پس از سالها که از این دور باطل گذشت ، کشف به عمل آمد که شبان آن کلیسا در طی سالیان درگیر روابط جنسی نامشروع بوده است . شنیدن این خبر برای اعضای آن کلیسا بسیار تکان دهنده بود. نخست نمی توانستند باور کنند که خادم خدا با سالها سابقه وعظ کلام خدا و ایستادن بالای منبر کلیسا چنین افتضاحی به بار آورده باشد! هنگامی که از او پرسیدند : « چطور می توانستی با وجود چنین زندگی گناه آلودی ، هر هفته به موعظه کردن ادامه بدهی ؟ » پاسخی داد که هرگز از یادها فراموش نمی شود . او گفت: « هر هفته ، پیش از اینکه برای موعظه

close

پس از سالها که از این دور باطل گذشت ، کشف به عمل آمد که شبان آن کلیسا در طی سالیان درگیر روابط جنسی نامشروع بوده است . شنیدن این خبر برای اعضای آن کلیسا بسیار تکان دهنده بود. نخست نمی توانستند باور کنند که خادم خدا با سالها سابقه وعظ کلام خدا و ایستادن بالای منبر کلیسا چنین افتضاحی به بار آورده باشد! هنگامی که از او پرسیدند : « چطور می توانستی با وجود چنین زندگی گناه آلودی ، هر هفته به موعظه کردن ادامه بدهی ؟ » پاسخی داد که هرگز از یادها فراموش نمی شود . او گفت: « هر هفته ، پیش از اینکه برای موعظه

Read more

وی برای تشریح موارد اختلاف در آموزه های تعلیمی درک با آموزه های کلیسایشان ، با شبان مسئول کنفرانس صحبت کرد . همچنین در میان مشایخ کلیسا شروع به غیبت و شایعه پراکنی نمود و غیبتهایش را با لحنی روحانی ادا می کرد تا سوء ظن همه را نسبت به درستی آموزه های درک برانگیزد . تا هنگام شروع کنفرانس ، درک که خبر سمپاشی های گرداننده را شنیده بود ، دیگر چندان مصمم به شرکت در آن نبود. با همه اینها به کنفرانس رفت و روح القدس هم خود را به شکلی قوی نشان داد . ده ، دوازده نفر از شرکت کنندگان به واسطه حقیقتی که او تعلیم داد

close

وی برای تشریح موارد اختلاف در آموزه های تعلیمی درک با آموزه های کلیسایشان ، با شبان مسئول کنفرانس صحبت کرد . همچنین در میان مشایخ کلیسا شروع به غیبت و شایعه پراکنی نمود و غیبتهایش را با لحنی روحانی ادا می کرد تا سوء ظن همه را نسبت به درستی آموزه های درک برانگیزد . تا هنگام شروع کنفرانس ، درک که خبر سمپاشی های گرداننده را شنیده بود ، دیگر چندان مصمم به شرکت در آن نبود. با همه اینها به کنفرانس رفت و روح القدس هم خود را به شکلی قوی نشان داد . ده ، دوازده نفر از شرکت کنندگان به واسطه حقیقتی که او تعلیم داد

Read more

گناه موسی : استفاده از خشم خدایی در طریقی غیر خدایی ا زخشم گرفتن بالای منبر بر حذر باشید ! چند سال پیش جوانی مسیحی را می شناختم که به همراه گروه پرستشی کلیسای محلی اش ساز می نواخت . او احتمالا مسیحی خیلی بالغی نبود و در زندگیش نکاتی وجود داشت که لازم بود عوض شوند . روزی در میانه جلسه کلیسایی ، شبان در لحظه ای که خشم او را فرو گرفته بود- که شاید حتی خشمی درست و بجا بوده باشد – جلسه را متوقف می کند و به این شخص می گوید که چون گناه کرده و عصیان ورزیده ، باید همین حالا سازش را زمین بگذارد

close

گناه موسی : استفاده از خشم خدایی در طریقی غیر خدایی ا زخشم گرفتن بالای منبر بر حذر باشید ! چند سال پیش جوانی مسیحی را می شناختم که به همراه گروه پرستشی کلیسای محلی اش ساز می نواخت . او احتمالا مسیحی خیلی بالغی نبود و در زندگیش نکاتی وجود داشت که لازم بود عوض شوند . روزی در میانه جلسه کلیسایی ، شبان در لحظه ای که خشم او را فرو گرفته بود- که شاید حتی خشمی درست و بجا بوده باشد – جلسه را متوقف می کند و به این شخص می گوید که چون گناه کرده و عصیان ورزیده ، باید همین حالا سازش را زمین بگذارد

Read more

او از آیات و عجایب نیز سخن می گفت که در کلیسایش به وقوع می پیوست . هنگامی که مردم در حال پرستش بودند ، بر سر سرایندگان کلیسا سنگهای قیمتی فرو می ریخت و سرایندگان این سنگها را از روی موهای خود جمع می کردند ! دیگر اعضای کلیسا دریافته بودند که دندانهای خالی شان با طلا پر شده است. ما خودمان چند نفری از کسانی که دندانهایشان از طلا پر شده بودند ، می شناختیم . پس از اینکه اتفاقات مذکور به وقوع پیوست ، واعظ مزبور را به کشورهای مختلف دعوت کردند تا داستانش را با دیگران نیز در میان بگذارد . خبرهایش به ما می رسید که

close

او از آیات و عجایب نیز سخن می گفت که در کلیسایش به وقوع می پیوست . هنگامی که مردم در حال پرستش بودند ، بر سر سرایندگان کلیسا سنگهای قیمتی فرو می ریخت و سرایندگان این سنگها را از روی موهای خود جمع می کردند ! دیگر اعضای کلیسا دریافته بودند که دندانهای خالی شان با طلا پر شده است. ما خودمان چند نفری از کسانی که دندانهایشان از طلا پر شده بودند ، می شناختیم . پس از اینکه اتفاقات مذکور به وقوع پیوست ، واعظ مزبور را به کشورهای مختلف دعوت کردند تا داستانش را با دیگران نیز در میان بگذارد . خبرهایش به ما می رسید که

Read more

بنابر این روزی استعفا داد و تمام اسباب و اثاثیه ای را که شبان در اختیار کلیسایش گذاشته بود ، بار کامیون کرد و حتی سیستم صوتی و صندلی ها و منبر را هم با خود برد . او حتی از خیر تزئینات مقابل سکوی موعظه هم نگذشت و همه چیز را برد. در واقع اگر این مرد قدری صبر می کرد، سرانجام خودش شبان ارشد کلیسا می شد ، ولی او عجله داشت و نمی توانست صبر کند ، بدین ترتیب او خود را شبان نامید . هنگامی که من برای نخستین بار این موضوع را شنیدم ، هنوز جوان و چیزهائی را که امروز در مورد گناهان دوازه گانه

close

بنابر این روزی استعفا داد و تمام اسباب و اثاثیه ای را که شبان در اختیار کلیسایش گذاشته بود ، بار کامیون کرد و حتی سیستم صوتی و صندلی ها و منبر را هم با خود برد . او حتی از خیر تزئینات مقابل سکوی موعظه هم نگذشت و همه چیز را برد. در واقع اگر این مرد قدری صبر می کرد، سرانجام خودش شبان ارشد کلیسا می شد ، ولی او عجله داشت و نمی توانست صبر کند ، بدین ترتیب او خود را شبان نامید . هنگامی که من برای نخستین بار این موضوع را شنیدم ، هنوز جوان و چیزهائی را که امروز در مورد گناهان دوازه گانه

Read more

دلاروا می توانست به موفقیت دست یابد . سابقه اش از نظر فساد مالی خراب نبود و برای مملکت هدفهای خوبی در سر داشت . اما عدم قاطعیت و اقدام به موقع و فقدان استراتژی های صحیح باعث شد که آرژانتینی ها اعتماد خود را نسبت به او از دست بدهند . وقتی مردم فهمیدند که وی فاقد قدرت لازم برای اداره کشور است و وضعیت اقتصادی هم رو به وخامت رفته و بر تعداد بی کاران هر روز افزوده می شود ، نا امیدیشان به استیصال مبدل گشت . اندکی بعد مردم سرخورده در اعتراض به سیاستهای رئیس جمهور به خیابانها ریختند و نتیجه اش کشته شدن بیست و هفت

close

دلاروا می توانست به موفقیت دست یابد . سابقه اش از نظر فساد مالی خراب نبود و برای مملکت هدفهای خوبی در سر داشت . اما عدم قاطعیت و اقدام به موقع و فقدان استراتژی های صحیح باعث شد که آرژانتینی ها اعتماد خود را نسبت به او از دست بدهند . وقتی مردم فهمیدند که وی فاقد قدرت لازم برای اداره کشور است و وضعیت اقتصادی هم رو به وخامت رفته و بر تعداد بی کاران هر روز افزوده می شود ، نا امیدیشان به استیصال مبدل گشت . اندکی بعد مردم سرخورده در اعتراض به سیاستهای رئیس جمهور به خیابانها ریختند و نتیجه اش کشته شدن بیست و هفت

Read more