شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه ۷: ۳-۴). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، از پیروی خداوند منحرف میشدند. حکم مشابهی در عهد جدید نیز آمده است، اما در سطحی بسیار متفاوت: “زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟” (دوم قرنتیان ۶: ۱۴) همانطور که به قوم اسرائیل (ایمانداران به خدای حقیقی) حکم شده بود که با بی ایمانان ازدواج نکنند به مسیحیان (ایمانداران به خدای حقیقی) نیز امر شده است که با بی ایمانان

close

شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه ۷: ۳-۴). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، از پیروی خداوند منحرف میشدند. حکم مشابهی در عهد جدید نیز آمده است، اما در سطحی بسیار متفاوت: “زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟” (دوم قرنتیان ۶: ۱۴) همانطور که به قوم اسرائیل (ایمانداران به خدای حقیقی) حکم شده بود که با بی ایمانان ازدواج نکنند به مسیحیان (ایمانداران به خدای حقیقی) نیز امر شده است که با بی ایمانان

Read more

در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که پولس رسول ازدواج کرده بود یا خیر. برخی گمان می کنند بر اساس آنچه که وی در اول قرنتیان ۹: ۱۵ گفته، ازدواج کرده بود: “آیا حق نداریم همچون سایر رسولان و برادران خداوند وکیفاهمسر ایمانداری را همراه خود داشته باشیم؟ اگر حتی زمانی هم پولس ازدواج کرده بود با توجه به اینکه هرگز اسمی از همسرش در هیچ کدام از نامه هایش نیاورده ، احتمالا همسرش فوت کرده بوده است. در اول قرنتیان می گوید که او عطیه تجرد دارد (اول قرنتیان ۷: ۱-۷) اظهارات پولس در مورد مجردین و بیوه زنان در کلیسای قرنتیان بر مجرد بودن وی در زمان نوشتن

close

در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که پولس رسول ازدواج کرده بود یا خیر. برخی گمان می کنند بر اساس آنچه که وی در اول قرنتیان ۹: ۱۵ گفته، ازدواج کرده بود: “آیا حق نداریم همچون سایر رسولان و برادران خداوند وکیفاهمسر ایمانداری را همراه خود داشته باشیم؟ اگر حتی زمانی هم پولس ازدواج کرده بود با توجه به اینکه هرگز اسمی از همسرش در هیچ کدام از نامه هایش نیاورده ، احتمالا همسرش فوت کرده بوده است. در اول قرنتیان می گوید که او عطیه تجرد دارد (اول قرنتیان ۷: ۱-۷) اظهارات پولس در مورد مجردین و بیوه زنان در کلیسای قرنتیان بر مجرد بودن وی در زمان نوشتن

Read more

  imandaran: روح القدس کیست ؟ روح‏ القدس‏ خود خداوند است. خدا روح است (یوحنا ۴: ۲۴). روح‏ القدس‏ یکی از سه شکل یا حالت وجودیت خداوند است. خدای پدر، پسر (عیسی) و روح ‏القدس‏: او یک خدای واحد در سه شخصیت است. روح ‏القدس‏ در درون ایمانداران زندگی می‏کند (یوحنا ۱۴: ۱۷؛ اول قرنتیان ۳: ۱۶؛ ۶: ۱۹؛ افسسیان ۲: ۲۲). روح ‏القدس‏ تعلیم دهنده ایمانداران است (یوحنا ۱۴: ۲۶). او به مسیح شهادت می‏دهد (یوحنا ۱۵: ۲۶). روح ‏القدس‏ الهام بخش و هدایت کننده نویسندگان کتاب مقدّس‏ بوده است (اعمال ۱: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱). داشتن روح ‏القدس‏ در اصل مثل داشتن مسیح است، در واقع وقتی ما

close

  imandaran: روح القدس کیست ؟ روح‏ القدس‏ خود خداوند است. خدا روح است (یوحنا ۴: ۲۴). روح‏ القدس‏ یکی از سه شکل یا حالت وجودیت خداوند است. خدای پدر، پسر (عیسی) و روح ‏القدس‏: او یک خدای واحد در سه شخصیت است. روح ‏القدس‏ در درون ایمانداران زندگی می‏کند (یوحنا ۱۴: ۱۷؛ اول قرنتیان ۳: ۱۶؛ ۶: ۱۹؛ افسسیان ۲: ۲۲). روح ‏القدس‏ تعلیم دهنده ایمانداران است (یوحنا ۱۴: ۲۶). او به مسیح شهادت می‏دهد (یوحنا ۱۵: ۲۶). روح ‏القدس‏ الهام بخش و هدایت کننده نویسندگان کتاب مقدّس‏ بوده است (اعمال ۱: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱). داشتن روح ‏القدس‏ در اصل مثل داشتن مسیح است، در واقع وقتی ما

Read more

imandaran: عیسی مسیح چگونه متولد شد؟ یک‌ روز جبرائیل فرشته به دختر باکره‌ای که مریم نام داشت اطلاع داد که دارای پسری خواهد شد که باید نام او را عیسی بگذارد. او پسر حضرت اعلی نامیده خواهد شد و سلطنت او جاودانی خواهد بود (لوقا ۱: ۳۸-۲۶). این واقعه عبارت بود از انجام پیشگویی اشعیاء نبی که بیش‌ از هفتصد سال قبل ‌از آن فرموده بود: “باکره حامله شده پسری خواهد زائید…” (اشعیاء ۷: ۱۴) بعداً عیسی در شهر کوچکی نزدیک اورشلیم بنام بیت‌لحم، جائیکه داود هزار سال قبل بدنیا آمده بود، متولد گردید. تولد عیسی در بیت‌لحم بوسیلۀ میکاء نبی که نظیر اشعیاء بیش‌ از هفتصد سال قبل‌ از مسیح

close

imandaran: عیسی مسیح چگونه متولد شد؟ یک‌ روز جبرائیل فرشته به دختر باکره‌ای که مریم نام داشت اطلاع داد که دارای پسری خواهد شد که باید نام او را عیسی بگذارد. او پسر حضرت اعلی نامیده خواهد شد و سلطنت او جاودانی خواهد بود (لوقا ۱: ۳۸-۲۶). این واقعه عبارت بود از انجام پیشگویی اشعیاء نبی که بیش‌ از هفتصد سال قبل ‌از آن فرموده بود: “باکره حامله شده پسری خواهد زائید…” (اشعیاء ۷: ۱۴) بعداً عیسی در شهر کوچکی نزدیک اورشلیم بنام بیت‌لحم، جائیکه داود هزار سال قبل بدنیا آمده بود، متولد گردید. تولد عیسی در بیت‌لحم بوسیلۀ میکاء نبی که نظیر اشعیاء بیش‌ از هفتصد سال قبل‌ از مسیح

Read more

در بین عامّۀ مردم و حتی اجتماعات مذهبی، مفهوم درستی از « مسیحی بودن » وجود ندارد. آیا به معنی قبول یک سیستم اعتقادی است؟ آیا به معنی تمایل به یک الگوی اخلاقی تجویز شده است؟ آیا به معنی تغییر و یا بهبود رفتار شخصی است؟ آیا به معنی ملحق شدن به یک سازمان کلیسائی است؟ آیا به معنی انجام منظم یک آئین عبادی است؟ حتی گاهی آنهایی که خود را « مسیحی » می نامند، قادر به معنی و تعریف کردن مسیحی بودن نیستند. توضیحات مبهم آنها با سردرگمی در این توضیحات، اغلب منتهی به تعابیر ذکرشده در بالا خواهد شد. چیزی که در اینجا نیاز است، یک بازگوئی مشخص

close

در بین عامّۀ مردم و حتی اجتماعات مذهبی، مفهوم درستی از « مسیحی بودن » وجود ندارد. آیا به معنی قبول یک سیستم اعتقادی است؟ آیا به معنی تمایل به یک الگوی اخلاقی تجویز شده است؟ آیا به معنی تغییر و یا بهبود رفتار شخصی است؟ آیا به معنی ملحق شدن به یک سازمان کلیسائی است؟ آیا به معنی انجام منظم یک آئین عبادی است؟ حتی گاهی آنهایی که خود را « مسیحی » می نامند، قادر به معنی و تعریف کردن مسیحی بودن نیستند. توضیحات مبهم آنها با سردرگمی در این توضیحات، اغلب منتهی به تعابیر ذکرشده در بالا خواهد شد. چیزی که در اینجا نیاز است، یک بازگوئی مشخص

Read more

اگر به مکالمات مردم با دقت گوش کرده باشید بلافاصله متوجه این نکته خواهید شد که مردم در جستجوی یافتن وجوه اشتراک هستند. تصور کنید که دو نفر غریبه در هواپیما در کنار یکدیگر نشستهاند. مکالمه آنان چیزی شبیه به این خواهد بود: «اوه، این هواپیماها، من از پرواز متنفرم!» «من هم همینطور. من به دلیل شغلم دائماً در حال سفر هستم، اما هیچ وقت به آن عادت نمیکنم.» «پس دارید به منظور کار به بالتیمور میروید؟» «نه، آنجا فامیل دارم. میخواهم خویشاوندانم را ببینم.» «من هم در آنجا خویشاوند دارم. آیا شما در بالتیمور بزرگ شدهاید؟» «بله، همینطور است.» «خوب، من هم همینطور.» وقتی مکالمه میکنیم در جستجوی موضوعاتی مشترک

close

اگر به مکالمات مردم با دقت گوش کرده باشید بلافاصله متوجه این نکته خواهید شد که مردم در جستجوی یافتن وجوه اشتراک هستند. تصور کنید که دو نفر غریبه در هواپیما در کنار یکدیگر نشستهاند. مکالمه آنان چیزی شبیه به این خواهد بود: «اوه، این هواپیماها، من از پرواز متنفرم!» «من هم همینطور. من به دلیل شغلم دائماً در حال سفر هستم، اما هیچ وقت به آن عادت نمیکنم.» «پس دارید به منظور کار به بالتیمور میروید؟» «نه، آنجا فامیل دارم. میخواهم خویشاوندانم را ببینم.» «من هم در آنجا خویشاوند دارم. آیا شما در بالتیمور بزرگ شدهاید؟» «بله، همینطور است.» «خوب، من هم همینطور.» وقتی مکالمه میکنیم در جستجوی موضوعاتی مشترک

Read more

یک دانشجوی دانشگاه پرینستون درباره چگونگی مواجهه با مشکلات تحصیلی سخن میگوید. به نوشته سابریا اینگلیش در دنیای من که انتخابهای موجود برای الگوبرداری شامل تزریق هروئین درون رگهایم میباشد، یا گرفتار شدن در روابط جنسی نامحدود و یا انکار مشکلاتم تا زمانی که در سن پنجاه سالگی به ضعف اعصاب دچار شوم، آیا منطقی است که تمامی امید خود را بر یک نجار گمنام بنهم که دارای سرگذشتی مرگبار بود زیرا که عقده خدا بودن را داشت؟ در مواقعی که مشکلات حاصل از تحصیل مرا به قدری تهدید میکند که میخواهم از برج پیچکدار ۲۵۰ ساله به پایین شیرجه بزنم، آیا مفهومی دارد که از ترس دولا شده و به

close

یک دانشجوی دانشگاه پرینستون درباره چگونگی مواجهه با مشکلات تحصیلی سخن میگوید. به نوشته سابریا اینگلیش در دنیای من که انتخابهای موجود برای الگوبرداری شامل تزریق هروئین درون رگهایم میباشد، یا گرفتار شدن در روابط جنسی نامحدود و یا انکار مشکلاتم تا زمانی که در سن پنجاه سالگی به ضعف اعصاب دچار شوم، آیا منطقی است که تمامی امید خود را بر یک نجار گمنام بنهم که دارای سرگذشتی مرگبار بود زیرا که عقده خدا بودن را داشت؟ در مواقعی که مشکلات حاصل از تحصیل مرا به قدری تهدید میکند که میخواهم از برج پیچکدار ۲۵۰ ساله به پایین شیرجه بزنم، آیا مفهومی دارد که از ترس دولا شده و به

Read more

یک نویسنده در یک مجله روانکاوی به این مسئله که چه چیزهایی باعث تمایز انسان از حیوان می شود پرداخته بود. پس از رها کردن چندین مورد موجود – ابزار استفاده، زبان، قدرت تفکر – نویسنده اینطور نتیجه گیری کرد که به نظر می رسد انسان تنها موجودیست که اهمیت به چیزهایی می دهد که این تمایز را بوجود می آورند. در این سطح، ویژگی برجسته انسان فرهنگ است. همه با این موافق نیستند. بعضی ها ادعا می کنند که حیوانات نیز فرهنگها دارند: شامپانزه ها با یک ابزار موریانه ها را درو می کنند¬ – شاخه و تنه های درخت با دستهای آنها به صورت راه راه درآمده، موریانه ها

close

یک نویسنده در یک مجله روانکاوی به این مسئله که چه چیزهایی باعث تمایز انسان از حیوان می شود پرداخته بود. پس از رها کردن چندین مورد موجود – ابزار استفاده، زبان، قدرت تفکر – نویسنده اینطور نتیجه گیری کرد که به نظر می رسد انسان تنها موجودیست که اهمیت به چیزهایی می دهد که این تمایز را بوجود می آورند. در این سطح، ویژگی برجسته انسان فرهنگ است. همه با این موافق نیستند. بعضی ها ادعا می کنند که حیوانات نیز فرهنگها دارند: شامپانزه ها با یک ابزار موریانه ها را درو می کنند¬ – شاخه و تنه های درخت با دستهای آنها به صورت راه راه درآمده، موریانه ها

Read more

اشخاصی که الوهیت مسیح را رد می کنند ، اغلب به مرقس ۱۰: ۱۷-۲۲ رجوع می کنند ، که عیسی با نپذیرفتن اینکه خود نیکو است ، الهی بودنش را رد کرد. در این قسمت آمده: ” چون عیسی به راه افتاد ، مردی دوان دوان آمده، در برابرش زانو زد و پرسید: ” استاد نیکو ، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟” عیسی پاسخ داد : ” چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. احکام را می دانی : قتل مکن ، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، فریبکاری مکن، پدر و مادر خود را گرامی دار. ” آن مرد در پاسخ گفت:

close

اشخاصی که الوهیت مسیح را رد می کنند ، اغلب به مرقس ۱۰: ۱۷-۲۲ رجوع می کنند ، که عیسی با نپذیرفتن اینکه خود نیکو است ، الهی بودنش را رد کرد. در این قسمت آمده: ” چون عیسی به راه افتاد ، مردی دوان دوان آمده، در برابرش زانو زد و پرسید: ” استاد نیکو ، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟” عیسی پاسخ داد : ” چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. احکام را می دانی : قتل مکن ، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، فریبکاری مکن، پدر و مادر خود را گرامی دار. ” آن مرد در پاسخ گفت:

Read more

برای مسیحیان اقتدار نهایی برای انتخاب چیزی باید بر اساس کلام خدا باشد. در اینجا به چند قانون تصمیم گرفتن در نور کلام خدا می پردازم. من آنها را در مورد مسیحیت و نوشیدن الکل استفاده خواهم کرد ولی می توانند در باره هر مورد دیگری در عمل در زندگی مسیحی نیز استفاده شوند. هر ساله در کشورم آمار مبهوت کننده از دست دادن زندگیها و دارائی ها بدست می آید که مربوط به مصرف الکل می باشد. مشکلات اجتماعی همراه سوءاستفاده از الکل غم انگیز است. کتاب مقدس در این باره چه می گوید؟ آیا مصرف الکل یک گناه برای مسیحیان محسوب می شود؟ بالاترین الویت در زندگی مسیحیان می

close

برای مسیحیان اقتدار نهایی برای انتخاب چیزی باید بر اساس کلام خدا باشد. در اینجا به چند قانون تصمیم گرفتن در نور کلام خدا می پردازم. من آنها را در مورد مسیحیت و نوشیدن الکل استفاده خواهم کرد ولی می توانند در باره هر مورد دیگری در عمل در زندگی مسیحی نیز استفاده شوند. هر ساله در کشورم آمار مبهوت کننده از دست دادن زندگیها و دارائی ها بدست می آید که مربوط به مصرف الکل می باشد. مشکلات اجتماعی همراه سوءاستفاده از الکل غم انگیز است. کتاب مقدس در این باره چه می گوید؟ آیا مصرف الکل یک گناه برای مسیحیان محسوب می شود؟ بالاترین الویت در زندگی مسیحیان می

Read more

“یاه” مخفف یهوه ،در نوشته های مقدس یونانی آمده است .واژه “هللویاه”در مکاشفه ۱۹:۱،۳،۴،۶ نام خدا را در بر دارد این واژه از یک عبارت عبری به معنی ‘یاه را حمد گویید ” گرفته شده است .”یاه” کوتاه شده نام بهوه است . بسیاری از نامها که در نوشته های مقدس یونانی آمده است . از نام خدا گرفته شده اند . منبع : راهنمای مطالعه کتاب مقدس

close

“یاه” مخفف یهوه ،در نوشته های مقدس یونانی آمده است .واژه “هللویاه”در مکاشفه ۱۹:۱،۳،۴،۶ نام خدا را در بر دارد این واژه از یک عبارت عبری به معنی ‘یاه را حمد گویید ” گرفته شده است .”یاه” کوتاه شده نام بهوه است . بسیاری از نامها که در نوشته های مقدس یونانی آمده است . از نام خدا گرفته شده اند . منبع : راهنمای مطالعه کتاب مقدس

Read more

ال       El لغت فوق به معنای   مقتدر   می‌باشد. اِل واژه‌ای بوده که قبل از موسی توسط اقوام بت پرست استفاده می‌گردیده است. در دست نوشته های تاریخی که از کنعانیان بدست آمده، بت اعظم خود را که پدر سایر خدایان بود، اِل می‌نامیدند. در کل این نام توسط اقوام سامی و زبانهای سامی برای خدایانشان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نژاد سامی منسوب به پسر نوح سام بوده و عبارت از آشوری و عربی و آکدی (بابلی قدیم )، عبری، سریانی، آرامی و کنعانی است و زبانهای سامی، زبان اقوام نامبرده است. قوم یهود نیز از این کلمه بصورت مجرد یا مرکب برای نامیدن خداوند استفاده می‌کرده‌اند، مانند میکائیل،

close

ال       El لغت فوق به معنای   مقتدر   می‌باشد. اِل واژه‌ای بوده که قبل از موسی توسط اقوام بت پرست استفاده می‌گردیده است. در دست نوشته های تاریخی که از کنعانیان بدست آمده، بت اعظم خود را که پدر سایر خدایان بود، اِل می‌نامیدند. در کل این نام توسط اقوام سامی و زبانهای سامی برای خدایانشان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نژاد سامی منسوب به پسر نوح سام بوده و عبارت از آشوری و عربی و آکدی (بابلی قدیم )، عبری، سریانی، آرامی و کنعانی است و زبانهای سامی، زبان اقوام نامبرده است. قوم یهود نیز از این کلمه بصورت مجرد یا مرکب برای نامیدن خداوند استفاده می‌کرده‌اند، مانند میکائیل،

Read more

ال اخاد       El Echad لغت فوق به معنای   خدای واحد   می‌باشد. اِل اِخاد به مفهوم خدای یگانه، تک، یک و واحد می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِخاد به «یک خدا» و «خدای واحد» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس:   ملاکی باب ۲ – مرقس باب ۱۲ ملاکی باب ۲ آیه ۱۰ ۱۰۰ آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بی حرمت نموده، با یکدیگر خیانت می‌ورزیم؟ مرقس باب ۱۲ آیه ۲۹ ۲۹ عیسی او را جواب داد که “اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند

close

ال اخاد       El Echad لغت فوق به معنای   خدای واحد   می‌باشد. اِل اِخاد به مفهوم خدای یگانه، تک، یک و واحد می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِخاد به «یک خدا» و «خدای واحد» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس:   ملاکی باب ۲ – مرقس باب ۱۲ ملاکی باب ۲ آیه ۱۰ ۱۰۰ آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بی حرمت نموده، با یکدیگر خیانت می‌ورزیم؟ مرقس باب ۱۲ آیه ۲۹ ۲۹ عیسی او را جواب داد که “اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند

Read more

ال الوهی اسرائیل El-elohe-Israel لغت فوق به معنای خداوند خدای اسرائیل می‌باشد. اِل اِلوهی اِسرائیل به مفهوم خداوند خدای اسرائیل است، می‌باشد. یعقوب، پس از آنکه در شهر شکیم، در زمینی که از خانواده حمور خریده بود، قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و آنرا ایل الوهی اسرائیل نامید. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلوهی اِسرائیل به «ایل الوهی اسرائیل» ترجمه شده است و تنها یک بار در عهد قدیم از آن اسم برده شده است. منابع کتاب مقدس: پیدایش باب ۳۳ پیدایش باب ۳۳ آیه ۱۸ تا ۲۰ ۱۸ پس چون یعقوب از فدان ارام مراجعت کرد، به سلامتی به شهر شکیم، در زمین کنعان آمد، و

close

ال الوهی اسرائیل El-elohe-Israel لغت فوق به معنای خداوند خدای اسرائیل می‌باشد. اِل اِلوهی اِسرائیل به مفهوم خداوند خدای اسرائیل است، می‌باشد. یعقوب، پس از آنکه در شهر شکیم، در زمینی که از خانواده حمور خریده بود، قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و آنرا ایل الوهی اسرائیل نامید. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلوهی اِسرائیل به «ایل الوهی اسرائیل» ترجمه شده است و تنها یک بار در عهد قدیم از آن اسم برده شده است. منابع کتاب مقدس: پیدایش باب ۳۳ پیدایش باب ۳۳ آیه ۱۸ تا ۲۰ ۱۸ پس چون یعقوب از فدان ارام مراجعت کرد، به سلامتی به شهر شکیم، در زمین کنعان آمد، و

Read more

ال الیون       El elyon لغت فوق به معنای   خدای متعال   می‌باشد. اِل اِلیون به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه می‌باشد. کلمه اِلیون برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می‌شده است. و زمانی که قوم اسرائیل این نام را برای خداوند بکار می‌بردند، دارای مفهوم آن بود که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است. در کتاب پیدایش از ملکیصدق پادشاه سالیم به عنوان کاهن اعظم خدای تعالی نام برده شده است. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلیون به خدای تعالی، متعال و حضرت اعلی ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۳۲

close

ال الیون       El elyon لغت فوق به معنای   خدای متعال   می‌باشد. اِل اِلیون به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه می‌باشد. کلمه اِلیون برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می‌شده است. و زمانی که قوم اسرائیل این نام را برای خداوند بکار می‌بردند، دارای مفهوم آن بود که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است. در کتاب پیدایش از ملکیصدق پادشاه سالیم به عنوان کاهن اعظم خدای تعالی نام برده شده است. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلیون به خدای تعالی، متعال و حضرت اعلی ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۳۲

Read more

ال امت El Emet لغت فوق به معنای خداوند حقیقی می‌باشد. اِل اِمِت به مفهوم خدای استوار، مستحکم و قابل اعتماد می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِمِت به «خدای حق» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۳۱ مزامیر باب ۳۱ آیه ۵ ۵ زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می‌سپارم. ای یهوه، خدای حق، تو مرا فدیه دادی.

close

ال امت El Emet لغت فوق به معنای خداوند حقیقی می‌باشد. اِل اِمِت به مفهوم خدای استوار، مستحکم و قابل اعتماد می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِمِت به «خدای حق» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۳۱ مزامیر باب ۳۱ آیه ۵ ۵ زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می‌سپارم. ای یهوه، خدای حق، تو مرا فدیه دادی.

Read more

ال حکادش El Hakkadosh لغت فوق به معنای خدای قدوس می‌باشد. اِل حَکادُش به مفهوم خدای مقدس، قدوس و کاملا بی همتا می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکادُش به «خدای قدوس» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: اشعیا باب ۵ اشعیا باب ۵ آیه ۱۶ ۱۶ و یهوه صبایوت به انصاف متعال خواهد بود و خدای قدّوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد.

close

ال حکادش El Hakkadosh لغت فوق به معنای خدای قدوس می‌باشد. اِل حَکادُش به مفهوم خدای مقدس، قدوس و کاملا بی همتا می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکادُش به «خدای قدوس» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: اشعیا باب ۵ اشعیا باب ۵ آیه ۱۶ ۱۶ و یهوه صبایوت به انصاف متعال خواهد بود و خدای قدّوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد.

Read more

ال حکاود El Hakkavod لغت فوق به معنای خداوندِ جلال می‌باشد. اِل حَکاوُد به مفهوم خدای پرجلال، وزین و پرافتخار می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکاوُد به «خدای جلال» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۲۹ مزامیر باب ۲۹ آیه ۳ ۳ آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است.

close

ال حکاود El Hakkavod لغت فوق به معنای خداوندِ جلال می‌باشد. اِل حَکاوُد به مفهوم خدای پرجلال، وزین و پرافتخار می‌باشد. توضیحات: در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکاوُد به «خدای جلال» ترجمه شده است. منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۲۹ مزامیر باب ۲۹ آیه ۳ ۳ آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است.

Read more

آبراهام‌ لینکلن‌: «به‌ اعتقاد من‌ کتاب‌مقدس‌ بهترین‌ هدیه‌ای‌ است‌ که‌ خداوند به‌ انسان‌ عطا فرموده‌. تمام‌ نعمتهای‌ «نجات‌ دهنده‌» جهان‌ (عیسی‌ مسیح‌) از طریق‌ این‌ کتاب‌ به‌ ما می‌ رسد.» ویلیام‌ گلد ستون‌، سیاستمدار انگلیسی‌: «در طول‌ عمر خود افتخارآشنایی‌ با نود و پنج‌ نفر از مردان‌ بزرگ‌ را داشته‌ام‌، که‌ از این‌ عده‌ هشتادوهفت‌ نفرشان‌ پیروان‌ کتاب‌مقدس‌ بوده‌اند. مُهر «اصالت‌ خاص‌» بر کتاب‌مقدس‌ خورده‌، و فاصله‌ای‌ بی‌ حد و حصر آن‌ را از هر کتاب‌ دیگری‌ جدا ساخته‌ است‌.» جرج‌ واشنگتن‌: «بدون‌ خدا و کتاب‌مقدس‌ غیرممکن‌ است‌ بتوان‌ دنیا را بدرستی‌ اداره‌ کرد.» ناپلئون‌: «کتاب‌مقدس‌ یک‌ کتاب‌ صِرف‌ نیست‌، بلکه‌ یک‌ «موجود زنده‌» قدرتمندی‌ است‌ که‌ آنچه‌ را که‌ در

close

آبراهام‌ لینکلن‌: «به‌ اعتقاد من‌ کتاب‌مقدس‌ بهترین‌ هدیه‌ای‌ است‌ که‌ خداوند به‌ انسان‌ عطا فرموده‌. تمام‌ نعمتهای‌ «نجات‌ دهنده‌» جهان‌ (عیسی‌ مسیح‌) از طریق‌ این‌ کتاب‌ به‌ ما می‌ رسد.» ویلیام‌ گلد ستون‌، سیاستمدار انگلیسی‌: «در طول‌ عمر خود افتخارآشنایی‌ با نود و پنج‌ نفر از مردان‌ بزرگ‌ را داشته‌ام‌، که‌ از این‌ عده‌ هشتادوهفت‌ نفرشان‌ پیروان‌ کتاب‌مقدس‌ بوده‌اند. مُهر «اصالت‌ خاص‌» بر کتاب‌مقدس‌ خورده‌، و فاصله‌ای‌ بی‌ حد و حصر آن‌ را از هر کتاب‌ دیگری‌ جدا ساخته‌ است‌.» جرج‌ واشنگتن‌: «بدون‌ خدا و کتاب‌مقدس‌ غیرممکن‌ است‌ بتوان‌ دنیا را بدرستی‌ اداره‌ کرد.» ناپلئون‌: «کتاب‌مقدس‌ یک‌ کتاب‌ صِرف‌ نیست‌، بلکه‌ یک‌ «موجود زنده‌» قدرتمندی‌ است‌ که‌ آنچه‌ را که‌ در

Read more

خداوند حاکم مطلق جهان و کلیه امور انسانی است و همه بشر در مقابل خدا برای انتخاب های اخلاقی و کارهایی که انجام میدهند مسئول هستند. بله کتاب مقدس هر دوی موضوعات حاکمیت خدا و آزادی انسان را تعلیم میدهد و هر دو مورد حقیقت دارد. کتاب مقدس در مورد فرمانروایی مطلق خداوند چه چیزی می آموزد؟ در نظر بگیرید آیه ۳۵ از فصل ۴ کتاب دانیال که در آنجا به ما تعلیم داده میشود: ” تمام مردم دنیا در برابر خداوند هیچ شمرده میشوند. او در میان قدرت های آسمانی و در بین آدمیان خاکی آنچه میخواهد میکند و هیچ کس نمیتواند مانع او شود و یا او را مورد

close

خداوند حاکم مطلق جهان و کلیه امور انسانی است و همه بشر در مقابل خدا برای انتخاب های اخلاقی و کارهایی که انجام میدهند مسئول هستند. بله کتاب مقدس هر دوی موضوعات حاکمیت خدا و آزادی انسان را تعلیم میدهد و هر دو مورد حقیقت دارد. کتاب مقدس در مورد فرمانروایی مطلق خداوند چه چیزی می آموزد؟ در نظر بگیرید آیه ۳۵ از فصل ۴ کتاب دانیال که در آنجا به ما تعلیم داده میشود: ” تمام مردم دنیا در برابر خداوند هیچ شمرده میشوند. او در میان قدرت های آسمانی و در بین آدمیان خاکی آنچه میخواهد میکند و هیچ کس نمیتواند مانع او شود و یا او را مورد

Read more