اول تسالونیکیان باب 1

درود
1از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاؤس به كلیسای تسالونیكیان كه به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلّق دارد، فیض و آرامش از آن شما باد.
زندگی و ایمان تسالونیکیان
2ما همیشه خدا را به‌خاطر همهٔ شما شكر می‌کنیم و همواره شما را در دعاهای خود ذكر می‌نماییم. 3زیرا در حضور خدا كه پدر ماست به‌یاد می‌آوریم كه چگونه ایمانتان در فعالیّت‌ها و محبّتتان در كارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار است. 4ای برادران، ما می‌دانیم كه خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است. 5زیرا ما انجیل را تنها در قالب كلمات نزد شما نیاوردیم، بلكه با قدرت روح‌القدس و اطمینان كامل به حقانیّت آن، و شما می‌دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار كردیم و آن برای خیریّت شما بود. 6شما از سرمشق ما و خداوند پیروی كردید و اگرچه به‌خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی‌ای كه روح‌القدس می‌دهد، پذیرفتید. 7تا آنجا كه شما برای همهٔ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. 8زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلكه خبر ایمانتان به خدا به همه‌جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست كه ما آن را بازگو كنیم. 9زیرا خود آنها حُسن استقبالی را كه شما از ما به عمل آوردید، بیان می‌کنند و تعریف می‌کنند كه چگونه شما بُتها را ترک كرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت كنید 10و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی كه از آسمان می‌آید به‌ سر می‌برید. آری، همان عیسی كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.