دوم تسالونیکیان باب 2

image_pdfimage_print
مظهر شرارت
1ای برادران، دربارهٔ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او، از شما خواهش می‌کنم2نگذارید سخنان کسی‌که به استنادِ نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوّتهای خود ادّعا می‌کند كه روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوّش و نگران سازد. 3نگذارید هیچ‌کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد، مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت -‌یعنی آن مردی كه از ابتدا مقرّر بود به جهنم برود- ظهور كند. 4او با هر آنچه خدا خوانده می‌شود و هر آنچه مورد پرستش است، مخالفت می‌کند و خود را بالاتر از همهٔ آنها قرار خواهد داد به حدّی كه در معبد بزرگ خدا می‌نشیند و ادّعای خدایی می‌کند.
5آیا فراموش کرده‌اید كه وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ 6خود شما می‌دانید كه چه چیزی فعلاً از ظهور او جلوگیری می‌کند. او در زمان معیّن شده ظهور خواهد کرد. 7اكنون شرارت مخفیانه كار می‌کند، ولی هرگاه قدرتی كه مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشكار كار خواهد كرد. 8آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد كرد و عیسی خداوند با نَفَس دهانِ خود او را خواهد كُشت و با ظهور پر شكوه خود او را نابود خواهد كرد. 9ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیّتهای شیطان خواهد بود و با انواع نشانه‌ها و معجزات فریبنده 10و هر نوع شرارتی كه برای محكومین به هلاكت فریبنده است، همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقیقت را كه می‌تواند آنان را نجات بخشد، قبول نكردند. 11از این جهت خدا آنها را گرفتار نیرویی گمراه‌كننده خواهد كرد و این نیرو طوری در آنها عمل می‌کند كه آنچه دروغ است، باور كنند. 12در نتیجه همهٔ آنانی كه به حقیقت ایمان نیاورده‌اند و از گناه لذّت برده‌اند، محكوم خواهند شد.
برگزیدگان خدا
13امّا، ای برادران محبوب در خداوند، ما موظّفیم همیشه خدا را به‌خاطر شما شكر كنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران برگزید تا به وسیلهٔ روح‌القدس، شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید. 14شما را به وسیلهٔ مژده‌ای كه ما برایتان آوردیم، دعوت كرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. 15پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعالیمی را كه شفاهاً یا كتباً از ما آموختید، محكم نگاه دارید.
16خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر كه ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دایماً تشویق كرده و امید نیكویی به ما بخشیده است، 17شما را نیز تشویق و تقویت كند تا آنچه را كه نیكوست بگویید و به عمل آورید.

دیدگاهتان را بنویسید