اول تواریخ باب 3

image_pdfimage_print
خانوادهٔ داوود
1پسران داوود که در حبرون به دنیا آمدند عبارتند از: اَمنون، پسر اول او که مادرش اخینوعم یزرعیلی بود، دوم دانیال پسر ابیجایل کرملی، 2سوم ابشالوم پسر معکه، دختر تلمای پادشاه جَشور، چهارم ادونیا، پسر حَجیت، 3پنجم شفطیا پسر ابیطال و ششم یترعام پسر عجله بود.
4این شش پسر او در حبرون، جایی که مدّت هفت سال و شش ماه سلطنت کرد، متولّد شدند.
بعد به اورشلیم مهاجرت نمود و در آنجا مدّت سی و سه سال دیگر پادشاهی کرد.5در دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران دیگری هم شد که چهار نفر آنها را بتشبع، دختر عمیئیل به دنیا آورد. نامهای ایشان شمعی، شوباب، ناتان و سلیمان بودند.
6نُه نفر دیگر ایشان یَبحار، الیشوع، الیفالط، 7نوجه، نافج، یافیع، 8الیشمع، الیاداع و الیفلط نام داشتند. 9همهٔ اینها پسران داوود بودند. به غیراز ایشان پسران دیگر هم از صیغه‌‌های خود داشت. او همچنین دارای یک دختر به نام تامار بود.
خانوادهٔ سلیمان
10این است نام فرزندان سلیمان که نسل به نسل به پادشاهی رسیدند: رحبعام، ابیا، آسا، یهوشافاط، 11یورام، اخزیا، یوآش، 12امصیا، عزریا، یوتام، 13آحاز، حزقیا، منسی، 14امون، یوشیا. 15پسران یوشیا: اولی یوحانان، دوّمی یهویاقیم، سومی صِدقیا و چهارمی شلوم. 16پسران یهویاقیم: یَکُنیا و پسر او صدقیا.
17پسران یَکُنیا که در دوران اسارت او به دنیا آمدند: شالتیئیل، 18ملکیرام، فدایا، شناصر، یَقمیا، هوشاماع و نَدَبیا. 19پسران فدایا: زَرُبابل و شمعی. پسران زرُبابل: مَشلام و حننیا و خواهرشان، شلومیت. 20پنج پسر دیگر او حَشوبه، اوهل، برخیا، حَسَدیا و یُوشَب‌حَسَد بودند.
21حننیا دو پسر داشت به نامهای: فَلَطیا و اشعیا، اشعیا پدر رفایا بود و رافایا پدر ارنان، ارنان پدر عوبدیا، عوبدیا پدر شکنیا 22و شمعیا پسر شکنیا. پنج پسر شمعیا: حطوش، یجال، باربح، نعریا و شافاط بودند. 23سه پسر نعریا: الیوعینای، حزقیا و عزریقام بودند. 24هفت پسر الیوعینای: هودایا، الیاشیب، فلایا، عقوب، یوحانان، دلایاع و عنانی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید