خروج باب ۳۹

image_pdfimage_print
تهیّه لباس کاهنان
(خروج ۱‏:۲۸‏-۱۴)
۱با پشم ارغوانی، بنفش و قرمز جامه‌های فاخری برای کاهنانی که باید آنها را به هنگام خدمت در مکان مقدّس می‌پوشیدند، دوختند. آنها جامه‌های کهانت را برای هارون آن‌چنان که خداوند به موسی فرموده بود دوختند.
۲جامهٔ مخصوص کاهنان را از کتان نفیس و نخهای طلا و پشم به رنگهای ارغوانی، بنفش و قرمز ساختند. ۳از طلا رشته‌های نازک ساختند و در پارچه‌های ارغوانی، بنفش و قرمز به صورت ماهرانه‌ای به کار بردند. ۴برای جامهٔ مخصوص کاهنان سرشانه‌هایی ساختند که از دو طرف شانه به هم وصل می‌شدند. ۵کمربند جامهٔ مخصوص کاهنان از جنس خود آن با مهارت خاصّی برای دور کمر به همان ترتیب از طلا و پارچه‌های نفیس ارغوانی، بنفش و قرمز و کتان نفیس بافته شده که با جامهٔ مخصوص کاهنان آن جامه یک تکه بود، و آن را هم طبق دستور خداوند به موسی، ساختند. ۶‏-۷دو قطعه سنگ عقیق را که بر آنها نام طایفه‌‌های اسرائیل حکاکی شده بودند، بر دو قاب طلا نشانده مطابق فرمان خداوند به موسی به دو سرشانه نصب کردند.
سینه‌پوش
(خروج ۱۵‏:۲۸‏-۳۰)
۸سینه‌پوش را هم به طور ماهرانه‌ای از همان مواد ساختند ۹آن را دولا به صورت مربّع بیست و دو در بیست و دو سانتیمتر دوختند. ۱۰چهار ردیف از سنگهای قیمتی را در آن نصب کردند. سنگهای ردیف اول عقیق قرمز، یاقوت زرد و لعل بود. ۱۱ردیف دوم دارای زمرّد، یاقوت و الماس بود. ۱۲در ردیف سوم فیروزه، عقیق سفید و یاقوت ارغوانی نصب کرده بودند. ۱۳سنگهای ردیف چهارم یاقوت کبود، عقیق جگری و یشم بودند. سنگها در یک قاب طلایی زربفت، نصب شده بودند. ۱۴تعداد سنگها دوازده و بر هر کدام آنها نام یکی از پسران یعقوب را حکاکی کرده بودند تا نمایانگر دوازده طایفهٔ اسرائیل باشند.۱۵برای سینه‌پوش زنجیرهایی از طلای خالص مانند ریسمان ساختند. ۱۶دو طوق طلا و دو حلقهٔ طلا هم ساختند و دو حلقه را به دو گوشهٔ سینه‌پوش بستند. ۱۷دو ریسمان طلا را به دو حلقهٔ انتهای دو بند سینه‌پوش وصل کردند. ۱۸دو سر دیگر زنجیر را به دو طوق بستند، یعنی از جلو به دو سرشانه‌های جامهٔ مخصوص کاهنان بسته شده بود. ۱۹دو حلقهٔ طلایی برای دو گوشهٔ پایین سینه‌پوش ساختند و در قسمت داخل آن یعنی در کنار جامهٔ مخصوص کاهنان وصل کردند. ۲۰دو حلقهٔ طلایی دیگر هم ساختند که آنها در قسمت پایین سرشانه‌ها در جلوی جامهٔ مخصوص کاهنان آویزان بودند. ۲۱و سینه‌پوش را به وسیلهٔ حلقه‌ها با نوار ارغوانی به حلقه‌های جامهٔ مخصوص کاهنان وصل کردند تا سینه‌پوش به صورت مطمئن به پیش بند وصل شود و بالای کمربند قرار گیرد. همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود.
سایر قسمت‌های لباس کاهنان
(خروج ۳۱‏:۲۸- ۴۳)
۲۲ردایی که روی جامهٔ مخصوص کاهنان قرار می‌گیرد را هم با هنر خاصّی از یک پارچهٔ پشمی‌ ارغوانی ساختند. ۲۳در وسط آن یک درز گذاشتند و حاشیه‌ای به دور تا دور درز دوختند تا مانع پاره شدن ردا شود. ۲۴دور دامن ردا را با زنگوله‌هایی به شکل انار که از کتان نفیس و پشم تابیدهٔ ارغوانی، بنفش و قرمز درست شده بودند، تزئین کردند. ۲۵بین هر زنگوله ‌یک زنگ طلا خالص آویزان کردند. ۲۶هرگاه هارون برای خدمت به معبد می‌رفت آن ردا را می‌پوشید. همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود.
۲۷برای هارون و پسرانش نیز پیراهن، ۲۸دستار، کلاه و زیرجامه از کتان نفیس ساختند.۲۹همچنین، کمربندی از کتان نفیس و پشمهای ارغوانی، بنفش و قرمز طبق دستور خداوند به موسی ساختند. ۳۰نیم تاجی هم از طلای خالص ساختند و این کلمات را روی آن حکاکی کردند: «وقف شدهٔ خداوند.» ۳۱این نیم تاج را با یک نوار ارغوانی در جلوی دستار نصب نمودند.
تکمیل کار
(خروج ۱۰‏:۳۵‏-۱۹)
۳۲به این ترتیب، کار ساختن خیمهٔ مقدّس خداوند طبق فرمانی که خداوند به موسی داد تکمیل شد.۳۳و سپس کارهایی را که تکمیل کرده بودند نزد موسی آوردند که عبارت بودند از: خیمهٔ حضور خداوند، لوازم آن، چنگک‌ها، تخته‌ها، پشت‌بندها، ستونها و پایه‌های آنها، ۳۴پوششها از پوست قرمز رنگ شدهٔ قوچ و چرم، پرده، ۳۵صندوق پیمان خداوند و میله‌های حمل و نقل آن، ۳۶سرپوش، میز و ظروف آن و نان مقدّس تقدیمی ‌به خدا، ۳۷چراغدانی از طلایی خالص با چراغها، تزئینات و روغن چراغ، ۳۸قربانگاه طلایی، روغن مسح، بُخور، پردهٔ ورودی خیمه، ۳۹قربانگاه برنزی، آتشدان و میله‌ها و لوازم و حوض و پایه‌های آن، ۴۰پرده‌های حیاط، ستونها، پایه‌ها، پردهٔ دروازهٔ حیاط، طنابها، میخها و همهٔ ظروفی که در خیمهٔ حضور خداوند به کار برده می‌شدند. ۴۱و لباسهای نفیس برای خدمت در مکان مقدّس یعنی لباس کهانت برای هارون و پسرانش، برای خدمت کهانت. ۴۲طبق امر خداوند به موسی، مردم اسرائیل همهٔ کارها را تکمیل کردند. ۴۳موسی تمام کارهایی را که انجام داده بودند بازرسی کرد و همه را برکت داد، زیرا همه‌ چیز مطابق دستوری بود که خداوند به موسی داده بود.