دوم پادشاهان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب دوم پادشاهان، ادامهٔ تاریخ دو پادشاهی اسرائیل است. این کتاب دارای دو قسمت می‌باشد:
۱- تاریخ دو پادشاهی از اواسط قرن نهم قبل از میلاد تا سقوط سامره در سال هفتصد و بیست و دو قبل از میلاد.
۲- تاریخ سلطنت یهودا، از زمان سقوط پادشاهی شمالی اسرائیل تا تسخیر و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر پادشاه بابل در سال پانصد و هشتاد و شش قبل از میلاد.
این کتاب با به حکومت رسیدن جدلیا، تحت نظر بابلی‌ها، و همچنین آزاد کردن یهویاکین از زندان به پایان می‌رسد.
این وقایع به‌خاطر عدم اطاعت و بی‌وفایی در ایمان، توسط پادشاهان و قوم بنی‌اسرائیل اتّفاق می‌افتد. انهدام اورشلیم و اسارت عدّهٔ زیادی از مردمان یهودا، نکتهٔ عطف مهمی در تاریخ بنی‌اسرائیل می‌باشد. نبی‌ای که در کتاب دوم پادشاهان جانشین ایلیا می‌شود، الیشع می‌باشد.
تقسیم‌بندی کتاب
تقسیم شدن پادشاهی ۱‏:۱‏-۴۱‏:۱۷
الف- الیشع نبی ۱‏:۱- ۱۵‏:۸
ب- پادشاهان یهودا و اسرائیل ۱۶‏:۸‏-۴‏:۱۷
ج- سقوط سامره ۵‏:۱۷‏-۴۱
پادشاهی یهودا ۱‏:۱۸- ۳۰‏:۲۵
الف- از حزقیا تا یوشیا ۱‏:۱۸- ۲۶‏:۲۱
ب- حکمرانی یوشیا ۱‏:۲۲‏-۳۰‏:۲۳
ج- آخرین پادشاهان یهودا ۳۱‏:۲۳- ۲۰‏:۲۴
د- سقوط اورشلیم ۱‏:۲۵‏-۳۰

دیدگاهتان را بنویسید