خروج باب ۴۰

image_pdfimage_print
برپا کردن و تقدیس خیمهٔ مقدّس خداوند
۱خداوند به موسی فرمود: ۲«در روز اول ماه اول، خیمهٔ مقدّس خداوند را برپا کن. ۳صندوق پیمان خداوند که حاوی ده حکم است را در آن بگذار و آن را با پرده بپوشان. ۴میز را هم با ظروف آن بیاور و در جای مخصوص آن قرار بده. همچنان چراغدان را بیاور و چراغهایش را روشن کن. ۵قربانگاه طلایی را برای بُخور خوشبو در مقابل صندوق پیمان بگذار. پردهٔ ورودی خیمه را آویزان کن. ۶قربانگاه قربانی سوختنی را نزد دروازهٔ خیمهٔ حضور خداوند بگذار. ۷حوض را بین خیمه و قربانگاه قرار بده و آن را از آب پُر کن. ۸حیاط گرداگرد خیمه را مرتب کن و پردهٔ دروازهٔ حیاط را آویزان نما.
۹«روغن مسح را بگیر و بر همهٔ چیزهایی که در خیمه است بپاش. اثاث و لوازم آن را وقف خداوند کن تا پاک و مقدّس شوند. ۱۰بر قربانگاه بُخورِ خوشبو و ظروف آن هم روغن مسح را بپاش تا آنها مقدّس باشند. ۱۱سپس بر حوض و پایهٔ آن روغن مسح را بپاش و آن را وقف کن.
۱۲«سپس هارون و پسرانش را نزد دروازهٔ خیمهٔ حضور خداوند آورده آنها را غسل بده. ۱۳لباس مقدّس را به تن هارون کن و او را مسح نما تا برای وظیفهٔ کهانت پاک و مقدّس شود. ۱۴بعد پسرانش را هم آورده پیراهنهایشان را به آنها بپوشان. ۱۵آنها را هم مسح کن همان‌طور که پدرشان را مسح کردی؛ تا بتوانند به عنوان کاهن مرا خدمت نمایند. مسح آنها برای همیشه بوده و به منزلهٔ انتخاب دایمی ‌ایشان و نسلهای ایشان به مقام کهانت خواهد بود.»
۱۶موسی همهٔ آنچه را که خداوند فرموده بود تماماً انجام داد. ۱۷در روز اول ماه اول سال دوم که از مصر بیرون آمدند، خیمهٔ مقدّس خداوند برپا گردید. ۱۸تخته‌ها را بر پایه‌ها قرار داد و ستونهایش را نصب کرد. ۱۹پوشش را به روی خیمه گسترانید و پوشش دیگر را روی آن انداخت. همان‌طور ‌که خداوند به موسی دستور داده بود. ۲۰دو لوحهٔ سنگی را که احکام ده‌گانهٔ خداوند بر آنها نوشته شده بودند در صندوق قرار داد. میله‌ها را در حلقه‌های صندوق جا داد و سرپوش را بالای صندوق گذاشت.۲۱صندوق را به داخل خیمه آورد و پرده را جلوی آن آویزان نمود. همان‌طور که خداوند فرموده بود.
۲۲سپس میز را در قسمت شمالی خیمه بیرون پرده گذاشت. ۲۳و نان مقدّس را روی میز به حضور خداوند تقدیم کرد. همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۴آنگاه چراغدان را در خیمهٔ حضور خداوند آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب خیمه گذاشت. ۲۵چراغها را در حضور خداوند روشن نمود. چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۶قربانگاه طلایی را در خیمهٔ حضور خداوند، مقابل پرده گذاشت. ۲۷بُخور خوشبویی را بر روی آن دود کرد. همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۸پردهٔ دروازهٔ ورودی خیمه را آویزان کرد. ۲۹قربانگاه قربانی سوختنی را جلوی دروازهٔ خیمه گذاشت و قربانی سوختنی و هدیهٔ غلاّت را به حضور خداوند تقدیم کرد. طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود. ۳۰سپس حوض را بین خیمهٔ و قربانگاه قرار داد و آن را برای شست‌وشو از آب پُر کرد. ۳۱موسی، هارون و پسرانش دست و پای خود را شستند. ۳۲هرگاه آنها به خیمه و یا نزد قربانگاه می‌رفتند شست‌وشو می‌کردند. همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود. ۳۳بعد حیاط گرداگرد خیمه و قربانگاه را محصور کرد و پردهٔ دروازهٔ ورودی را آویزان نمود. به این ترتیب موسی تمام کارها را به پایان رسانید.
ابر در بالای خیمهٔ مقدّس
(اعداد ۱۵‏:۹‏-۲۳)
۳۴آنگاه ابری خیمهٔ حضور خداوند را پوشاند و جلال خداوند خیمه را پُر کرد. ۳۵و موسی نتوانست به خیمهٔ حضور خداوند داخل شود، زیرا ابر بر آن قرار گرفته و جلال خداوند آن را پُر ساخته بود. ۳۶هرگاه که ابر از بالای خیمه برمی‌خاست، بنی‌اسرائیل به راه خود ادامه می‌دادند و آن را تعقیب می‌کردند.۳۷اگر ابر حرکت نمی‌کرد، مردم هم حرکت نمی‌کردند. ۳۸در تمامی دوران آوارگی، قوم در طول روز ابر خداوند را بالای خیمه، و در طول شب آن را به صورت شعلهٔ آتش مشاهده می‌کردند.