imandaran: روزه در مسیحیت چگونه است؟ کتاب مقدس در ارتباط با روزه هیچ گونه قوانین یا زمان خاصی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد هر چند مسیح در ارتباط با اصول روزه داری تعلیمات خاصی را ارائه می‌دهد. “اما چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را تغییر می‌دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند ۱۷ لیکن تو چون روزه داری، سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی ۱۸ تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدرنهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد” (متی

close

imandaran: روزه در مسیحیت چگونه است؟ کتاب مقدس در ارتباط با روزه هیچ گونه قوانین یا زمان خاصی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد هر چند مسیح در ارتباط با اصول روزه داری تعلیمات خاصی را ارائه می‌دهد. “اما چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را تغییر می‌دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند ۱۷ لیکن تو چون روزه داری، سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی ۱۸ تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدرنهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد” (متی

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در کلیسای قرنتس، برخی از ایمانداران به نیابت کسانی که بدون تعمید مرده بودند، تعمید می گرفتند. این موضوع گرچه برای ما روشن نیست و شناخت بیشتری از آن نداریم، اما بیانگر این حقیقت است که مسیحیان شهر قرنتس مراسم غسل تعمید به جای مردگان را انجام می دادند. بنابراین، پولس در اول قرنتیان فصل پانزدهم آیه بیست و نهم به موضوعی اشاره می کند که برای ما ناشناخته است. برخی معتقدند که زمینه “تعمید به نیابت مردگان” به قبل از ایمان آوردن قرنتیان به مسیح ارتباط دارد. دورانی که آنان بت پرست بوده اند. اگر این نظریه درست بود، پولس به شدت با مراسم تعمید به

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در کلیسای قرنتس، برخی از ایمانداران به نیابت کسانی که بدون تعمید مرده بودند، تعمید می گرفتند. این موضوع گرچه برای ما روشن نیست و شناخت بیشتری از آن نداریم، اما بیانگر این حقیقت است که مسیحیان شهر قرنتس مراسم غسل تعمید به جای مردگان را انجام می دادند. بنابراین، پولس در اول قرنتیان فصل پانزدهم آیه بیست و نهم به موضوعی اشاره می کند که برای ما ناشناخته است. برخی معتقدند که زمینه “تعمید به نیابت مردگان” به قبل از ایمان آوردن قرنتیان به مسیح ارتباط دارد. دورانی که آنان بت پرست بوده اند. اگر این نظریه درست بود، پولس به شدت با مراسم تعمید به

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از سوالات رایج مخالفان مسیحیت آن است که چرا مسیح در مدت بازجویی اش با پیلاطس ساکت بود؟ چراعیسی از خودش دفاع نکرد؟ طرح این پرسش نشان می دهد که مخالفان، انجیل یوحنا را نخوانده اند. مسیح با پیلاطس صحبت کرد: پیلاطس دستور داد عیسی را نزد او بیاورند. آنگاه از عیسی پرسید:”آیا تو پادشاه یهود هستی؟” عیسی پرسید:”منظورت از پادشاه آن است که شما رومی ها می گویید یا پادشاهی که یهودیان منتظر ظهورش هستند؟” پیلاطس گفت:”مگر من یهودی هستم که این چیزها را از من می پرسی؟ قوم خودت و کاهنان شان تو را از این جا آورده اند. چه کرده ای؟” عیسی فرمود:”من

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از سوالات رایج مخالفان مسیحیت آن است که چرا مسیح در مدت بازجویی اش با پیلاطس ساکت بود؟ چراعیسی از خودش دفاع نکرد؟ طرح این پرسش نشان می دهد که مخالفان، انجیل یوحنا را نخوانده اند. مسیح با پیلاطس صحبت کرد: پیلاطس دستور داد عیسی را نزد او بیاورند. آنگاه از عیسی پرسید:”آیا تو پادشاه یهود هستی؟” عیسی پرسید:”منظورت از پادشاه آن است که شما رومی ها می گویید یا پادشاهی که یهودیان منتظر ظهورش هستند؟” پیلاطس گفت:”مگر من یهودی هستم که این چیزها را از من می پرسی؟ قوم خودت و کاهنان شان تو را از این جا آورده اند. چه کرده ای؟” عیسی فرمود:”من

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ بسیاری از مسیحیان می پرسند که چرا یهودیان خواستار آزادی باراباس واعدام مسیح بودند؟ ابتدا باید با باراباس آشنا شویم. هر چهار انجیل به شخصیت باراباس اشاره کرده اند: متی او را “زندانی مشهور” معرفی می کند (متی فصل ۲۷ آیه ۱۶) مرقس می گوید باراباس یک یاغی بود که در شورش شهر، آدم کشته بود (مرقس فصل ۱۵ آیه ۷) لوقا می گوید باراباس به جرم شورش و خونریزی در اورشلیم زندانی شده بود (لوقا فصل ۲۳ آیه ۱۹) یوحنا می افزاید که باراباس یک راهزن بود (یوحنا فصل ۱۸ آیه ۴۰) پطرس در سخنرانی خود در معبد اورشلیم، باراباس را یک قاتل معرفی می کند

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ بسیاری از مسیحیان می پرسند که چرا یهودیان خواستار آزادی باراباس واعدام مسیح بودند؟ ابتدا باید با باراباس آشنا شویم. هر چهار انجیل به شخصیت باراباس اشاره کرده اند: متی او را “زندانی مشهور” معرفی می کند (متی فصل ۲۷ آیه ۱۶) مرقس می گوید باراباس یک یاغی بود که در شورش شهر، آدم کشته بود (مرقس فصل ۱۵ آیه ۷) لوقا می گوید باراباس به جرم شورش و خونریزی در اورشلیم زندانی شده بود (لوقا فصل ۲۳ آیه ۱۹) یوحنا می افزاید که باراباس یک راهزن بود (یوحنا فصل ۱۸ آیه ۴۰) پطرس در سخنرانی خود در معبد اورشلیم، باراباس را یک قاتل معرفی می کند

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که وقتی مسیح بر روی صلیب بود، آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟ به اعتقاد آنان تناقضی که در گزارش اناجیل وجود دارد، بیانگر تحریف کتاب مقدس است! در ابتدا باید خاطرنشان کرد که مسیح چند لحظه یا چند دقیقه بر بالای صلیب نبود. بنابراین زنان در موقعیت های مختلف قرار داشتند: “عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند، در آن جا حضور داشتند و از دور ناظر واقعه بودند” (متی فصل ۲۷ آیه ۵۵) “چند زن نیز آن جا بودند و از دور وقایع را می دیدند” (مرقس فصل ۱۵ آیه

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که وقتی مسیح بر روی صلیب بود، آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟ به اعتقاد آنان تناقضی که در گزارش اناجیل وجود دارد، بیانگر تحریف کتاب مقدس است! در ابتدا باید خاطرنشان کرد که مسیح چند لحظه یا چند دقیقه بر بالای صلیب نبود. بنابراین زنان در موقعیت های مختلف قرار داشتند: “عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند، در آن جا حضور داشتند و از دور ناظر واقعه بودند” (متی فصل ۲۷ آیه ۵۵) “چند زن نیز آن جا بودند و از دور وقایع را می دیدند” (مرقس فصل ۱۵ آیه

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که مسیح فرمود بعد از سه روز زنده خواهم شد، در حالی که مطابق گزارش اناجیل، کم تر از سه روز، یعنی دو شب و یک روز عیسی در قبر بود (جمعه بعدازظهر تا یکشنبه صبح)! آنان چنین نتیجه گیری می کنند که ادعای نویسندگان اناجیل با نقل قول عیسی هماهنگی ندارد، بنابراین اناجیل تحریف شده اند! نخست باید بدانیم که خوانندگان در قرن بیست و یکم زندگی می کنند. در دوران باستان، یهودیان واژه روز را همواره برای ۲۴ ساعت به کار نمی بردند. حتی امروزه نیز به هنگام مکالمات روزمره، زمان کوتاه را کلی بیان می کنیم:”سه روزه

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که مسیح فرمود بعد از سه روز زنده خواهم شد، در حالی که مطابق گزارش اناجیل، کم تر از سه روز، یعنی دو شب و یک روز عیسی در قبر بود (جمعه بعدازظهر تا یکشنبه صبح)! آنان چنین نتیجه گیری می کنند که ادعای نویسندگان اناجیل با نقل قول عیسی هماهنگی ندارد، بنابراین اناجیل تحریف شده اند! نخست باید بدانیم که خوانندگان در قرن بیست و یکم زندگی می کنند. در دوران باستان، یهودیان واژه روز را همواره برای ۲۴ ساعت به کار نمی بردند. حتی امروزه نیز به هنگام مکالمات روزمره، زمان کوتاه را کلی بیان می کنیم:”سه روزه

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در کتاب تثنیه (پنجمین کتاب تورات) ذکر شده، خدا به قوم اسرائیل اجازه داد تا شراب مصرف کنند (فصل ۱۴ آیه ۲۶). این در حالی است که در لاویان نوشیدن شراب ممنوع شده (لاویان فصل ۱۰ آیات ۸- ۹). چرا در یک آیه مصرف شراب مجاز است و در آیات دیگر قدغن شده؟ اگر آیات مذکور را با دقت بخوانیم درمی یابیم که در لاویان، مخاطب اصلی کارکنان خیمه عبادت بودند:” وقتی به خیمه عبادت می روید، هرگز شراب و مشروبات مست کننده ننوشید، مبادا بمیرید” (آیات ۸- ۹). کاهنان اجازه نداشتند به هنگام ورود به خیمه عبادت، شراب و مشروبات الکلی بنوشند. شراب سبب ضعف فکری

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در کتاب تثنیه (پنجمین کتاب تورات) ذکر شده، خدا به قوم اسرائیل اجازه داد تا شراب مصرف کنند (فصل ۱۴ آیه ۲۶). این در حالی است که در لاویان نوشیدن شراب ممنوع شده (لاویان فصل ۱۰ آیات ۸- ۹). چرا در یک آیه مصرف شراب مجاز است و در آیات دیگر قدغن شده؟ اگر آیات مذکور را با دقت بخوانیم درمی یابیم که در لاویان، مخاطب اصلی کارکنان خیمه عبادت بودند:” وقتی به خیمه عبادت می روید، هرگز شراب و مشروبات مست کننده ننوشید، مبادا بمیرید” (آیات ۸- ۹). کاهنان اجازه نداشتند به هنگام ورود به خیمه عبادت، شراب و مشروبات الکلی بنوشند. شراب سبب ضعف فکری

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ اولین روز هفته، صبح زود یکشنبه بود. زنی به نام مریم مجدلیه در کنار قبر خالی استاد خود، عیسی مسیح، نشسته بود و گریه می کرد. او تنها بود. ناگهان احساس کرد کسی پشت سر او ایستاده است. برگشت و نگاه کرد. عیسی خودش بود. ولی مریم او را نشناخت. غم و اندوه مریم، چشمان دل او را بسته بود. او نتوانست مسیح را تشخیص دهد. شاید آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و یا در اثر گریه، دیدگان او تار شده بود. عیسی از مریم پرسید:”چرا گریه می کنی؟ دنبال چه کسی می گردی؟” مریم به گمان این که باغبان است، به او گفت:”آقا، اگر تو جسد

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ اولین روز هفته، صبح زود یکشنبه بود. زنی به نام مریم مجدلیه در کنار قبر خالی استاد خود، عیسی مسیح، نشسته بود و گریه می کرد. او تنها بود. ناگهان احساس کرد کسی پشت سر او ایستاده است. برگشت و نگاه کرد. عیسی خودش بود. ولی مریم او را نشناخت. غم و اندوه مریم، چشمان دل او را بسته بود. او نتوانست مسیح را تشخیص دهد. شاید آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و یا در اثر گریه، دیدگان او تار شده بود. عیسی از مریم پرسید:”چرا گریه می کنی؟ دنبال چه کسی می گردی؟” مریم به گمان این که باغبان است، به او گفت:”آقا، اگر تو جسد

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ مخالفان مسیحیت ادعا می کنند که ریشه واژه “ایستر” (عنوان عید قیام مسیح) از نام “ایشتار” (بت آشوری ها در روزگار باستان) مشتق شده است. آیا این ادعا صحت دارد؟ “ایشتار” بت مونث و خدای جنگ، حاصلخیزی و سکس بوده است. در زبان عبری “عشتاروت” یا “عشتارته” نامیده شده است (اول پادشاهان فصل ۱۱ آیه ۵، دوم پادشاهان فصل ۲۳ آیه ۱۳). این بت در میان اقوام دیگر نیز پرستش می گردید. اما کلمه یونانی “عید قیام” که در میان مسیحیان قرون اولیه در اروپا رایج بود و در نسخه های خطی آن دوران مشاهده می شود “پسچا” بود. در آن نسخه ها از واژه های “ایشتار”

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ مخالفان مسیحیت ادعا می کنند که ریشه واژه “ایستر” (عنوان عید قیام مسیح) از نام “ایشتار” (بت آشوری ها در روزگار باستان) مشتق شده است. آیا این ادعا صحت دارد؟ “ایشتار” بت مونث و خدای جنگ، حاصلخیزی و سکس بوده است. در زبان عبری “عشتاروت” یا “عشتارته” نامیده شده است (اول پادشاهان فصل ۱۱ آیه ۵، دوم پادشاهان فصل ۲۳ آیه ۱۳). این بت در میان اقوام دیگر نیز پرستش می گردید. اما کلمه یونانی “عید قیام” که در میان مسیحیان قرون اولیه در اروپا رایج بود و در نسخه های خطی آن دوران مشاهده می شود “پسچا” بود. در آن نسخه ها از واژه های “ایشتار”

Read more

قسمت پنجم بله دوستان عزیز، مسیح به‌ راستی از مردگان برخاسته است. این واقعیت، هم ثابت می‌کند که خدا مرگِ کفاره ‌کنندۀ او را پذیرفته، و هم اینکه همۀ ادعاهای او برحق بوده است. بسیاری از بزرگان مرگ خود را پیش‌بینی کرده‌اند. اما هیچ‌یک از آنان پیشگویی نکرده که پس از مرگ، زنده خواهد شد. اما مسیح این پیشگویی را کرد و تحقق نیز یافت. او طبق پیشگویی خود، پس از مرگ زنده شد. این ثابت می‌کند که تمامی گفته ‌هایش درست بوده است. خدا او را زنده کرد. پس در این صورت، این ادعای او نیز درست بوده که در راه گناهان بشر جان فدا می‌کند و می‌تواند به ما

close

قسمت پنجم بله دوستان عزیز، مسیح به‌ راستی از مردگان برخاسته است. این واقعیت، هم ثابت می‌کند که خدا مرگِ کفاره ‌کنندۀ او را پذیرفته، و هم اینکه همۀ ادعاهای او برحق بوده است. بسیاری از بزرگان مرگ خود را پیش‌بینی کرده‌اند. اما هیچ‌یک از آنان پیشگویی نکرده که پس از مرگ، زنده خواهد شد. اما مسیح این پیشگویی را کرد و تحقق نیز یافت. او طبق پیشگویی خود، پس از مرگ زنده شد. این ثابت می‌کند که تمامی گفته ‌هایش درست بوده است. خدا او را زنده کرد. پس در این صورت، این ادعای او نیز درست بوده که در راه گناهان بشر جان فدا می‌کند و می‌تواند به ما

Read more

قسمت چهارم اما عدۀ دیگری این ادعا را مطرح می‌کنند که شاگردان عیسی، از جمله زنانی که می‌گفتند عیسی را زنده دیده‌اند، دچار هذیان یا توهم شده بودند. طبق علم روانپزشکی، هذیان یا توهم یک گروه در یک زمانِ مشترک، امکان‌پذیر نیست. در آسایشگاههای روانی با کسانی روبرو می‌شوید که خود را پیامبر یا یکی از بزرگان معرفی می‌کنند. ممکن است بگوییم که برای مثال، مریم مجدلیه که به‌تنهایی عیسی را زنده در مقابل خود دید، دچار توهم یا هذیان شده بود. اما در این خصوص که شاگردان عیسی که همگی در آن واحد، عیسی را در مقابل خود دیدند، چنین ادعایی از نظر علمی صدق نمی‌کند. طبق علم روانپزشکی، هذیان

close

قسمت چهارم اما عدۀ دیگری این ادعا را مطرح می‌کنند که شاگردان عیسی، از جمله زنانی که می‌گفتند عیسی را زنده دیده‌اند، دچار هذیان یا توهم شده بودند. طبق علم روانپزشکی، هذیان یا توهم یک گروه در یک زمانِ مشترک، امکان‌پذیر نیست. در آسایشگاههای روانی با کسانی روبرو می‌شوید که خود را پیامبر یا یکی از بزرگان معرفی می‌کنند. ممکن است بگوییم که برای مثال، مریم مجدلیه که به‌تنهایی عیسی را زنده در مقابل خود دید، دچار توهم یا هذیان شده بود. اما در این خصوص که شاگردان عیسی که همگی در آن واحد، عیسی را در مقابل خود دیدند، چنین ادعایی از نظر علمی صدق نمی‌کند. طبق علم روانپزشکی، هذیان

Read more

imandaran: عید پاک یا عید قیام چیست؟ روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان پس از کریسمس است. قیام مسیح از مردگان همه ساله در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل، در آغاز بهار جشن ‌گرفته می‌شود. مسیحیان نخستین، که در جامعه‌ای یهودی می‌زیستند، جشن رستاخیز مسیح را همزمان با مراسم عید فصح برپا می‌کردند. روز یکشنبه برای اولین بار از سوی شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی رسماً به‌عنوان روز قیام مسیح معرفی شد و بدین ترتیب مسیحیان روز یکشنبه را جایگزین روز شنبه یا “شبات” کردند که مطابق شریعت یهود، روز استراحت مذهبی یهودیان بود. بدینسان روز فصح از عید قیام مسیح مجزا گردید.

close

imandaran: عید پاک یا عید قیام چیست؟ روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان پس از کریسمس است. قیام مسیح از مردگان همه ساله در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل، در آغاز بهار جشن ‌گرفته می‌شود. مسیحیان نخستین، که در جامعه‌ای یهودی می‌زیستند، جشن رستاخیز مسیح را همزمان با مراسم عید فصح برپا می‌کردند. روز یکشنبه برای اولین بار از سوی شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی رسماً به‌عنوان روز قیام مسیح معرفی شد و بدین ترتیب مسیحیان روز یکشنبه را جایگزین روز شنبه یا “شبات” کردند که مطابق شریعت یهود، روز استراحت مذهبی یهودیان بود. بدینسان روز فصح از عید قیام مسیح مجزا گردید.

Read more

خیر، مسیحیت تاثیر بدی بر تاریخ نداشته است. ایمان و عمل مسیحی یعنی آنچه با تعالیم مسیح هماهنگی دارد- در کنار دیگر فوائد تاثیرات مثبت زیادی در تاریخ داشته است. این مسئله حقیقت دارد اگر چه اعمال شریرانه مسیحیان کاذب، مخصوصا” رهبران برجسته ( که بعضی از آنها حتی مسیحی حقیقی نبودند) که مرتبا” در کتابهای تاریخ ثبت شده است و بسیاری را به باور اینکه تاثیر مسیحیت اکثرا” مضر بوده است، هدایت کرده است، که از نمونه های بیان شده مشترک می توان جنگهای صلیبی و تفتیش عقاید اسپانیایی و آزار و اذیت جادوگران در قرون وسطی، اعدام هاس و ساوونارولا و اجبار گالیله توسط کلیسای کاتولیک به سکوت می

close

خیر، مسیحیت تاثیر بدی بر تاریخ نداشته است. ایمان و عمل مسیحی یعنی آنچه با تعالیم مسیح هماهنگی دارد- در کنار دیگر فوائد تاثیرات مثبت زیادی در تاریخ داشته است. این مسئله حقیقت دارد اگر چه اعمال شریرانه مسیحیان کاذب، مخصوصا” رهبران برجسته ( که بعضی از آنها حتی مسیحی حقیقی نبودند) که مرتبا” در کتابهای تاریخ ثبت شده است و بسیاری را به باور اینکه تاثیر مسیحیت اکثرا” مضر بوده است، هدایت کرده است، که از نمونه های بیان شده مشترک می توان جنگهای صلیبی و تفتیش عقاید اسپانیایی و آزار و اذیت جادوگران در قرون وسطی، اعدام هاس و ساوونارولا و اجبار گالیله توسط کلیسای کاتولیک به سکوت می

Read more

جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی، که با تکیه با ۴ روش مختلف ما میتوانیم این سوال مهم و بحث انگیز را مورد تفسیر قرار دهیم، اما قبل از اینکه به این ۴ طریق بپردازیم تعاریف اصطلاح روانشناسی را مورد بررسی قرار میدهیم: تعاریف رونشناسی الف) بعنوان یک کار: روانشناسی برای مشاهده و انعکاس بر روی اشخاص و نیز اوضاع، موقعییت های پیچیده و بغرنج آنها با هدف درک طبیعت و فطرت انسان و همچنین اجزای تشکیل دهنده ماهیت انسان، رشد، سوء عملکرد و بالاخره عقل و خرد برای زندگی بشر بکار میرود. ب) بعنوان یک محصول و فرآورده: روانشناسی کم و بیش عبارت است از بدنه سیستماتیک

close

جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی، که با تکیه با ۴ روش مختلف ما میتوانیم این سوال مهم و بحث انگیز را مورد تفسیر قرار دهیم، اما قبل از اینکه به این ۴ طریق بپردازیم تعاریف اصطلاح روانشناسی را مورد بررسی قرار میدهیم: تعاریف رونشناسی الف) بعنوان یک کار: روانشناسی برای مشاهده و انعکاس بر روی اشخاص و نیز اوضاع، موقعییت های پیچیده و بغرنج آنها با هدف درک طبیعت و فطرت انسان و همچنین اجزای تشکیل دهنده ماهیت انسان، رشد، سوء عملکرد و بالاخره عقل و خرد برای زندگی بشر بکار میرود. ب) بعنوان یک محصول و فرآورده: روانشناسی کم و بیش عبارت است از بدنه سیستماتیک

Read more

بعضی از مسلمانان در تلاش برای بی‌اعتبار ساختن کتب مقدسه مسیحیان، به‌ دنبال مدارکی می‌گردند که با این عقاید سازگار باشد، حتی اگر کل کلیسا آنها را جعلی نامیده باشد. یکی از این مدارک، کتابی است به نام “انجیل برنابا”. در این انجیل، به گفته بعضی از مسلمانان، مطالب زیادی هست که با انجیل‌های قانونی تضاد دارد اما با اعتقادات مسلمانان همسو است. برای خواندن متن کامل انجیل برنابا اینجا را کلیک کنید. مقدمه “و چون عیسی ابن مریم گفت: “ای بنی اسرائیل، من پیام‌آور الله برای شما هستم که آنچه را پیش از من در تورات مکشوف شده تأئید می‌کنم و شما را به پیام‌آوری بشارت می‌دهم که پس از

close

بعضی از مسلمانان در تلاش برای بی‌اعتبار ساختن کتب مقدسه مسیحیان، به‌ دنبال مدارکی می‌گردند که با این عقاید سازگار باشد، حتی اگر کل کلیسا آنها را جعلی نامیده باشد. یکی از این مدارک، کتابی است به نام “انجیل برنابا”. در این انجیل، به گفته بعضی از مسلمانان، مطالب زیادی هست که با انجیل‌های قانونی تضاد دارد اما با اعتقادات مسلمانان همسو است. برای خواندن متن کامل انجیل برنابا اینجا را کلیک کنید. مقدمه “و چون عیسی ابن مریم گفت: “ای بنی اسرائیل، من پیام‌آور الله برای شما هستم که آنچه را پیش از من در تورات مکشوف شده تأئید می‌کنم و شما را به پیام‌آوری بشارت می‌دهم که پس از

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در پیدایش فصل ۱۹ دو ادعا درباره نابودی شهر سدوم وجود دارد. ادعای اول آن است که دو فرشته به لوط گفتند ما این شهر را ویران خواهیم کرد (آیه ۱۳). در حالی که کتاب پیدایش گزارش می دهد خداوند شهرهای سدوم و عموره را کاملا نابود کرد (آیه ۲۴). آیا فرشتگان عامل ویرانی سدوم بودند یا خداوند؟ ابتدا باید متن کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم. بعد از هشدار فرشتگان درباره نابودی سدوم (آیه ۱۳)، لوط سراسیمه خود را به خانواده اش رساند و گفت:” عجله کنید! از شهر بگریزید، چون خداوند می خواهد آن را ویران کند” (آیه ۱۴). وقتی شخصی که در مقام

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ در پیدایش فصل ۱۹ دو ادعا درباره نابودی شهر سدوم وجود دارد. ادعای اول آن است که دو فرشته به لوط گفتند ما این شهر را ویران خواهیم کرد (آیه ۱۳). در حالی که کتاب پیدایش گزارش می دهد خداوند شهرهای سدوم و عموره را کاملا نابود کرد (آیه ۲۴). آیا فرشتگان عامل ویرانی سدوم بودند یا خداوند؟ ابتدا باید متن کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم. بعد از هشدار فرشتگان درباره نابودی سدوم (آیه ۱۳)، لوط سراسیمه خود را به خانواده اش رساند و گفت:” عجله کنید! از شهر بگریزید، چون خداوند می خواهد آن را ویران کند” (آیه ۱۴). وقتی شخصی که در مقام

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ مخالفان کتاب مقدس می پرسند چرا جمله تقصیرنامه که بر بالای صلیب مسیح نصب شد، در چهار انجیل متفاوت است: “این است عیسی، پادشاه یهود” (متی فصل ۲۷ آیه ۳۷) “پادشاه یهود” (مرقس فصل ۱۵ آیه ۲۶) “این است پادشاه یهود” (لوقا فصل ۲۳ آیه ۳۸) “عیسای ناصری، پادشاه یهود” (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۱۹) اگر مخالفان با دقت اناجیل لوقا و یوحنا را بخوانند، درمی یابند که تقصیرنامه مسیح به زبان های عبری، یونانی و رومی نوشته شد (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۲۰، لوقا فصل ۲۳ آیه ۳۸). جمله اصلی احتمالا چنین بوده است: “این است عیسی ناصری، پادشاه یهود” که توسط مترجم های یهودی، رومی

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ مخالفان کتاب مقدس می پرسند چرا جمله تقصیرنامه که بر بالای صلیب مسیح نصب شد، در چهار انجیل متفاوت است: “این است عیسی، پادشاه یهود” (متی فصل ۲۷ آیه ۳۷) “پادشاه یهود” (مرقس فصل ۱۵ آیه ۲۶) “این است پادشاه یهود” (لوقا فصل ۲۳ آیه ۳۸) “عیسای ناصری، پادشاه یهود” (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۱۹) اگر مخالفان با دقت اناجیل لوقا و یوحنا را بخوانند، درمی یابند که تقصیرنامه مسیح به زبان های عبری، یونانی و رومی نوشته شد (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۲۰، لوقا فصل ۲۳ آیه ۳۸). جمله اصلی احتمالا چنین بوده است: “این است عیسی ناصری، پادشاه یهود” که توسط مترجم های یهودی، رومی

Read more

اشعیا ۱۴:۵۲ اظهار می‌کند: “مردم از دیدن او وحشت می کردند، قیافه او چنان از شکل افتاده بود که شباهتی‌ به آدمیان نداشت”. عیسی مسیح در طول امتحانش، شکنجه هایش ومصلوب شدنش به غایت دچار رنج و عذاب شد (متی ۲۷؛ مرقس ۱۵، لوقا ۲۳؛ یوحنا ۱۹).هرچقدردرد و رنج های جسمی او وحشتناک بود، قابل مقایسه با درد و رنج های روحانی او نبود. دوم قرنتیان۵ :۲۱ می گوید:”او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم”. عیسی بار گناهان تمامی جهان را به دوش داشت (۱ یوحنا ۲: ۲) این گناه بود که باعث شد عیسی به فریاد بگوید: “خدای

close

اشعیا ۱۴:۵۲ اظهار می‌کند: “مردم از دیدن او وحشت می کردند، قیافه او چنان از شکل افتاده بود که شباهتی‌ به آدمیان نداشت”. عیسی مسیح در طول امتحانش، شکنجه هایش ومصلوب شدنش به غایت دچار رنج و عذاب شد (متی ۲۷؛ مرقس ۱۵، لوقا ۲۳؛ یوحنا ۱۹).هرچقدردرد و رنج های جسمی او وحشتناک بود، قابل مقایسه با درد و رنج های روحانی او نبود. دوم قرنتیان۵ :۲۱ می گوید:”او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم”. عیسی بار گناهان تمامی جهان را به دوش داشت (۱ یوحنا ۲: ۲) این گناه بود که باعث شد عیسی به فریاد بگوید: “خدای

Read more

افسردگی یک مسئله جهانیست که بر میلیونها نفر از مردم اثر می گذارد، چه مسیحی و چه غیر مسیحی. آنهایی که از افسردگی رنج می برند می تواننداحساس غم بسیار عمیق، عصبانیت، ناامیدی، خستگی، و انواع مختلف علائم را داشته باشند. آنها ممکن است کم کم احساس کنند که بدردی نمی خورند و با از دست دادن علاقه شان به همه چیز و همه کس بفکر خودکشی بیفتند. افسردگی معمولا با شرایط زندگی مثل از دست دادن کار، مرگ یک عزیز، طلاق، یا مشکلات روانی مثل مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یا کمیِ عزت نفس اتفاق می افتد. کتاب مقدس به ما می گوید که پر از شادی و پرستش

close

افسردگی یک مسئله جهانیست که بر میلیونها نفر از مردم اثر می گذارد، چه مسیحی و چه غیر مسیحی. آنهایی که از افسردگی رنج می برند می تواننداحساس غم بسیار عمیق، عصبانیت، ناامیدی، خستگی، و انواع مختلف علائم را داشته باشند. آنها ممکن است کم کم احساس کنند که بدردی نمی خورند و با از دست دادن علاقه شان به همه چیز و همه کس بفکر خودکشی بیفتند. افسردگی معمولا با شرایط زندگی مثل از دست دادن کار، مرگ یک عزیز، طلاق، یا مشکلات روانی مثل مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یا کمیِ عزت نفس اتفاق می افتد. کتاب مقدس به ما می گوید که پر از شادی و پرستش

Read more

قسمت سوم در مقابل این نظر (در قسمت قبلی گفته شد) باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه مأموران رومی که مسؤول مصلوب کردن اعدامیان بودند، سربازانی عادی نبودند، بلکه در این کار تخصص داشتند. طبق روایات انجیل‌ها، ایشان تشخیص دادند که عیسی مرده است، اما آن دو مجرم دیگر که در دو طرف عیسی مصلوب شده‌اند، هنوز زنده‌اند. برای همین ساق پاهای ایشان را شکستند تا در اثر آویزان ماندن، زودتر بمیرند، چون این کار باعث می‌شد ایشان نتوانند بدن خود را بالا نگه دارند و نفس بکشند، بلکه در اثر فشار بر روی قفسۀ سینه، دچار خفقان شوند و جان بدهند. اما ایشان از وضعیت بدن مقدس

close

قسمت سوم در مقابل این نظر (در قسمت قبلی گفته شد) باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه مأموران رومی که مسؤول مصلوب کردن اعدامیان بودند، سربازانی عادی نبودند، بلکه در این کار تخصص داشتند. طبق روایات انجیل‌ها، ایشان تشخیص دادند که عیسی مرده است، اما آن دو مجرم دیگر که در دو طرف عیسی مصلوب شده‌اند، هنوز زنده‌اند. برای همین ساق پاهای ایشان را شکستند تا در اثر آویزان ماندن، زودتر بمیرند، چون این کار باعث می‌شد ایشان نتوانند بدن خود را بالا نگه دارند و نفس بکشند، بلکه در اثر فشار بر روی قفسۀ سینه، دچار خفقان شوند و جان بدهند. اما ایشان از وضعیت بدن مقدس

Read more