مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۱۴

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۱۴

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۱۴