ارمیا باب ۳۳ آیه ۲

ارمیا باب ۳۳ آیه ۲
ارمیا باب ۳۳ آیه ۲

 

ارمیا باب ۳۳  آیه ۲

خداوندی که زمین را آفرید و در جای خود قرار داد و نامش خداوند است به من گفت: