اول تیموتاوس باب 3

مشخصات سرپرست كلیسا
1این گفته درست است كه اگر كسی مایل به سرپرستی در كلیسا باشد، در آرزوی كار بسیار خوبی است. 2سرپرست كلیسا باید مردی بی‌عیب، صاحب یک زن، خویشتندار، هوشیار، منظّم، مهمان‌‌نواز و معلّمی توانا باشد. 3او باید ملایم و صلح جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول‌پرست. 4بلكه باید خانوادهٔ خود را به خوبی اداره كند و فرزندانش را طوری تربیت نماید كه از او با احترام كامل اطاعت كنند، 5زیرا اگر مردی نتواند خانوادهٔ خود را اداره كند، پس چگونه می‌تواند از كلیسای خدا توجّه نماید؟ 6او نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته، مثل ابلیس محكوم شود. 7علاوه بر این، او باید در میان افراد خارج از كلیسا نیكنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد.
مشخصات خادم كلیسا
8همچنین خادمان كلیسا باید موقّر باشند و از دورویی مبّرا و از افراط در شرابخواری و یا پول‌پرستی بپرهیزند. 9ایشان باید حقایق مكشوف شدهٔ ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. 10اول مورد آزمایش قرار بگیرند و درصورتی‌كه بی‌عیب بودند، آن وقت به خدمت بپردازند. 11زنانشان نیز باید سنگین و موقّر بوده و شایعه‌ساز نباشند و در هر امر خویشتن‌دار و باوفا باشند. 12خادمان كلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانوادهٔ خود را به خوبی اداره كنند. 13کسانی‌که به عنوان خادم به خوبی خدمت می‌کنند، برای خود مقامی خوب و در ایمانی كه در مسیح عیسی بنا شده، اعتماد زیادی به دست می‌آورند.
راز بزرگ
14امیدوارم بزودی نزد تو بیایم، امّا این را می‌نویسم 15تا درصورتی كه در آمدن تأخیر كردم، بدانی كه رفتار ما در خانوادهٔ خدا، كه كلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است، چگونه باید باشد.16هیچ‌کس نمی‌تواند انكار كند كه راز آیین ما بزرگ است:
«او به صورت انسان ظاهر شد،
روح‌القدس حقانیّتش را ثابت نمود،
فرشتگان او را دیدند.
مژدهٔ او در میان ملّتها اعلام شد
در جهان، مردم به او ایمان آوردند،
و با جلال به عالم بالا ربوده شد.»