۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که از آن طریق خدا کاری در قلب ما انجام میدهد. این کار معمولا دارای دستورا لعملی  میباشد و در حضور عده ای و شاهدان صورت میگیرد. ب – کاری که خدا در قلب ما انجام میدهد نتیجه این تشریفات نیست . بلکه از حضور روح القدس میباشد که در طول مراسم حاضر است . مراسم تمرکز مارا بر کار خدا در زندگیمان متوجه میکند و یاد آور اعمال او است . اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۷ یوشع باب ۴ آیه ۱-۷ ۵۴۵ – آیین چیست ؟ آیین ، مراسمی روحانیست که تمایز ویژه ای دارد . آیین و سن مکان خاصی برای

close

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که از آن طریق خدا کاری در قلب ما انجام میدهد. این کار معمولا دارای دستورا لعملی  میباشد و در حضور عده ای و شاهدان صورت میگیرد. ب – کاری که خدا در قلب ما انجام میدهد نتیجه این تشریفات نیست . بلکه از حضور روح القدس میباشد که در طول مراسم حاضر است . مراسم تمرکز مارا بر کار خدا در زندگیمان متوجه میکند و یاد آور اعمال او است . اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۷ یوشع باب ۴ آیه ۱-۷ ۵۴۵ – آیین چیست ؟ آیین ، مراسمی روحانیست که تمایز ویژه ای دارد . آیین و سن مکان خاصی برای

Read more

Posted in دروس

۳۹ –  عهد چیست؟  الف) این لغت در زبان انگلیسی به معنا ی توافق و قرارداد الزام آور بین دو یا طرفین بیشتر می باشد  و قول  به  وعده به عمل می باشد . * قراردادهای معامله ، سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند  ب)  در معنی عبری این لغت به معنای  توافق و پیمان محکم ترجمه میشود . * قراردادهای معامله ، * پیمان بستن واقعه ای بسیار جدی محسوب میشد . این مساله با تشریفات قربانی نمودن یک حیوان انجام میشد برای مهر و تاکید یک توافق . بعد از قربانی حیوان را به دو نیم تقسیم نموده و

close

۳۹ –  عهد چیست؟  الف) این لغت در زبان انگلیسی به معنا ی توافق و قرارداد الزام آور بین دو یا طرفین بیشتر می باشد  و قول  به  وعده به عمل می باشد . * قراردادهای معامله ، سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند  ب)  در معنی عبری این لغت به معنای  توافق و پیمان محکم ترجمه میشود . * قراردادهای معامله ، * پیمان بستن واقعه ای بسیار جدی محسوب میشد . این مساله با تشریفات قربانی نمودن یک حیوان انجام میشد برای مهر و تاکید یک توافق . بعد از قربانی حیوان را به دو نیم تقسیم نموده و

Read more

Posted in دروس

۳۵ – شستن پای یکدیگر ۵۲۲ – شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که از طریق آن درس فروتنی را به ما می آموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح را در قلب ما می آفریند. یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴ ۵۲۳ – شستن پا در زمان انجیل چگونه بود ؟ الف –  اغلب سفر ها در آن زمان با پا انجام میشد . مردم غالبا  صندل ها و دمپاییهای باز می پوشیدند . به محض رسیدن  به مقصدبعد از سفر در جاده های گرم و خاکی  ضروری ترین و متبوع ترین کار شستن پا ها بود . ب – شستن پا عنصری از نظافت

close

۳۵ – شستن پای یکدیگر ۵۲۲ – شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که از طریق آن درس فروتنی را به ما می آموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح را در قلب ما می آفریند. یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴ ۵۲۳ – شستن پا در زمان انجیل چگونه بود ؟ الف –  اغلب سفر ها در آن زمان با پا انجام میشد . مردم غالبا  صندل ها و دمپاییهای باز می پوشیدند . به محض رسیدن  به مقصدبعد از سفر در جاده های گرم و خاکی  ضروری ترین و متبوع ترین کار شستن پا ها بود . ب – شستن پا عنصری از نظافت

Read more

Posted in دروس

۳۴ – عشا ربانی  ۵۱۴ – عشا ربانی یا شام خداوند چیست ؟ الف – شام خداوند یکی از مراسم روحانی است .در این سنت مقدس  کلیسای محلی قربانی عظیم عیسی مسیح را برای ما به یاد می آورد . در این مراسم با خوردن قطعه ای نان ،  بدن مسیح را که برای ما پاره شد وبا  نوشیدن مقداری کم شراب ، خون مسیح را که برای نجات و آزادی ما ریخته شد به یاد می آوریم . ب – در این شام کلیسا  با خدا و اعضای کلیسا مشارکت در مشارکت است . لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰ ۵۱۵ – لغت مشارکت به چه معناست ؟ الف – یعنی سهیم کردن یکدیگر در افکار

close

۳۴ – عشا ربانی  ۵۱۴ – عشا ربانی یا شام خداوند چیست ؟ الف – شام خداوند یکی از مراسم روحانی است .در این سنت مقدس  کلیسای محلی قربانی عظیم عیسی مسیح را برای ما به یاد می آورد . در این مراسم با خوردن قطعه ای نان ،  بدن مسیح را که برای ما پاره شد وبا  نوشیدن مقداری کم شراب ، خون مسیح را که برای نجات و آزادی ما ریخته شد به یاد می آوریم . ب – در این شام کلیسا  با خدا و اعضای کلیسا مشارکت در مشارکت است . لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰ ۵۱۵ – لغت مشارکت به چه معناست ؟ الف – یعنی سهیم کردن یکدیگر در افکار

Read more

Posted in دروس

۳۳- مجمع و شورای نبوت  ۴۹۱- نبوت چیست ؟ الف – نبوت به معنی سخن گفتن از سوی خداست . یک نبی از جانب خدا پیامی را میشنود و آن را اعلام میکند. یک نبی غالبا پیام خدا را صحبت میکند ولی گاه خدا او را به نمایش آن میخواند . ب –  نبوت شامل “اخطار  ”  یا  هشدار و هم شامل  “پیشگویی”  از سوی خدا میشود. ۱. اخطار یا هشدار  بیان کلام خداست در مورد حادثه ای  از پیش . یعنی بازگو کردن پیام از خدا ** به طور کلی ، موعظه نوای نوبت از سوی خداست ** موعظه و نبوت کاملا یکی نیستند . در عهد جدید مشاهده میکنیم که به زبان

close

۳۳- مجمع و شورای نبوت  ۴۹۱- نبوت چیست ؟ الف – نبوت به معنی سخن گفتن از سوی خداست . یک نبی از جانب خدا پیامی را میشنود و آن را اعلام میکند. یک نبی غالبا پیام خدا را صحبت میکند ولی گاه خدا او را به نمایش آن میخواند . ب –  نبوت شامل “اخطار  ”  یا  هشدار و هم شامل  “پیشگویی”  از سوی خدا میشود. ۱. اخطار یا هشدار  بیان کلام خداست در مورد حادثه ای  از پیش . یعنی بازگو کردن پیام از خدا ** به طور کلی ، موعظه نوای نوبت از سوی خداست ** موعظه و نبوت کاملا یکی نیستند . در عهد جدید مشاهده میکنیم که به زبان

Read more

Posted in دروس

– نظارت ۴۷۵ – ناظر به چه معناست  ؟ ناظر کسیست که مسئول مایملکی است بدون اینکه صاحب آن باشد .  در زمان های بسیار قدیم مسل زمان انجیل ، معمولا ناظر برده ای بود که مسئول نگهداری از ملک ارباب خود بود . پیدایش باب ۳۹ آیه ۲-۴ اول قرنتیان باب ۴ آیه ۲ ۴۷۶ – نظارت چیست ؟ الف – هر آنچه به ما متعلق است حتی جان ما هدیه ایست از خداوند. خدا ما را ناظر  زندگی خودمان قرار داده است . استعداد های ما ، عطایای روحانی ما ، خانواده ما ، اموال ما و غیره . خدا در نظارت این هدایا به ما اطمینان کرده است . ب – همچنین از کلمه نظارت

close

– نظارت ۴۷۵ – ناظر به چه معناست  ؟ ناظر کسیست که مسئول مایملکی است بدون اینکه صاحب آن باشد .  در زمان های بسیار قدیم مسل زمان انجیل ، معمولا ناظر برده ای بود که مسئول نگهداری از ملک ارباب خود بود . پیدایش باب ۳۹ آیه ۲-۴ اول قرنتیان باب ۴ آیه ۲ ۴۷۶ – نظارت چیست ؟ الف – هر آنچه به ما متعلق است حتی جان ما هدیه ایست از خداوند. خدا ما را ناظر  زندگی خودمان قرار داده است . استعداد های ما ، عطایای روحانی ما ، خانواده ما ، اموال ما و غیره . خدا در نظارت این هدایا به ما اطمینان کرده است . ب – همچنین از کلمه نظارت

Read more

Posted in دروس

 – انظباط و سلسله مراتب در کلیسا  ۴۶۸ – خدا چه کسی را در نقش مسئول در کلیسا قرار داده است ؟ الف – هر سازمانی احتیاج به رهبر و رهبری دارد . چه یک خانواده ، چه یک کلیسا. بدون تعیین رهبر ،جوی آکنده از سر در گمی و هرج و مرج به وجود می اید . خدا رهبری را قرار داده به منظور خدمت خود و قوم. اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۳ ب – خدا عیسی مسیح را در راس کلیسا قرار داده است . در حین غیبت جسمانی او ، خداوندعطا یا ی رهبری را به کلیسا بخشیده به منظور هدایت و راهنمایی آن ج – این هدایای رهبری همان هدایای

close

 – انظباط و سلسله مراتب در کلیسا  ۴۶۸ – خدا چه کسی را در نقش مسئول در کلیسا قرار داده است ؟ الف – هر سازمانی احتیاج به رهبر و رهبری دارد . چه یک خانواده ، چه یک کلیسا. بدون تعیین رهبر ،جوی آکنده از سر در گمی و هرج و مرج به وجود می اید . خدا رهبری را قرار داده به منظور خدمت خود و قوم. اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۳ ب – خدا عیسی مسیح را در راس کلیسا قرار داده است . در حین غیبت جسمانی او ، خداوندعطا یا ی رهبری را به کلیسا بخشیده به منظور هدایت و راهنمایی آن ج – این هدایای رهبری همان هدایای

Read more

Posted in دروس

۳۰ – میوه های روح القدس  ۴۵۴ – میوه های روح القدس کدامند ؟ الف . ۹ میوه و ثمره روح  که بایستی در زندگی یک مسیحی یافت شود. ب . این میوه ها از این قبیل هستند: ۱. محبت ۲. خوشی ۳. آرامش ۴. حلم ۵. مهربانی ۶. نیکویی ۷. ایمان ۸. فروتنی ۹. پرهیزکاری ج. میوه های روح القدس مثل عطایای روح القدس نیست . عطا یا به رایگان به ما بخشیده میشوند علیرغم اعمال ما. اما میوه های روح القدس مستقیما در رابطه با نحوه راه رفتن ما با خدا می باشند. این میوه ها و ثمره ها نتیجه بلوغ ما در مشارکت با خدا و رفیقان ماست . غلاتیان

close

۳۰ – میوه های روح القدس  ۴۵۴ – میوه های روح القدس کدامند ؟ الف . ۹ میوه و ثمره روح  که بایستی در زندگی یک مسیحی یافت شود. ب . این میوه ها از این قبیل هستند: ۱. محبت ۲. خوشی ۳. آرامش ۴. حلم ۵. مهربانی ۶. نیکویی ۷. ایمان ۸. فروتنی ۹. پرهیزکاری ج. میوه های روح القدس مثل عطایای روح القدس نیست . عطا یا به رایگان به ما بخشیده میشوند علیرغم اعمال ما. اما میوه های روح القدس مستقیما در رابطه با نحوه راه رفتن ما با خدا می باشند. این میوه ها و ثمره ها نتیجه بلوغ ما در مشارکت با خدا و رفیقان ماست . غلاتیان

Read more

Posted in دروس

۲۹ – شفای الهی و آزادی  ۴۳۴ – چگونگی رابطه نجات و شفا و آزادی : الف – تعریف این سه مفهوم با هم مرتبط است . نجات به معنای رهایی دادن و خلاص کردن و یا همان آزاد نمودن است . شفا به معنای ترمیم کردن و دوباره بنا کردن است . آزادی به معنای رهایی بخشیدن است . ب – در موارد مختلف این سه لغت قابل تعویض هستند . تصویری که از هر یک از این لغات به ذهن ما خطور میکند با وجود تفاوت ولی بسیار مشابه است . ۱. وقتی فردی غرق گناهان است و هنوز رستگاری را دریافت نکرده است ، ما از این اصلطاحا ت استفاده می

close

۲۹ – شفای الهی و آزادی  ۴۳۴ – چگونگی رابطه نجات و شفا و آزادی : الف – تعریف این سه مفهوم با هم مرتبط است . نجات به معنای رهایی دادن و خلاص کردن و یا همان آزاد نمودن است . شفا به معنای ترمیم کردن و دوباره بنا کردن است . آزادی به معنای رهایی بخشیدن است . ب – در موارد مختلف این سه لغت قابل تعویض هستند . تصویری که از هر یک از این لغات به ذهن ما خطور میکند با وجود تفاوت ولی بسیار مشابه است . ۱. وقتی فردی غرق گناهان است و هنوز رستگاری را دریافت نکرده است ، ما از این اصلطاحا ت استفاده می

Read more

Posted in دروس

۴۱۹-منظور از وزارت پنج بعدی چیست ؟ الف – همان پنج بعدیست که خداوند به عنوان رهبری روحانی  کلیسا معرفی می کند . که مسئولیت نظارت روحانی بر کلیسا را به عهده دارند . ب – گاهی آن را عطایا ی معراج مینامیم . زیرا مسیح ، آنها را پس از صعود و به معراج رفتن خود پس از قیام خود ، به کلیسا عطا   کرد. ج – هر یک  از این ابعاد ، مقامی شناخته شده و به رسمیت شناخته شده در کلیسا هستند. ۱. رسول ۲. نبی ۳. اوانجلیست ۴. شبان ۵. معلم افسسیان باب ۴ آیه ۸، ۱۱ ۴۲۰ – مسئولیت مختص به وزارت پنج بعدی کلیسا چیست ؟ الف –

close

۴۱۹-منظور از وزارت پنج بعدی چیست ؟ الف – همان پنج بعدیست که خداوند به عنوان رهبری روحانی  کلیسا معرفی می کند . که مسئولیت نظارت روحانی بر کلیسا را به عهده دارند . ب – گاهی آن را عطایا ی معراج مینامیم . زیرا مسیح ، آنها را پس از صعود و به معراج رفتن خود پس از قیام خود ، به کلیسا عطا   کرد. ج – هر یک  از این ابعاد ، مقامی شناخته شده و به رسمیت شناخته شده در کلیسا هستند. ۱. رسول ۲. نبی ۳. اوانجلیست ۴. شبان ۵. معلم افسسیان باب ۴ آیه ۸، ۱۱ ۴۲۰ – مسئولیت مختص به وزارت پنج بعدی کلیسا چیست ؟ الف –

Read more

Posted in دروس

عطا یا ی   روحانی ۳۹۷ – عطایای روحانی چیست ؟ عطای روحانی ، هدیه ایست که خدا به ما می بخشد تا بهتر او را خدمت کنیم . و با استعداد های ذاتی ما متفاوت است . هر چند این عطا ، ممکن است توانایی و استعداد طبیعی ما را افزایش دهد و به جریان بیاندازد . افسسیان باب ۲ آیه ۱۰ ۳۹۸ – چه کسی واجد شرایط دریافت عطای روهانیست ؟ الف – هر مسیحی که تولد تازه را دریافت میکند ، عطایی روحانی می یابد . ب – عطایا طبق شایستگی ما دریافت نمیشوند . ما عطایای روحانی را به سبب اینکه مسیحیان خوبی هستیم دریافت نمی کنیم. همچنین خدا عطای ما را از ما

close

عطا یا ی   روحانی ۳۹۷ – عطایای روحانی چیست ؟ عطای روحانی ، هدیه ایست که خدا به ما می بخشد تا بهتر او را خدمت کنیم . و با استعداد های ذاتی ما متفاوت است . هر چند این عطا ، ممکن است توانایی و استعداد طبیعی ما را افزایش دهد و به جریان بیاندازد . افسسیان باب ۲ آیه ۱۰ ۳۹۸ – چه کسی واجد شرایط دریافت عطای روهانیست ؟ الف – هر مسیحی که تولد تازه را دریافت میکند ، عطایی روحانی می یابد . ب – عطایا طبق شایستگی ما دریافت نمیشوند . ما عطایای روحانی را به سبب اینکه مسیحیان خوبی هستیم دریافت نمی کنیم. همچنین خدا عطای ما را از ما

Read more

Posted in دروس

۳۸۱ – کلیسا چیست ؟ الف – لغت یونانی برای کلیسا به معنای خوانده شدگان می باشد .یونانیان از این لغت در  مورد جماعت یا گروه هایی که برای یک مقصود گرد همایی میکردند استفاده می کردند . ب – کلیسا گروهی از مردم می باشند که خدا آنان را از دنیا فرا خوانده تا او را خدمت کنند . زیرا خدا قوم خود را خوانده است تا از دنیا جدا باشند و در قدوسیت زندگی کنند . ج – کلیسا دو مفهوم را در بر میگیرد : کلیسای جهانی و کلیسای محلی متی باب ۱۶ آیه ۱۸ افسسیان باب ۱ آیه ۲۲ اول پترس باب ۲ آیه ۹ ۳۸۲ – مفهوم جهانی کلیسا

close

۳۸۱ – کلیسا چیست ؟ الف – لغت یونانی برای کلیسا به معنای خوانده شدگان می باشد .یونانیان از این لغت در  مورد جماعت یا گروه هایی که برای یک مقصود گرد همایی میکردند استفاده می کردند . ب – کلیسا گروهی از مردم می باشند که خدا آنان را از دنیا فرا خوانده تا او را خدمت کنند . زیرا خدا قوم خود را خوانده است تا از دنیا جدا باشند و در قدوسیت زندگی کنند . ج – کلیسا دو مفهوم را در بر میگیرد : کلیسای جهانی و کلیسای محلی متی باب ۱۶ آیه ۱۸ افسسیان باب ۱ آیه ۲۲ اول پترس باب ۲ آیه ۹ ۳۸۲ – مفهوم جهانی کلیسا

Read more

Posted in دروس

۳۶۷ –  “اراده انسان” چیست ؟ الف – وقتی خدا را در شباهت خود آفرید ، به انسان اراده آزاد داد ، یعنی همان قدرت انتخاب . ب – این اراده به انسان داده شد تا منظور خدا را از آفرینش خود جاری کند . اراده خدا حکومت انسان بر زمین بود و بدون انتخاب آزاد این امر غیر ممکن می بود . د – ولی همگام با دریافت قدرت انتخاب ،خطر  انتخاب بی ا  طا عتی از خالق نیز ممکن شد . پیدایش باب ۱  آیه ۲۶ تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۹ یوشع باب ۲۴ آیه ۱۵ ۳۶۸ – اراده خدا چیست ؟ الف – خدا آفریننده کل هستی است و انسان را به منظور

close

۳۶۷ –  “اراده انسان” چیست ؟ الف – وقتی خدا را در شباهت خود آفرید ، به انسان اراده آزاد داد ، یعنی همان قدرت انتخاب . ب – این اراده به انسان داده شد تا منظور خدا را از آفرینش خود جاری کند . اراده خدا حکومت انسان بر زمین بود و بدون انتخاب آزاد این امر غیر ممکن می بود . د – ولی همگام با دریافت قدرت انتخاب ،خطر  انتخاب بی ا  طا عتی از خالق نیز ممکن شد . پیدایش باب ۱  آیه ۲۶ تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۹ یوشع باب ۲۴ آیه ۱۵ ۳۶۸ – اراده خدا چیست ؟ الف – خدا آفریننده کل هستی است و انسان را به منظور

Read more

Posted in دروس

 شرارت – گناه نسل  ۳۳۴ – شرارت چیست ؟ الف – این لغت به دفعات در عهد عتیق استفاده شده و به معنای انحراف ، کجی ، بد راهی میباشد . یعنی شرارت اخلاقی . ۱. این لغت از کلمه هم خابواده   ” خم شده یا پیچ خورده ”   ریشه گرفته است . ۲. وقتی این لغت در مورد قانون به کار برده میشود ، به معنای گناه و یا اعمال شرارت  میباشد . ۳. همچنین به معنای کردار شرارت  و جزای کردار شرارت است . ب – این لغت به دفعات در عهد جدید استفاده شده و به معنای تبه کاری و بی قانونی است . ج – شرارت ، پیچش گناهکارانه

close

 شرارت – گناه نسل  ۳۳۴ – شرارت چیست ؟ الف – این لغت به دفعات در عهد عتیق استفاده شده و به معنای انحراف ، کجی ، بد راهی میباشد . یعنی شرارت اخلاقی . ۱. این لغت از کلمه هم خابواده   ” خم شده یا پیچ خورده ”   ریشه گرفته است . ۲. وقتی این لغت در مورد قانون به کار برده میشود ، به معنای گناه و یا اعمال شرارت  میباشد . ۳. همچنین به معنای کردار شرارت  و جزای کردار شرارت است . ب – این لغت به دفعات در عهد جدید استفاده شده و به معنای تبه کاری و بی قانونی است . ج – شرارت ، پیچش گناهکارانه

Read more

Posted in دروس

قسمت اول ۲۷۶ – چرا خدا ده فرمان را به فرزندان اسرائیل  ابلاغ کرد ؟ الف – ده فرمان خلاصه ایست از قانون اخلاقی .ده فرمان برای تشخیص گناهان اسرائیل به آنان  داده شد . و نمایانگر آن چیزی بود که خدا گناه محسوب می نماید . زمانیکه قوم اسرائیل این قوانین را دریافت مسئول حفظ و عمل به آن محسوب شدند . رومیان ۷ آیه ۷ ب – ده فرمان  به منظور مهار کردن انسان گناه کار   از طرف خدا رسید . قانون به فرد گناهکار اخطاریست از پیامد مجازات . اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۹-۱۰ ج – قانون به اسرائیل داده شد تا قدوسیت خدا را در یابد

close

قسمت اول ۲۷۶ – چرا خدا ده فرمان را به فرزندان اسرائیل  ابلاغ کرد ؟ الف – ده فرمان خلاصه ایست از قانون اخلاقی .ده فرمان برای تشخیص گناهان اسرائیل به آنان  داده شد . و نمایانگر آن چیزی بود که خدا گناه محسوب می نماید . زمانیکه قوم اسرائیل این قوانین را دریافت مسئول حفظ و عمل به آن محسوب شدند . رومیان ۷ آیه ۷ ب – ده فرمان  به منظور مهار کردن انسان گناه کار   از طرف خدا رسید . قانون به فرد گناهکار اخطاریست از پیامد مجازات . اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۹-۱۰ ج – قانون به اسرائیل داده شد تا قدوسیت خدا را در یابد

Read more

Posted in دروس

 بشارت  انجیل و کلام خدا  ۲۶۲ – ماموریت بزرگ چیست ؟ الف. مسیح در انتهای خدمت خود شاگردان را جمه نمود و آنان را بر مسولیت ها گماشت و به آنان قدرت داد تا پیام و خبر خوش انجیل را به تمامی دنیا پخش کنند.  این دستور و رهنمود ، ماموریت بزرگ خوانده می شود . ب. این ماموریت به دفعات تکرار شده است .در کتاب اعمال رسولان و در هر چهار انجیل. که نمایانگر حائز اهمیت بودن این امر نزد مسیح است . متی باب ۲۸ آیه ۱۹-۲۰ مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۲۰ لوقا باب ۲۴ آیه ۴۶- ۴۸ یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۱ اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸ ۲۶۳ – انجیل

close

 بشارت  انجیل و کلام خدا  ۲۶۲ – ماموریت بزرگ چیست ؟ الف. مسیح در انتهای خدمت خود شاگردان را جمه نمود و آنان را بر مسولیت ها گماشت و به آنان قدرت داد تا پیام و خبر خوش انجیل را به تمامی دنیا پخش کنند.  این دستور و رهنمود ، ماموریت بزرگ خوانده می شود . ب. این ماموریت به دفعات تکرار شده است .در کتاب اعمال رسولان و در هر چهار انجیل. که نمایانگر حائز اهمیت بودن این امر نزد مسیح است . متی باب ۲۸ آیه ۱۹-۲۰ مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۲۰ لوقا باب ۲۴ آیه ۴۶- ۴۸ یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۱ اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸ ۲۶۳ – انجیل

Read more

Posted in دروس

نبرد روحانی   ۲۴۲ – عالم روحانی و معنوی چیست ؟ الف . پیش از آنکه خدا جهان فیزیکی را خلق کند و انسان را در آن قرار دهد ، جهان معنوی وجود داشت . وقتی خدا ، خالق کل هستی با قلمرو روح و معنوی سخن گفت ، کل کیهان و کائنات  به قوت او از هیچ به وجود آمد  . ب . اگرچه جهان روحانی غیر قبل دید با چشم ماست ، ولی کاملا واقعی است و دائما جهان فیزیکی تحت  تاثیر آن می باشد . ج . برخلاف جهان فیزیکی ، عالم روحانی با حواس پنج گانه غیر قابل ادراک می باشد و فقط از طریق روح قبل مشاهده می باشد . د . چون انسان

close

نبرد روحانی   ۲۴۲ – عالم روحانی و معنوی چیست ؟ الف . پیش از آنکه خدا جهان فیزیکی را خلق کند و انسان را در آن قرار دهد ، جهان معنوی وجود داشت . وقتی خدا ، خالق کل هستی با قلمرو روح و معنوی سخن گفت ، کل کیهان و کائنات  به قوت او از هیچ به وجود آمد  . ب . اگرچه جهان روحانی غیر قبل دید با چشم ماست ، ولی کاملا واقعی است و دائما جهان فیزیکی تحت  تاثیر آن می باشد . ج . برخلاف جهان فیزیکی ، عالم روحانی با حواس پنج گانه غیر قابل ادراک می باشد و فقط از طریق روح قبل مشاهده می باشد . د . چون انسان

Read more

Posted in دروس