مزامیر باب 110

image_pdfimage_print
سرود داوود
خداوند و پادشاه برگزیدهٔ او
1خداوند به سَروَر من می‌گوید:
«به دست راست من بنشین
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.»
2خداوند از صهیون سلطنت تو را وسعت خواهد داد
تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی.
3در روز نبرد با دشمنانت،
قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهد كرد
و جوانان تو مثل شبنم صبحگاهی
به حضور تو بر کوه مقدّس خواهند آمد.
4خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد،
که تو تا ابد کاهن هستی،
کاهنی در رتبه ملکی‌صدق.
5خداوند در دست راست توست
و در روز غضب خود، پادشاهان را شکست خواهد داد.
6ملّتها را محاکمه خواهد كرد.
میدان جنگ را از اجساد آنها پُر خواهد ساخت
و پادشاهان روی زمین را شکست خواهد داد.
7پادشاه از آب جوی کنار جاده خواهد نوشید
و نیرو یافته، با پیروزی سرافراز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید