اول تواریخ باب 2

فرزندان یهودا
1‏-2اینها فرزندان یعقوب بودند: رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و اشیر.
3عیر، اونان و شیله پسران یهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی به دنیا آورد. عیر، پسر اول یهودا چون یک شخص شریر بود، خداوند او را کشت. 4بیوهٔ عیر و یهودا صاحب دو پسر به نامهای فارص و زارح شدند، بنابراین یهودا دارای پنج پسر بود.
5حصرون و حامول پسران فارص بودند. 6زارح دارای پنج پسر به نامهای زمری، ایتان، هیمان، کلکول و دارع بود. 7عاکار، پسر کرمی اشیایی را که وقف خداوند شده بودند، برای خود نگه داشت و در نتیجه، مصیبت بزرگی بر سر مردم اسرائیل آورد.
8عزریا پسر ایتان بود.
شجره‌نامهٔ داوود پادشاه
9یرحمئیل، رام و کلوبای پسران حصرون بودند.
10رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون، رهبر طایفهٔ یهودا بود. 11نحشون پدر سلما و سلما پدر بوعز بود. 12بوعز پدر عوبید و عوبید پدر یَسی بود.
13اولین پسر یَسی الیاب، دوّمی ابیناداب، سومی شمعه، 14چهارمی نتنئیل، پنجمی ردای، 15ششمی اوصم و هفتمی داوود بود. 16خواهرانشان صرویه و ابیجایل بودند.
صرویه سه پسر به نامهای ابیشای، یوآب و عسائیل داشت. 17ابیجایل با یتر اسماعیلی ازدواج نمود و عماسا را به دنیا آورد.
پسران حصرون
18کالیب، پسر حصرون از دو زن خود، عزوبه و یریعوت دارای سه پسر به نامهای یاشر، شوباب و اردون شد. 19وقتی عزوبه مُرد، کالیب با افرات عروسی کرد و افرات حور را به دنیا آورد. 20حور پدر اوری و اوری پدر بصلئیل بود.
21بعد حصرون در سن شصت سالگی با دختر ماخیر، پدر جلعاد عروسی کرد و از او صاحب یک پسر به نام سَجُوب شد. 22سجوب پدر یائیر بود و او بیست و سه شهر را در سرزمین جلعاد اداره می‌کرد، 23امّا جشور و ارام شهر یائیر را با قنات و شصت روستای اطراف آن تصرّف کردند. اشخاص مذکور همه پسران ماخیر، پدر جلعاد بودند.24بعد از وفات حصرون در کالیب افراته، ابیه زن حصرون، اشحور، پدر تقوع را به دنیا آورد.
پسران یرحمئیل
25پسران یرحمئیل، عبارت بودند از: رام پسر اول، بونه، اورن، اوصم و اخیا. 26یرحمئیل یک زن دیگر هم به نام عطاره داشت و او مادر اونام بود. 27معص، یامین و عاقر پسران رام، 28شمای و یاداع پسران اونام و ناداب و ابیشور پسران شمای بودند.
29نام زن ابیشور ابیحایل بود و او احبان و مولید را به دنیا آورد. 30سَلَد و افایم پسران ناداب بودند. سلد بدون پسر از دنیا رفت. 31یشعی پسر افایم، شیشان پسر یشعی و احلای پسر شیشان بود.
32یاداع، برادر شمای دو پسر داشت به نامهای یَتَر و یوناتان. یتر بدون فرزند مُرد.33فالَت و زازا پسران یوناتان بودند. اشخاص نامبرده پسران یرحمئیل بودند.
34شیشان پسری نداشت، امّا دارای چند دختر بود. او یک غلام مصری داشت که نام او یرحاع بود. 35شیشان دختر خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد به نام عتای. 36عتای پدر ناتان، ناتان پدر زاباد، 37زاباد پدر افلال، افلال پدر عوبید،38عوبید پدر ییهو، ییهو پدر عزریا، 39عزریا پدر حالص، حالص پدر العاسه، 40العاسه پدر سِسمای، سسمای پدر شلوم، 41شلوم پدر یقمیا و یقمیا پدر الیشمع بود.
پسران دیگر کالیب
42پسران کالیب، برادر یرحمئیل: پسر اول او میشاع پدر زیف بود، زیف پدر ماریشه و ماریشه پدر حبرون بود. 43قورح، تفوح، راقم و شامع پسران حبرون بودند. 44شامع پدر راحم، راحم پدر یرقعام و راقم برادر شامع، پدر شمای بود. 45ماعون پسر شمای و بیت صور پسر ماعون بود.
46عیفا، صیغه کالیب، حاران، موصا و جازیز را به دنیا آورد. حاران نیز پسری به نام جازیز داشت.
47(راجَم، یوتام، جیشان، فالت، عیفا و شاعف پسران یهدای بودند.)
48معکه، صیغه دیگر کالیب، شابَر و تِرحَنَه را به دنیا آورد. 49او همچنین مادر شاعف، پدر مَدمَنه، شوا، پدر مَکْبینا و پدر جبعا بود و کالیب یک دختر هم به نام عکسه داشت.
50اشخاص نامبرده پسران کالیب بودند.
فرزندان حور، پسر اول افراته اینها بودند: شوبال، بانی شهر قریت یعاریم، 51سلما، بانی شهر بیت‌لحم و حاریف، بانی شهر بیت جادر.
52فرزندان شوبال، بانی قریت یعاریم، هرواه و نصف خانوادهٔ منوحوت بودند.53خاندانهایی که در قریت یعاریم زندگی می‌کردند اینها بودند؛ یتریان، فوتیان، سوماتیان، مشراعیان از ایشان خانواده‌های صارعاتیان و اِشطاولیان بوجود آمدند.
54پسران سلما، بانی بیت‌لحم، جدّ نطوفاتیان، عطروت بیت یوآب، نصف مانحتیان و صرعیان.
55خاندانهایی که در نوشتن و نویسندگی مهارت داشتند و در یعبیص زندگی می‌کردند: ترهاتیان، شمعاتیان و سوکاتیان بودند. ایشان قینانیانی بودند که از نسل ریکاب فرزند حمات بودند.