1

اول تیموتاوس باب ۴

پیشگویی دربارهٔ دور شدن از خدا
۱روح‌القدس صریحاً می‌فرماید که در زمانهای آخر، بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. ۲از تعالیم ریاکارانهٔ دروغ‌گویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ۳ازدواج را ممنوع نموده و خوردن بعضی از غذاهایی را قدغن می‌کنند که خدا آفریده است، تا ایماندارانی که حقیقت را می‌دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. ۴درصورتی که همهٔ چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می‌شود، ناپاک شمرد. ۵زیرا به وسیلهٔ کلام خدا و دعا پاک می‌گردد.
خادم خوب مسیح
۶اگر این دستورها را به ایمانداران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده‌ای، پرورش خواهی یافت. ۷امّا با افسانه‌های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارد، کاری نداشته باش. اگر می‌خواهید ورزش کنید، خود را در خدا‌پرستی تقویت کنید.۸↵ زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعدهٔ حیات دارد. ۹این سخن درست و کاملاً قابل قبول است. ۱۰بنابراین ما تقلّا و کوشش می‌کنیم زیرا به خدای زنده که نجات‌دهندهٔ همهٔ آدمیان و مخصوصاً ایمانداران است توکّل داریم.
۱۱این است آنچه تو باید به آنها دستور و تعلیم دهی: ۱۲↵ هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبّت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش ۱۳و تا موقع آمدن من، وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. ۱۴نسبت به عطیهٔ روحانی خود بی‌توجّه نباش، عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیلهٔ رهبران کلیسا همراه با نبوّت آنها به تو داده شد. ۱۵این چیزها را به عمل‌آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد.۱۶مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند، نجات خواهی داد.