1

متی باب ۷

قضاوت دربارهٔ دیگران
(لوقا ۳۷‏:۶‏-۳۸ و ۴۱‏-۴۲)
۱«دربارهٔ دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. ۲همان‌طور که شما دیگران را محکوم می‌کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. ۳چرا پرِ کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ ۴یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی: ‘اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم’ حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری. ۵ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. ۶آنچه مقدّس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید. مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدَرَند.
خواستن، جستجو کردن و کوبیدن
(لوقا ۹‏:۱۱‏-۱۳)
۷↵ «بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد. ۸↵ چون هرکه بخواهد، به دست می‌آورد و هرکه بجوید، پیدا می‌کند و هرکه در بزند، در به رویش باز می‌شود. ۹آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ ۱۰و یا وقتی ماهی می‌خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ ۱۱پس اگر شما که انسانهای شریری هستید، می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود! ۱۲با دیگران همان‌طور رفتار کنید که می‌خواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.
درِ تنگ
(لوقا ۲۴‏:۱۳)
۱۳«از درِ تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود و کسانی‌که این راه را می‌پیمایند، بسیارند ۱۴امّا دری که به حیات منتهی می‌شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم، کم هستند.
درخت و میوهٔ آن
(لوقا ۴۳‏:۶‏-۴۴)
۱۵«از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند، ولی در باطن گرگان درّنده‌اند. ۱۶آنان را از کارهایشان خواهید شناخت. آیا می‌توان از بوتهٔ خار، انگور و از خاربن، انجیر چید؟ ۱۷همین‌طور درخت خوب میوهٔ خوب به بار می‌آورد و درخت فاسد میوهٔ بد. ۱۸درخت خوب نمی‌تواند میوهٔ بد به بار آورد و نه درخت بد میوهٔ خوب. ۱۹درختی که میوهٔ خوب به بار نیاورد آن را می‌برند و در آتش می‌اندازند.۲۰بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.
شما را نمی‌شناسم
(لوقا ۲۵‏:۱۳‏-۲۷)
۲۱«نه هرکس که مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسی‌که ارادهٔ پدر آسمانی مرا به انجام برساند. ۲۲وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: ‘خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ ۲۳آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت: ‘من هرگز شما را نشناختم. از من دور شوید، ای بدکاران.’
دو خانه
(لوقا ۴۷‏:۶‏-۴۹)
۲۴«پس کسی‌که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند، مانند شخص دانایی است که خانهٔ خود را بر سنگ بنا نمود. ۲۵باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد، امّا آن خانه خراب نشد زیرا شالودهٔ آن بر روی سنگ بود.
۲۶«امّا هرکه سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانهٔ خود را بر روی شن بنا کرد. ۲۷باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود!»
۲۸وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیّر شدند۲۹زیرا او برخلاف روش علما، با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد.