منشا ومفهوم گناه تعریف انسان از گناه: قتل، دزدی، زنا، بت پرستی، کلاهبرداری و،،،،،،،،،،،،،، تعریف خدا از گناه: هر عمل، تمایل و یا حالتی که بر خلاف اراده ی خدا باشد. خداوند انسان را شبیه به طبیعت خود آفرید و خواست تا انسان به عنوان همکار او باشد و تمام نیکی ها را به او داد و از او خواست تا با اراده ی خود از خداوند پیروی کند، ولی انسان (آدم و حوا) با اراده ی خود بر خلاف میل خدا رفتار کردند و در نتیجه گناه بوسیله آدم و حوا وارد جهان شد، بنابراین عدم اطاعت از خواست خدا، که از اراده ی آزاد انسان سرچشمه می گیرد باعث رنجش

close

منشا ومفهوم گناه تعریف انسان از گناه: قتل، دزدی، زنا، بت پرستی، کلاهبرداری و،،،،،،،،،،،،،، تعریف خدا از گناه: هر عمل، تمایل و یا حالتی که بر خلاف اراده ی خدا باشد. خداوند انسان را شبیه به طبیعت خود آفرید و خواست تا انسان به عنوان همکار او باشد و تمام نیکی ها را به او داد و از او خواست تا با اراده ی خود از خداوند پیروی کند، ولی انسان (آدم و حوا) با اراده ی خود بر خلاف میل خدا رفتار کردند و در نتیجه گناه بوسیله آدم و حوا وارد جهان شد، بنابراین عدم اطاعت از خواست خدا، که از اراده ی آزاد انسان سرچشمه می گیرد باعث رنجش

Read more