اعداد باب 34

image_pdfimage_print
مرزهای سرزمین کنعان
1خداوند به موسی فرمود، 2که به قوم اسرائیل این چنین دستور بدهد: «هنگامی‌که به سرزمین کنعان، که من آن را به شما می‌دهم، داخل شدید، مرزهای شما از این قرار خواهد بود: 3قسمت جنوبی آن از بیابان صین در امتداد مرز اَدوم خواهد بود. مرز جنوبی آن از دریای مُرده در شرق شروع شده، 4به طرف جنوب از گردنه عقربها، به سوی بیابان صین ادامه می‌یابد. دورترین نقطهٔ مرز جنوبی، قادش برنیع می‌باشد. از آنجا به طرف حصرادار و عصمون 5و از آنجا تا وادیی در مرز مصر پیش رفته، به دریای مدیترانه ختم می‌شود.
6«مرز غربی شما، سواحل دریای مدیترانه می‌باشد.
7«قسمت شمالی از دریای مدیترانه شروع شده، به طرف مشرق تا کوه هور می‌رسد 8و از آنجا تا گذرگاه حمات ادامه یافته 9و از صدد و زفرون عبور کرده، انتهای آن حصر عینان است.
10«مرز شرقی شما، از حصر عینان شروع شده تا شفام می‌رسد. 11بعد به طرف جنوب به ربله، در سمت شرقی عین ادامه می‌یابد. از آنجا ادامه یافته، به طرف جنوب و بعد به جانب غرب ادامه داشته تا دورترین نقطهٔ جنوبی دریاچه جلیل می‌رسد.12سپس در امتداد رود اردن، به دریای مرده ختم می‌شود.
«این مرزهای چهارگانه شماست.»
13موسی به قوم اسرائیل گفت: «این سرزمینی است که شما به قید قرعه به دست می‌آورید و طبق فرمان خداوند بین نُه و نیم طایفه تقسیم شود. 14‏-15سهم طایفه‌های رئوبین و جاد و نصف طایفهٔ منسی در سمت شرقی رود اردن و در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.»
اشخاصی که مأمور تقسیمات زمین شدند
16خداوند به موسی فرمود: 17«العازار کاهن و یوشع، پسر نون 18و همچنین یک رهبر از هر طایفه تعیین شوند تا زمین را بین طایفه‌های اسرائیل تقسیم کنند.»19‏-28نامهای آنها به شرح زیر می‌باشد:
طایفه رهبر
از طایفهٔ یهودا، کالیب، پسر یفنه،
از طایفهٔ شمعون، شموئیل، پسر عمیهود،
از طایفهٔ بنیامین، الیداد، پسر کسلون،
از طایفهٔ دان، بُقی، پسر یُجلی،
از طایفهٔ منسی، حنیئیل، پسر ایفود،
از طایفهٔ افرایم، قموئیل، پسر شفطان،
از طایفهٔ زبولون، الیصافان، پسر فرناک،
از طایفهٔ یساکار، فلطیئیل، پسر عزان،
از طایفهٔ اشیر، اخیهود، پسر شلومی،
از طایفهٔ نفتالی، فدهئیل، پسر عمیهود.
29اینها نام کسانی بود که خداوند مأمور کرد تا بر کار تقسیم زمین، بین طایفه‌های اسرائیل، نظارت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید