تیطس باب ۲

تعالیم صحیح
۱امّا تو، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آنها بگو. ۲به پیرمردان دستور بده که باوقار، سنگین، روشن‌بین و در ایمان، محبّت و پایداری سالم و قوی باشند. ۳همچنین به پیرزنها دستور بده که رفتاری خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند؛ بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. ۴تا زنهای جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند. ۵و روشن‌بین، پاکدامن، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ‌کس از پیام خدا بدگویی نکند.
۶همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشن‌بین باشند. ۷زندگی تو در هر مورد باید نمونه‌ای از کارهای نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. ۸طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی‌یابند، شرمسار گردند.
۹به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشند و بدون جرّ و بحث، ایشان را راضی سازند۱۰و دزدی نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با کارهای نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات‌دهندهٔ ما خدا، بیافزایند.
۱۱↵ زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است ۱۲↵ و به ما می‌آموزد که راههای شرارت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشن‌بینی، عدالت و خداترسی در این جهان زندگی کنیم. ۱۳و در عین حال، در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح باشیم. ۱۴او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلّق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم.
۱۵دربارهٔ این مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دلگرم می‌سازی و یا سرزنش می‌کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر شمارد.