image_pdfimage_print

درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟

الف – تشریفات و آدابیست که از آن طریق خدا کاری در قلب ما انجام میدهد. این کار معمولا دارای دستورا لعملی  میباشد و در حضور عده ای و شاهدان صورت میگیرد.

ب – کاری که خدا در قلب ما انجام میدهد نتیجه این تشریفات نیست . بلکه از حضور روح القدس میباشد که در طول مراسم حاضر است . مراسم تمرکز مارا بر کار خدا در زندگیمان متوجه میکند و یاد آور اعمال او است .

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۷

یوشع باب ۴ آیه ۱-۷

۵۴۵ – آیین چیست ؟

آیین ، مراسمی روحانیست که تمایز ویژه ای دارد . آیین و سن مکان خاصی برای ما دارند زیرا که مسیح ما را به انجام آن تشویق و حکم کرده است .

۵۴۶ – چند سنت و آیین روحانی وجود دارد ؟

دو سنت روحانی که مسیح توصیه میکند: تعمید آب و عشا ربانی

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۴۷ – آیین دیگر روحانی که سوی خدا دریافت کرده ایم کدامند ؟

علاوه بر تعمید آب و عشا ربانی ، خدا  حین این مراسم حضور دارد و قادر است قلب ما را تغییر دهد :

۱. ازدواج

۲. تقدیم کودک

۳. مسح با روغن

۴. پا شویی

۵. دست گذاری

۶. تایید

۷. انتصاب

۸. نبوت شورایی

۵۴۸ – چگونه در  این مراسم  بهره روحانی حاصل میکنیم ؟

تمرین دادن ایمان  باردار و برداشتن قدم ایمانی ، منجر به باز شدن در های روحانی میشود   و دریافت آن برکت روحانی  که خدا برایمان اشتیاق دارد

عبرانیان باب ۴ آیه ۲

۵۴۹ – آیا کاری که خدا در قلب ما در حین این مراسم انجام میدهد اتوماتیک صورت میگیرد ؟

الف – نه . شما ممکن است در هر نوع مراسم روحانی شرکت کنید ، یا دعایی را بخوانید یا برای شما دعا شود بدون اینکه از نظر روحانی بهره ای ببرید. اعمال مرده هیچ اثری بر زندگی ما ندارند حتی اگر بسیار حرفه ای انجام گیرند.

ب – خدا فقط به ایمن پاسخ میدهد. اگر بدون ایمان به حضور خدا بیایید ، چیزی هم دریافت نمیکنید. اگر با قلبی منتظر به او تسلیم شوید ، خدا شما را ملاقات میکند و کاری در قلب شما انجام میدهد.

ج – هرچند خدا اغلب در قلمرو روحانی عمل میکند ، ما بایستی ایمان و صبر خود را در   تمرین بگذاریم تا شاهد آشکار شدن کارهای عظیم او در محدوده فیزیکی باشیم .

عبرانیان باب ۶ آیه ۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۲

۵۵۰ – به هنگام تعمید آب چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ما ختنه قلبی را دریافت میکنیم . انسانیت کهنه ما برداشته میشود. خلقت گذشته ما ناتوان میشود تا برای خدا زندگی کنیم.

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

رومیان باب ۲ آیه ۲۹

۵۵۱ – به هنگام عشا ربانی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

الف – ما از مشارکت نزدیک با خدا و دیگر اعضا ی بدن مسیح بهره مند میشویم .

ب – در حین شام در حضور خدا ، شفا را دریافت میکنیم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

یوحنا باب ۶ آیه ۵۱

۵۵۲ – در مراسم ازدواج چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا دو فرد مجزا را از لحاظ فیزیکی ، احساسی ، فکری و روحانی با هم متصل و متحد میکند .

متی باب ۱۹ آیه ۴-۶

۵۵۳ – به هنگام تقدیم کودکان چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا ، قوت و برکات و هدایت را به کودک و والدین منتقل میکند تا کودک برای خدمت خدا بزرگ شده و در مسیر سرنوشی مطابق اراده پدر قرار گیرد.

مرقس باب ۱۰ آیه ۱۳-۱۶

۵۵۴ – به هنگام مسح روغن چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ممکن است انتصاب ، شفا ، برکات و آزادی را دریافت کنیم.

اول سموییل باب ۱۰ آیه ۱

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

۵۵۵ – به هنگام پاشویی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

غرور و فروتنی در ما میشکند و مکاشفه خدمت و محبت  به بدن مسیح را بر ما آشکار میشود.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۲-۱۷

۵۵۶ – به هنگام دست گذاری چه چیزی دریافت میکنیم ؟

این انتقال نوعی تحویل و انتقال دادن روحانیست .  که از آن طریق ، برکات مکاشفات روحانی ، فهم عمیق تر ، بینش ، انتصاب تشویق ، قوت ، شفا و آزادی را میتوان دریافت نمود.

۵۵۷ – به هنگام تایید چه چیزی دریافت میکنیم ؟

در این مراسم ، مستحکم شدن زیر بنای ایمانی خود را که بر ایمان به عیسی مسیح قرار داده ایم تجربه میکنیم.

اعمال رسولان باب ۱۴ آیه ۲۳

۵۵۹ – به هنگام نبوت شورایی چه چیزی را دریافت میکنیم ؟

صدای خدا را که زندگی ما را پر میکند میشنویم . و ممکن اس هر یک از مهم زیر را دریافت کنیم :

عبرت ، نصیحت ، تسلی ، هدایت ، انتقال ، تایید ، اصلاح ، قضاوت

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

اول قرنتیان با ب ۱۴ آیه ۳

درس ۳۶

۳۶

درس ۵ معرفی عهد

۳۹ –  عهد چیست؟ 

الف) این لغت در زبان انگلیسی به معنا ی توافق و قرارداد الزام آور بین دو یا طرفین بیشتر می باشد  و قول  به  وعده به عمل می باشد .

* قراردادهای معامله ، سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند 

ب)  در معنی عبری این لغت به معنای  توافق و پیمان محکم ترجمه میشود .

* قراردادهای معامله ، * پیمان بستن واقعه ای بسیار جدی محسوب میشد . این مساله با تشریفات قربانی نمودن یک حیوان انجام میشد برای مهر و تاکید یک توافق . بعد از قربانی حیوان را به دو نیم تقسیم نموده و طرفین از میان حیوان به دو نیم شده عبور میکردند  تا راسخ بودن خود را برای حفظ و عمل به عهد نشان دهند . اصطلاح بریدن معامله در همه زبان ها از همین سنت و رسم ریشه گرفته .

پیدایش باب ۱۵ آیه ۹-۱۰ و ۱۷

ارمیا باب ۳۴  آیه ۱۸

ج ) این لغت در زبان یونانی به معنی “تعیین طبق توافق ” یا همان قراد داد می باشد. یعنی قصد و همت  طرفین قرارداد ، در عملی نمودن و حفظ قول ذکر شده هست و خواهد بود .

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲ سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند .

۴۰-  انو ا ع مختلف عهد ها کدامند ؟

عهد میان انسانها یی که برابرند

عهد میان انسانها ای که برابر نیستند

عهد میان خدا و انسان

۴۱- خوصوصیات معمول عهد میان انسانها ی برابر کدامند ؟

الف)  در این مورد انسانها با یکدیگر مذاکره و تبادل نظر میکنند و هر یک از طرفین ملزم به فراهم کردن مسایل ضروری برای پیشبرد این پیمان خواهد بود و در عین اینکه  طرف مقابل نیز مجبور به نگهداشتن قول خود می شود .

ب ) مثال بارز آن عهد دفاع می باشد که مشخص کننده نقش یاری رسانان در زمان جنگ می باشد .

پیدایش باب ۱۴ آیه ۱۳

پیدایش  باب ۳۱ آیه ۴۴  و ۵۰-۵۳

۴۲ – خصوصیات معمول عهد میان دسته های نا برابر چیست؟

الف ) وقتی دو گروه نا برابر از نظر قدرت و نفوذ با یکدیگر وارد عهد می شوند ، به طور معمول طرف پر نفوذ تر ، شرایط را به نفع خود به طرف ضعیف تر تحمیل میکند .

 * مثال بارز آن مثال فاتح v مغلوب  در جنگ است  . گروه فاتح شرایط را دیکته و تحمیل میکند و مغلوب نا چار به پذیرفتن و قبول می شود .

همچنین وصیت فرد وفات یافته  به دریافت کنندگان میراث بدون مشورت با آنان تحمیل می شود .

یوشع باب ۹ آیه ۳-۴ و ۶ و ۱۵-۲۱

۴۳- عواقب شکستن قرارداد عهد چیست؟

الف) وقتی عهدی به توافق می رسد و مهر و تایید می شود ، طرفین جایز به شکستن یا نسخ آن و یا تغییر آن نیستند .

ب) به محض اینکه یکی از طرفین قدر به انجام تکالیف ذکر شده در قرار داد نباشد ، عهد فسخ شده اعلام میشود و طرفین دیگر عهد نامه دیگر ملزم به رعایت قرارداد پیمان نیستند. و مقصر طرفی شمرده می شود که قادر به نگاهداشتن تبصره های عهد نامه نبوده است.

ج ) وقتی عهدی در نام خدا بسته می شود ، خدا نظارت بر این تعهد می نماید و طرف پیمان شکن را توبیخ میکند .

غلاتیان باب ۳ آیه ۱۵

حزقیال باب ۱۷ آیه ۱۸-۲۰

۴۴ ) خصوصیات عهد میان  خدا و انسان کدامند ؟

الف ) خدا و انسان برابر نیستند .قوت و قدرت و عظمت خدا بی نهایت از انسان بالا تر است. انسان در مقام داد و ستد و معامله و یا چانه زدن با خدا نیست .

ب) خدا ، خود، طراح و سازنده هر عهد یست که با انسان بسته است . حق انتخاب شخصی برای هر انسان میباشد که پیشنهاد  خدا را بپذیرد یا آن را پس بزند .

۴۵ ) پیمان مشروط چیست؟

پیمان یا عهد مشروط شامل بند و تبصره ایست به این مضمون : ” اگر …………سپس……….. “

خدا در صورتی عهد خود را عملی  میکند که انسان عهد خود را نشکند و به آن عمل کند.

دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

۴۶ -پیمان و عهد بی قید و شرط چیست؟

پیمان بی قید و شرط ، وعده ایست که خدا حتی اگر انسان در ادای تکلیف خود امین نباشد ، به آن عمل میکند .و بر وعده ی بی قید و شرط خدا بنا شده است .

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۵-۱۸

دوم سموییل باب ۷ آیه ۱۲-۱۶

۴۷- خدا چگونه نقش خود را در ایجاد و برقراری پیمان با انسان معرفی و شناسایی میکند ؟

الف )  او خدای  عهد هاست که با انسان پیمان میبندد

این  خدا ست که به انسان مشارکت در یک رابطه پیمانی را پیشنهاد میکند . و نه بر عکس

پیدایش باب ۶ آیه ۱۸

پیدایش باب ۹ آیه ۹

پیدایش باب ۱۷ آیه ۲۱

ب ) او خدای امین در عهد هاست

خدا در پیمان خود معتبر و امین است .او هرگز پیمان شکن نیست

تثنیه باب ۷ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۱ آیه ۵ و ۹

ج ) او خدای پیمان های آشکار است

او با ابتکار پیشقدمی کرده ، انسان را دعوت به دخول در یک رابطه بر اساس عهد خود میکند –

تثنیه باب ۴ آیه ۱۳

مزامیر باب ۲۵ آیه ۱۴

د ) او خدای قادر به انجام عهد خویش است.

نه تنها خدا عهد خویش را بر انسان مکشوف میکند ، بلکه به ما قوت میدهد که در نام عیسی مسیح قادر به ادای آن باشیم. و این کاریست که بدون کمک و نیروی او به آن قادر نخواهیم بود.

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۳

۴۸-  یک عهد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

الف )  هر پیمانی که خدا با انسان می بندد از ۳ جزء اصلی متشکل است .

۱- متن  پیمان

۲ – خون “قربانی”  برای پیمان

۳- مهر پیمان

ب ) این عهد با هر سه شخصیت تثلیث مقدس بسته می شود .

۱- پدر طراح عهد و شرایط آن

۲- پسر ، که با خون او که برای گناهان ما ریخته شد ، واسطه در عهد میباشد و میانجی ماست

۳- روح القدس که نقش انجام دهنده شرایط را در پیمان  ایفا می کند

۴۹- منظور از متن  پیمان چیست ؟

منظور محتوا و شرایط مقتضی و وعده ها ی پیمان است . ممکن است   شامل  برکات و وعده ها و موارد  اطاعت بوده و از نتایج بی اطاعتی سخن گوید

۵۰- منظور از خون بها و قربانی پیمان چیست؟

الف ) همانطور که قبلا اشاره شد ، به واسطه هر پیمان ، حیوانی قربانی میشد تا صحت و جدیت عهد را نمایانگر باشد . مقتضای هر عهد ، با تعهد مرگ و زندگی بسته می شد .

ب) لازمه عهد قربانی بود و نیز کاهن که قربانی را به عمل رساند و واسطه این قرارداد باشد .

ج ) خون قربانی تقدیس کننده مکان پیمان نیز بود.

 ۵۱- منظور از مهر پیمان چیست ؟

مهر ، شاهدی ماندنی و محسوس و قابل مشاهده بر دوام  عهد جاری شده می باشد .نشانه ای که  یادآوری شرایط تعهد را ممکن می نمود .

۵۲- اهمیت پیمان و عهد :

الف ) عهد و میثاق از رابطه ها سخن می گوید . دو یا چند نفر در موردی توافق میکنند . وعده ها را به راحتی فراموش میکنیم اگر سعی در یاد آوری آن نداشته باشیم. پیمان نیروی الزام کننده ایست که به روابط زندگی و تضمین می بخشد که عهد ها شکسته نخواهد شد .

مراسم عروسی ، تشریفات آن ، حلقه ، آلبوم عکس عروسی ، سالگرد عروسی همه و همه نقشه ایست برای یادآوری عهد و تعهد ازدواج بین دو فرد

ب ) وقتی خدا با انسان پیمان می بندد ، از آن به عنوان متدی برای آموزاندن هدف خلقت به ما  استفاده میکند.

۵۳- عهد های خدا با انسان کدامند ؟

عهد عدن

عهد آدم

عهد نوح

عهد ابراهیم

عهد موسی

عهد داوود

عهد جدید

۵۴- چه رابطه ای بین عهد های متفاوتی که خدا با  انسان  بسته است وجود دارد ؟

خدا از طریق این عهد ها آنچه را برای  انسان در نظر گرفته است نشان می دهد . پس از اینکه انسان پی در پی  با روح شرارت و گناه خویش در رستگاری شکست  خورد ، خدا  مرحله به مرحله طرح رستگاری را برای انسان از طریق عهد های گوناگون  آشکار کرد  تا اینکه سر انجام خون بره خدا عیسی مسیح را ضامن نجات ما نمود. به این وسیله وارد عهد جدیدی با پدر شدیم  .

درس ۳۵ شستن پای یکدیگر

۳۵ – شستن پای یکدیگر

۵۲۲ – شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که از طریق آن درس فروتنی را به ما می آموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح را در قلب ما می آفریند.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴

۵۲۳ – شستن پا در زمان انجیل چگونه بود ؟

الف –  اغلب سفر ها در آن زمان با پا انجام میشد . مردم غالبا  صندل ها و دمپاییهای باز می پوشیدند . به محض رسیدن  به مقصدبعد از سفر در جاده های گرم و خاکی  ضروری ترین و متبوع ترین کار شستن پا ها بود .

ب – شستن پا عنصری از نظافت و مهمان نوازی محسوب میشد .

ج – همچنین در موا قع سوگ و عزا از این رسم استفاده می شد .

پیدایش باب ۱۹ آیه ۲

دوم سموییل باب ۱۹ آیه ۲۴

لوقا باب ۷ آیه ۴۴

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۹-۱۰

۵۲۴ – چه کسی رسم پا شویی را انجام میداد ؟

این رسم را یا خودفرد با آبی که میزبان فراهم میکرد انجام میداد یا پایین ترین خدمتکار خانه این کار را به عهده میگرفت.

پیدایش باب ۱۸ آیه ۲-۴

اول سموییل باب ۲۵ آیه ۴۱

۵۲۵ – چگونه پاشویی اهمیتی روحانی پیدا کرد ؟

عیسی مسیح در شام آخر ، در نقش خادم پای شاگردان را شست . او این کار را به عنوان نمونه و الگویی برای شاگردان خود انجام داد .

یوحنا باب ۱۳ آایه۳-۵

۵۲۶ – چرا مسیح آن زمان خاص را انتخاب کرد تا این درس خادمی را به شاگردان خود بیاموزد ؟

چون هر چه واقعه و آزمایش بزرگ صلیب نزدیک تر میشد ، درگیری میان شاگردان بیشتر میشد .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱ و ۴-۵

۵۲۷ – چه مشکلاتی در میان شاگردان مشاهده میشد ؟

الف – شاگردان در رقابت با هم بر سر مقام رهبری بودند .که نمایانگر غرور آنها بود. آنان بر سر تصمیم گیری بر اینکه چه کسی برترین است جدل میکردند تا مقام رهبری را در ملکوت خدا صاحب شوند. تمرکز آنان بر خود بود، نه بر مسیح و یکدیگر .

ب – آنان به یکدیگر بی اطمینان شدند . ده شاگرد از کار یوحنا و یعقوب  در مورد دستیابی به مکانی بالا در ملکوت خدا دلچرکین شدند.

ج – خیانت – یهودا به مسیح خیانت کرد در حین شام آخر . وقتی مسیح توقعات یهودا را بر آورده نکرد ، یهودا به او خیانت کرد.

لوقا باب ۲۲ آیه ۲۴

متی باب ۲۰ آیه ۲۰-۲۴

یوحنا باب ۱۳ آیه ۲

۵۲۸ – مسیح با شستن پای شاگردان چه درسی به آنان داد ؟

الف – او این مطلب را به آنان آموخت که رهبر حقیقی یک خادم حقیقیست . برای نمایش این امر نقش کوچکترین خادم را به خود گرفت.

ب – او این درس را به آنان آموخت که ملکوت خدا با سلطنت زمینی شباهتی ندارد . در حکومت زمینی یک رهبر بالاترین است و همه به او خدمت میکنند. ولی در ملکوت آسمانی مسیح ، رهبران بایستی خادم باشند.

متی باب ۲۰ آیه ۲۵-۲۸

لوقا باب ۲۲ آیه ۲۵-۲۷

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۲-۱۷

ج – او این درس را به آنان آموخت که عشق به یکدیگر مهم تر از دستیابی به مقام است .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱

لاویان باب ۱۹ آیه ۱۸

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰

۵۲۹ – چرا ما این سنت را انجام میدهیم ؟

الف – به منظور بنای رابطه محبت در بدن مسیح و ایجاد رفتار صحیح در مشارکت هایمان .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۴-۳۵

رومیان باب ۱۲ آیه ۱۰

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴-۵

ب – به منظور تفهیم این مطلب که خادمی پایه و اساس هر رهبری و وزارتیست .

ج – همانند هر خانواده ای حتی در کلیسا بعضی اوقات زندگی با یکدیگر دشوار میشود. پاشویی مثل ابزاریست که رفتار صحیح خود را حفظ کنیم.

فیلیپیان باب ۲ آیه ۳-۸

اول پترس باب ۵ آیه ۵

د – مسیح به شاگردان گفت که باید پای یکدیگر را بشویند.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴-۱۷

۵۳۰ – رفتار ما به هنگام پا شویی چگونه باید باشد ؟

الف – ما باید از هر گونه فقدان عشق نسبت به هر ازوی در بدن مسیح توبه کنیم .

ب – باید قلب فروتنانه یک خادم را دریافت کنیم.

افسسیان باب ۴ آیه ۲

فیلیپیان باب ۲ آیه ۵-۸

۵۳۱ – رفتار ما نسبت به کسی که پای ما را میشوید باید چگونه باشد ؟

الف – برخورد ما به آن گونه باشد که انگاری مسیح پای ما را میشوید .

ب – بایستی محبت وزارت و کلیسا یی را که به ما خدمت میکند  بپذیریم .

ج – بایستی دعای برکت برایشان داشته باشیم.

۵۳۲ – برکات سنت پا شویی چیست ؟

الف – روح القدس بر ما آشکار میکند که مفهوم حقیقی خدمت در ملکوت خدا چیست .

ب – نزاع و دشمنی را در میان ما بر میدارد .

ج – موانع برداشته میشود تا اتحاد حاصل شود .

د – آنانی که عصبانی و دل شکسته یا لغزش خورده هستند در کلیسا ، ترمیم شده ،تسلی می یابند.

۵۳۳ – چگونه این سنت اجرا میشود ؟

الف – پاشویی باید در اتمسفر پرستشی صورت گیرد .

ب – باید الگوی مسیح را دنبال و عمل کنیم.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۴-۵

ج – فرد پا برهنه روی صندلی مینشیند و خادم زانو زده و یکی یکی میشوید. خادم همزمان دعای برکت برای فرد میکند . همزمان فردی که پایش شسته میشود برای خادم دعای برکت میکند. وقتی این پاشویی به پایان رسید ، این دو فرد جای خود را با هم تعویض کرده و پاشویی ادامه می یابد تا همه در این مراسم شرکت کرده باشند.

د – بر حسب نزاکت و عفت زنان و مردان به گروه های مختلف تقسیم شده . و برادران پای یکدیگر و خواهران پای هم را میشویند.

۵۳۴ – هر چند وقت یکبار این مراسم اجرا میشود؟

الف – هر زمان که شبان ارشد کلیسا احساس کند برای رشد ممشارکت بین اعضا  ضروری میباشد.

ب – میتواند قسمتی از تعلیم محبت و خادمی و فروتنی باشد.

۵۳۵ – چه چیزی موجب میشود  یک شبان د کلیسا  را به پاشویی دعوت کند؟

وقتی محبت بین اعضا سرد کمرنگ شده یا تضاد و رقابت شدید شده و نفاق بین دل ها بوجود می اید ، زمان مناسب برای دعوت به سنت پاشویی میباشد.

اول قرنتیان ۱۲ آیه ۲۴-۲۵

غلااتیان باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

درس ۳۴ عشا ربانی

۳۴ – عشا ربانی 

۵۱۴ – عشا ربانی یا شام خداوند چیست ؟

الف – شام خداوند یکی از مراسم روحانی است .در این سنت مقدس  کلیسای محلی قربانی عظیم عیسی مسیح را برای ما به یاد می آورد . در این مراسم با خوردن قطعه ای نان ،  بدن مسیح را که برای ما پاره شد وبا  نوشیدن مقداری کم شراب ، خون مسیح را که برای نجات و آزادی ما ریخته شد به یاد می آوریم .

ب – در این شام کلیسا  با خدا و اعضای کلیسا مشارکت در مشارکت است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

۵۱۵ – لغت مشارکت به چه معناست ؟

الف – یعنی سهیم کردن یکدیگر در افکار و احساسات . یعنی شرکت زندگی با هم از طریق دوستی نزدیک روحانی .

ب – این شرکت با مسیح و بدن مسیح ، از طرق بسیاری حاصل می شود. نزدیک ترین و صمیمانه ترین آن از طریق عشا ربانی یا شام مقدس خداست .

دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴

۵۱۶ – شباهت عشا ربانی با غذایی که قوم یهود در فصح پیش  از خارج سدن از مصر خوردند ، چگونه است ؟

الف –  از  وقتی که  فرشته مرگ از سرزمین مصر عبور کرد ، اسراییل دور هم جمه می شدند  تا بره فصح را برای عید فصح بخورند. وقتی فرعون تشخیص داد امتناع او از آزاد کردن قوم اسراییل موجب مردن  فرزند نخست زاده مذکر مصر شد ه ، اجازه ترک سرزمین مصر را برای یهودیان صادر کرد . خدا از قوم خواست تا این آزادی بزرگ را هر ساله جشن بگیرند. تا هرگز کار عظیم خدا را فراموش نکنند.

ب – عیسی مسیح در عید فصح و آخرین شام خود ، به  شاگردان خود نان ” سمبل بدن خود ” و شراب ” سمبل خون خود ” داد . زیرا که او خود بره فصح بود .از نتیجه مرگ و قیام او ما از اسارت و بردگی ها آزاد میشویم و در عهد جدیدی با خدا قرار میگیریم. مسیح خواست این سنت را بسیار اغلب انجام دهیم و یاد آور کار نجات بخش او برای خود باشیم .

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۷

کلسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

۵۱۷ – چرا در شام خداوند شرکت میکنیم ؟

الف – در شکلی فردی و شخصی، با این شراکت  تاکید مجددی بر عهد جدید خدا با خود میکنیم. در این مشارکت تمرکز اصلی ما بر این است که مسیح  برای ما مرد و خون او برای ما ریخته شد.

* همچنین در ان شام عهد خود را با مسیح تازه میکنیم. مثل یک زوج که پس از ۲۵ سال عهد وفاداری و تعهد خود را با یکدیگر تازه می کنند.

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۷

ب – در شکل ازوی از بدن مسیح ، با این شراکت اتحاد خود را با یکدیگر تاکید مجدد میکنیم.

* اتحاد خود را  با این شراکت مقدس یاد آور میشویم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۲-۱۳

افسسیان باب ۵ آیه ۳۰

ج – مسیح به ما این شراکت را حکم کرده است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۱۸ – چه کسی میتواند در این شام شرکت کند ؟

الف – هر ییمانداری که تولد تازه را دریافت کرده باشد.

ب – از آنجایی که عشا ربانی تولد تازه ما را یاد آوری میکند ، پس فقط کسانی که این تولد را تجربه کرده اند اجازه شراکت در این شام را دارند.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۴

۵۱۹ – آیا هیچ شرایط و محدودیتهای دیگری در مورد این شراکت وجود دارد ؟

الف – پیش از شراکت در این شام باید قلبخود را آماده  کنیم. این سنت بسیار جدی صورت میگیرد . چون گذرندان زمانیست بسیار روحانی و جدی در حضور خداوند. و ابدا نباید به مذاه و شوخی تلقی شود.

۱. هر گناه اعتراف نشده را بایستی پیش از شراکت در عشا به حضور پدر اعتراف کنیم.

۲. اگر دو نفر از اعضا در تضاد هستند بایستی پیش از شراکت در عشا با یکدیگر مشکل خود را حل کنند.

ب – تنبیه کسانی که در این شام با بی احتیاطی و بی حرمتی شرکت می کنند بسیار جدی خواهد بود. بیماری ها و مرگ زودرس از پیامد های ناچیز شمردن خون مسیح و اتحاد در بدن مسیح خواهد بود.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۷-۳۰

متی باب ۵ آیه ۲۳-۲۴

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۵

۵۲۰  – اتفاقاتی که در حین شام رخ میدهند:

الف – شفا

۱. همانطور که شرکت نا شایسته در این شام موجب مرگ و بیماری می شود، شرکت صحیح در این شام شفا و سلامتی به ما میبخشد.

۲. اگر برادر یا خواهری را نبخشیده ایم باید پیش از شرکت در این شام توبه کنیم . در آن صورت شفای خدا را در این مشارکت دریافت خواهیم کرد.

ب – وقتی اسراییل از بردگی مصر آزاد شد و غذای فصح را خورد ، در سلامتی و قوت بود.

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵

مزامیر باب ۱۰۵ آیه ۳۷

۵۲۱ – آیا مسیح در این شام حاضر است ؟

الف – بلی . ما از بدن و خون جسمانی او نمیخوریم . بلکه از حضور قدوس او در حین شام تغذیه میشویم.

ب – حضور او در حین عشا به همان اندازه واقعی است که در حین دعای نجات  یا تعمید آب و توبه ما.

متی باب ۲۶ آیه ۲۶-۲۸

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۸