه، انسداد فعالیت نویسندگان و روزنامه‎‎نگاران ارمنی، سانسور نشریات و افول موسیقی ارامنه در سی و هشت سال گذشته موضوعاتی بود که به طور اجمالی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین و آخرین محور مورد بررسی که به نظر می‌رسد در رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیش از آن که

Read more

Posted in خواندنیها

کلیسا به عنوان مکانی مقدس و آرام‌بخش برای پرستش خداوند است اما در کشور چک کلیسایی وجود دارد که به عنوان ترسناک‌ترین کلیسای متروکه جهان شناخته شده است. به گزارش «محبت نیوز»  کلیسای جورج در سال ۱۳۵۲ میلادی ساخته شده و مربوط به قرون وسطی است. سقف این کلیسا در دهه ۱۹۶۰ زمانی که مراسم ختمی در آن در حال برگزاری بود فروریخت و به‌مرور میزان تخریب آن بیشتر شد. اما مسئولان کلیسا به دلیل نداشتن هزینه تعمیر، مجبور بودند مراسم را بیرون آن برگزار کنند و محلی‌ها زیاد به آنجا نمی‌رفتند. جاکوب هادراوا هنرمندی بود که توانست با ایده خلاقانه‌اش راه حلی برای تأمین هزینه‌ تعمیر فراهم کند. به او پیشنهاد

close

کلیسا به عنوان مکانی مقدس و آرام‌بخش برای پرستش خداوند است اما در کشور چک کلیسایی وجود دارد که به عنوان ترسناک‌ترین کلیسای متروکه جهان شناخته شده است. به گزارش «محبت نیوز»  کلیسای جورج در سال ۱۳۵۲ میلادی ساخته شده و مربوط به قرون وسطی است. سقف این کلیسا در دهه ۱۹۶۰ زمانی که مراسم ختمی در آن در حال برگزاری بود فروریخت و به‌مرور میزان تخریب آن بیشتر شد. اما مسئولان کلیسا به دلیل نداشتن هزینه تعمیر، مجبور بودند مراسم را بیرون آن برگزار کنند و محلی‌ها زیاد به آنجا نمی‌رفتند. جاکوب هادراوا هنرمندی بود که توانست با ایده خلاقانه‌اش راه حلی برای تأمین هزینه‌ تعمیر فراهم کند. به او پیشنهاد

Read more

Posted in خواندنیها

داستان “مجوسان شرقی” در سیر هنر اروپایی جایگاه برجسته‌ای دارد، تا آنجا که، در کنار صحنه ولادت و واقعه تصلیب، یکی از سه دستمایه مهم هنر مسیحی است. به گزارش «محبت نیوز» مرمت یکی از آثار لئوناردو داوینچی به نام «ستایش مجوسیان» پابان یافت. تابلو «ستایش مجوسیان» یک اثر ناتمام از هنرمند نابغه ایتالیاییست که حتا با وجود ناتمام ماندن، یکی از شاهکارهای او محسوب می شود. به گفته صدای آمریکا، تابلو بزرگ رنگ و روغن از مریم و عیسی مسیح نوزاد،که بازدیدکنندگان دورشان ایستاده اند بین سالهای ۱۴۸۱ و ۱۴۸۲ توسط داوینچی کشیده شده است. این تابلو به مدت ۶ سال تحت مرمت بود و حال تمیزتر و روشن تر قرار

close

داستان “مجوسان شرقی” در سیر هنر اروپایی جایگاه برجسته‌ای دارد، تا آنجا که، در کنار صحنه ولادت و واقعه تصلیب، یکی از سه دستمایه مهم هنر مسیحی است. به گزارش «محبت نیوز» مرمت یکی از آثار لئوناردو داوینچی به نام «ستایش مجوسیان» پابان یافت. تابلو «ستایش مجوسیان» یک اثر ناتمام از هنرمند نابغه ایتالیاییست که حتا با وجود ناتمام ماندن، یکی از شاهکارهای او محسوب می شود. به گفته صدای آمریکا، تابلو بزرگ رنگ و روغن از مریم و عیسی مسیح نوزاد،که بازدیدکنندگان دورشان ایستاده اند بین سالهای ۱۴۸۱ و ۱۴۸۲ توسط داوینچی کشیده شده است. این تابلو به مدت ۶ سال تحت مرمت بود و حال تمیزتر و روشن تر قرار

Read more

Posted in خواندنیها

پخش سریال «پاپ جوان» در آمریکا، روز یکشنبه پانزدهم ژانویه از شبکه اچ بی او آغاز شد به گزارش«محبت نیوز» پائولو سورنتینو، فیلمساز ایتالیایی برنده جایزه اسکار در این مجموعه تلویزیونی، تصویری متفاوت با آنچه مردم از پاپ در ذهن دارند ارائه می دهد. به گفته صدای آمریکا، پاپ جوان، یک آمریکایی چهل و هفت ساله به نام «لنی بلاردو» است که نقش او را «جود لا» بازی می کند.پاپ جوان، اسرارآمیز است و با پاپ های پیش از خود فرق دارد. او در دفتر کارش سیگار می کشد، از مقامات علی رتبه کلیسا می خواهد تا برایش قهوه تهیه کنند، کوکا کولای رژیمی با طعم آلبالو می نوشد و قصد دارد سیگنال

close

پخش سریال «پاپ جوان» در آمریکا، روز یکشنبه پانزدهم ژانویه از شبکه اچ بی او آغاز شد به گزارش«محبت نیوز» پائولو سورنتینو، فیلمساز ایتالیایی برنده جایزه اسکار در این مجموعه تلویزیونی، تصویری متفاوت با آنچه مردم از پاپ در ذهن دارند ارائه می دهد. به گفته صدای آمریکا، پاپ جوان، یک آمریکایی چهل و هفت ساله به نام «لنی بلاردو» است که نقش او را «جود لا» بازی می کند.پاپ جوان، اسرارآمیز است و با پاپ های پیش از خود فرق دارد. او در دفتر کارش سیگار می کشد، از مقامات علی رتبه کلیسا می خواهد تا برایش قهوه تهیه کنند، کوکا کولای رژیمی با طعم آلبالو می نوشد و قصد دارد سیگنال

Read more

Posted in خواندنیها

در این فهرست پاپ فرانسیس چهارم شد و هیات داوران اعلام کرد که رهبری «متواضعانه» او کلیسای کاتولیک را تغییر داده و بهتر کرده است. به گزارش«محبت نیوز» در این لیست بین المللی، زنی که پسری دو ساله را نجات داد که توسط قبیله اش طرد شده بود، توانست در صدر قرار بگیرد. آنیا رینگرن لاون که یک فعال اهل دانمارک است، در ماه فوریه یک پسر بچه اهل نیجریه را به فرزندخواندگی قبول کرد در رتبه اول لیستی ۱۰۰ نفره قرار گرفت. جورج کیندل سردبیر مجله اووم که مسئولیت هدایت هیات داورانی را بر عهده داشت که افراد این لیست را انتخاب کردند، می گوید: «آنیا رینگرن لاون نمادی از امید

close

در این فهرست پاپ فرانسیس چهارم شد و هیات داوران اعلام کرد که رهبری «متواضعانه» او کلیسای کاتولیک را تغییر داده و بهتر کرده است. به گزارش«محبت نیوز» در این لیست بین المللی، زنی که پسری دو ساله را نجات داد که توسط قبیله اش طرد شده بود، توانست در صدر قرار بگیرد. آنیا رینگرن لاون که یک فعال اهل دانمارک است، در ماه فوریه یک پسر بچه اهل نیجریه را به فرزندخواندگی قبول کرد در رتبه اول لیستی ۱۰۰ نفره قرار گرفت. جورج کیندل سردبیر مجله اووم که مسئولیت هدایت هیات داورانی را بر عهده داشت که افراد این لیست را انتخاب کردند، می گوید: «آنیا رینگرن لاون نمادی از امید

Read more

Posted in خواندنیها

محققان با کشف گورهای باستانی در سودان پی به مراسم وحشتناک باستانی بردند که در آن بدن راهبان پیش از دفن شدن تکه تکه شده است. به گزارش«محبت نیوز» محققان با کشف گورهای باستانی در سودان پی به مراسم وحشتناک باستانی بردند که معتقدند در آن بدن راهبان پیش از دفن شدن تکه تکه شده است. محققان دانشگاه مک مستر در همیلتون انگلستان موفق شدند چهار گور باستانی را در صومعه ای ۱۰۰۰ساله در سودان کشف کنند که اجساد آن را پیش از دفن تکه تکه کرده اند. این اسکلت های تازه کشف شده، در قبرهای خود ظاهر بهم ریخته ای دارند که به گفته این محققان حکایت از تکه تکه کردن

close

محققان با کشف گورهای باستانی در سودان پی به مراسم وحشتناک باستانی بردند که در آن بدن راهبان پیش از دفن شدن تکه تکه شده است. به گزارش«محبت نیوز» محققان با کشف گورهای باستانی در سودان پی به مراسم وحشتناک باستانی بردند که معتقدند در آن بدن راهبان پیش از دفن شدن تکه تکه شده است. محققان دانشگاه مک مستر در همیلتون انگلستان موفق شدند چهار گور باستانی را در صومعه ای ۱۰۰۰ساله در سودان کشف کنند که اجساد آن را پیش از دفن تکه تکه کرده اند. این اسکلت های تازه کشف شده، در قبرهای خود ظاهر بهم ریخته ای دارند که به گفته این محققان حکایت از تکه تکه کردن

Read more

Posted in خواندنیها

اندرو گارفیلد برای بازی در فیلم «سکوت» به‌مدت یکسال روی نقش اش و مبشرین مسیحی مطالعه کرد به گزارش«محبت نیوز» زمانی که تازه‌ترین اثر مارتین اسکورسیزی با نام «سکوت» در واتیکان به نمایش درآمد، در اواخر فیلم، پاپ فرانسیس به شوخی و جدی گفت؛ «این پسر سزاوار تقدیر‌شدن است.» به نوشته روزنامه صبا، فیلم «سکوت» که گارفیلد در آن نقش یک مبشر مسیحی در ژاپن در قرن هفدهم را ایفا می‌کند. نقشی است که می‌تواند به‌راحتی برای وی نامزدی جایزه اسکار به ارمغان آورد. گارفیلد در مورد سخن پاپ گفت؛ «من واقعا پاپ را دوست دارم -نه به‌خاطر توجهش به نقش‌آفرینی‌ام- پیش از این هم به تفکراتش احترام می‌گذاشتم، او زندگی در واتیکان را

close

اندرو گارفیلد برای بازی در فیلم «سکوت» به‌مدت یکسال روی نقش اش و مبشرین مسیحی مطالعه کرد به گزارش«محبت نیوز» زمانی که تازه‌ترین اثر مارتین اسکورسیزی با نام «سکوت» در واتیکان به نمایش درآمد، در اواخر فیلم، پاپ فرانسیس به شوخی و جدی گفت؛ «این پسر سزاوار تقدیر‌شدن است.» به نوشته روزنامه صبا، فیلم «سکوت» که گارفیلد در آن نقش یک مبشر مسیحی در ژاپن در قرن هفدهم را ایفا می‌کند. نقشی است که می‌تواند به‌راحتی برای وی نامزدی جایزه اسکار به ارمغان آورد. گارفیلد در مورد سخن پاپ گفت؛ «من واقعا پاپ را دوست دارم -نه به‌خاطر توجهش به نقش‌آفرینی‌ام- پیش از این هم به تفکراتش احترام می‌گذاشتم، او زندگی در واتیکان را

Read more

Posted in خواندنیها