اول تواریخ باب 1

image_pdfimage_print
از آدم تا ابراهیم
(پیدایش 1‏:5‏-32؛ 1‏:10‏-32؛ 10‏:11‏-26)
1‏-4آدم پدر شیث، شیث پدر انوش، انوش پدر قینان، قینان پدر مهللئیل، مهللئیل پدر یارد، یارد پدر خنوخ، خنوخ پدر متوشالح، متوشالح پدر لمک، لمک پدر نوح و نوح پدر سام و حام و یافث بود.
5پسران یافث: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، ماشک و تیراس. 6پسران جومر: اشکناز، ریفات و تُوجرَمه. 7پسران یاوان: الیشه، ترشیش، کِتیم و رودانیم.
8پسران حام: کوش، مصر، لیبی و کنعان. 9پسران کوش: سبا، حویله، سبته، رعمه، سبتکا و ددان. 10کوش همچنین پدر نمرود بود که یکی از قهرمانان روی زمین شد. 11‏-12پسران مصر: لود، عنامیم، لهابیم، نفتوحیم، فتروسیم، کسلوحیم جدّ فلسطینیان و کفتوریم بود. 13‏-16کنعان پدر صیدون پسر اول، حِتّیان و قومهای یبوسیان، اموریان، جَرجاشیان، حِویان، عرقیان، سینیان، اروادیان، صماریان و حماتیان بود.
17پسران سام: عیلام، آشور، ارفکشاد، لود، ارام، پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک بود. 18ارفکشاد پدر شالح و شالح پدر عابر بود. 19عابر دو پسر داشت. یکی از آنها فالج بود که در دوران زندگی او مردم روی زمین به شعبات مختلف تقسیم شدند و دیگری یقطان نام داشت. 20‏-23-‌یقطان پدر الموداد، شالف، حضرموت، یارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابیمائیل، شبا، اوفیر، حویله و یوباب بود.
24‏-27-‌سلسلهٔ خانوادهٔ سام تا ابرام: ارفکشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، سروج، ناحور، تارح و ابرام یعنی ابراهیم.
فرزندان اسماعیل
(پیدایش 12‏:25‏-16)
28ابراهیم دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعیل. 29‏-31نسب نامهٔ آنها به ترتیب زیر می‌باشد: پسران اسماعیل: نبایوت پسر اول، قیدار، اَدَبئیل، مِبسام، مشماع، دومه، مسا، حداد، تیما، یطور، نافیش و قِدمَه.
32پسران قطوره صیغهٔ ابراهیم: زمران، یُقشان، مدان، مدیان، ایشباک و شوآ را به دنیا آورد. شبا و ددان پسران یقشان بودند. 33پسران مدیان: عیفا، عیفَر، حنوک، ابیداع و الداعه بودند. ایشان پسران ابراهیم بودند که صیغه‌اش، قطوره به دنیا آورد.
فرزندان عیسو
(پیدایش 1‏:36‏-19)
34اسحاق، فرزند ابراهیم، دو پسر داشت به نامهای عیسو و اسرائیل. 35پسران عیسو: الیفاز، رعوئیل، یعوش، یعلام و قورح. 36پسران الیفاز: تیمان، اومار، صفو، جَعتام، قناز، تمناع و عمالیق. 37پسران رعوئیل: نَحَت، زارح، شمه و مِزّه‌.
ساکنان اصلی اَدوم
(پیدایش 20‏:36‏-30)
38پسران سعیر: لوطان، شوبال، صبعون، عَنَه، دیشون، ایصر و دیشون. 39حوری و هومام پسران لوطان بودند و خواهر لوطان تمناع نام داشت.
40پسران شوبال: علوان، مَنحت، عیبال، شفو و اونام.
ایه و عنه پسران صبعون بودند.
41عنه پدر دیشون و دیشون جدّ خاندانهای حمدان، اشبان، بتران و کران بود.
42بلهان، زعوان و عقان پسران ایصر، عوص و اران پسران دیشون بودند.
پادشاهان اَدوم
(پیدایش 31‏:36‏-43)
43این است نامهای پادشاهانی که پیش از آنکه سلطنتی در اسرائیل تشکیل شود، در سرزمین اَدوم حکمرانی می‌کردند: بالع، پسر بعور که در شهر دینهابه سکونت داشت. 44بعد از آنکه بالع فوت کرد، یوباب پسر زارح از بُصره جانشین او شد. 45بعد از یوباب، حوشام از سرزمین تیمانی به جای او به سلطنت رسید. 46پس از وفات حوشام، هَدَاد پسر بَداد که مدیان را در کشور موآب شکست داد، بر تخت سلطنت نشست. پایتخت او شهر عویت بود. 47وقتی هدد درگذشت، سَمله از شهر مسریقه پادشاه شد. 48پس از مرگ سمله، شاول از رحوبوت، -شهر کنار رودخانهٔ فرات- جانشین او شد. 49بعد از وفات شائول بعل حانان، پسر عکبور به جای او بر تخت شاهی نشست. 50بعد از آنکه بعل حانان مُرد، هدار جانشین او شد. نام شهر او فاعو و نام زنش مهیطبئیل، دختر مطرد و نوهٔ مَی‌ذاهَب بود.
51بعد از مدّتی هدد هم فوت کرد. قبایل اَدوم عبارت بودند از:
تمناع، علوه، یتیت، 52اهولیبامه، اِیله، فینون، 53قناز، تیمان، مبصار، 54مجدیئیل و عیرام.

دیدگاهتان را بنویسید