مزامیر باب ۱۱۹

image_pdfimage_print
تعالیم خداوند
۱خوشا به حال کسانی‌که زندگی پاک و بی‌عیبی دارند
و پیرو تعالیم الهی هستند.
۲↵ خوشا به حال آنهایی که دستورات او را بجا می‌آورند
و از صمیم دل مطیع او هستند.
۳↵ هرگز خطا نمی‌کنند،
بلکه در راه خداوند، قدم برمی‌دارند.
۴تو احکام خود را به ما دادی
تا با دقّت کامل از آنها پیروی کنیم.
۵می‌‌‌‌خواهم که از دل و جان
اوامر تو را بجا آورم.
۶اگر در انجام احکام تو،
کوشش به خرج دهم شرمنده نخواهم شد.
۷↵ وقتی راه راست را در زندگی بیاموزم،
با دل پاک، تو را ستایش خواهم نمود.
۸من احکام تو را اطاعت خواهم کرد،
هرگز مرا ترک مکن.
اطاعت از احکام خداوند
۹↵ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟
با اطاعت از احکام تو.
۱۰↵ از دل و جان طالب تو هستم،
نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.
۱۱↵ کلام تو را در دل نگاه می‌دارم
تا مرتکب گناه نشوم.
۱۲خداوندا، تو متبارک هستی!
احکام خود را به من بیاموز.
۱۳تمام دستوراتی را که به ما داده‌ای
به دیگران بیان می‌کنم.
۱۴پیروی از احکام تو را بیشتر
از کسب ثروت دوست می‌دارم.
۱۵دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنم
و به تعالیم تو توجّه می‌نمایم.
۱۶از احکام تو لذّت می‌برم
و دستورات تو را فراموش نخواهم کرد.
شادمانی در احکام خداوند
۱۷به این بنده‌ات احسان کن تا زنده بمانم
و از کلام تو پیروی کنم.
۱۸چشمانم را بازکن
تا حقایق عالی احکام تو را ببینم.
۱۹در این دنیا غریب هستم،
پس احکامت را از من پنهان مکن.
۲۰اشتیاق شدید برای دانستن احکام تو،
پیوسته قلبم را به تپش در می‌آورد.
۲۱تو افراد متکبّر ملعون را
که از احکام تو اطاعت نمی‌کنند، مجازات می‌نمایی.
۲۲چون من پیرو تعالیم تو هستم،
مگذار که آنها مرا تحقیر و توهین کنند.
۲۳هرچند حاکمان علیه من توطئه می‌کنند،
من دربارهٔ تعالیم تو تفکّر می‌کنم.
۲۴دستورات تو مایهٔ شادی من است،
زیرا آنها راهنمای من می‌باشند.
تصمیم به اطاعت از احکام خداوند
۲۵جان من به خاک چسبیده است،
برحسب کلام خود مرا زنده بساز.
۲۶کارهایی را که در زندگی کرده بودم، برای تو بیان کردم و تو به من جواب دادی.
اکنون احکام خود را به من بیاموز.
۲۷احکام خود را به من بفهمان
و من دربارهٔ کارهای عالی تو تفکّر خواهم کرد.
۲۸از شدّت غم و اندوه جانم به لبم رسیده است،
مطابق وعدهٔ خود مرا تقویت نما.
۲۹مرا از راه خطا باز‌دار
و از روی رحمت خود احکامت را به من بیاموز.
۳۰من راه راست را انتخاب کرده‌ام
و اوامر تو را پیش روی خود گذاشته‌ام.
۳۱خداوندا، من از احکام تو پیروی کرده‌ام،
مگذار که شرمنده گردم.
۳۲چون تو به من فهم و دانش بیشتری عطا می‌کنی،
من با کمال اشتیاق از احکام تو پیروی خواهم نمود.
دعا برای فهم بیشتر
۳۳خداوندا، راه انجام دستوراتت را به من بیاموز
و من همیشه آنها را بجا خواهم آورد.
۳۴به من حکمت و دانش عطا کن
تا احکام تو را از صمیم قلب بجا آورم.
۳۵مرا به راه احکامت هدایت فرما
زیرا از آنها لذّت می‌برم.
۳۶دلم را به اطاعت از اوامرت مایل گردان،
نه به مال دنیا.
۳۷چشمانم را از دیدن چیزهای باطل بازدار
و مرا به راه خود هدایت کن.
۳۸مرا از وعده‌های خود مطمئن ساز،
وعده‏هایی که به ترسندگان خود داده‌ای.
۳۹مرا از رسوایی که از آن ترسانم برهان،
زیرا داوری‌های تو نیکوست.
۴۰اشتیاق دارم که احکام تو را بجا آورم،
ای خدای عادل، زندگی تازه‌ای به من عطا کن.
توکّل بر احکام خداوند
۴۱خداوندا، مرا از محبّت پایدار خود برخوردار کن
و مطابق وعدهٔ خود مرا نجات بده.
۴۲آنگاه می‌توانم به کسانی‌که مرا سرزنش می‌کنند، جواب بدهم،
زیرا به کلام تو توکّل نموده‌ام.
۴۳من را کمک کن تا همیشه حقایق احکام تو را بیان کنم،
چون امید من به داوری‌های توست.
۴۴من همیشه از شریعت تو اطاعت خواهم کرد.
تا ابدالآباد
۴۵با آزادی کامل زندگی خواهم نمود،
زیرا مطیع تعالیم تو هستم.
۴۶احکام تو را بدون خجالت
برای پادشاهان بیان خواهم کرد.
۴۷از انجام احکام تو شادمانم،
زیرا آنها را دوست می‌دارم.
۴۸اوامر تو را دوست دارم
و به آنها احترام می‌گذارم.
اعتماد بر احکام خداوند
۴۹وعده‌هایی را که به این بنده‌ات داده‌ای به یاد آور،
زیرا آنها به من امید داده‏اند.
۵۰حتّی در هنگام سختی، آرامش داشتم،
زیرا وعدهٔ تو به من زندگی می‌بخشد.
۵۱مردمان متکبّر همیشه مرا مسخره می‌کنند،
امّا من هرگز احکام تو را ترک نکرده‏ام.
۵۲خداوندا، داوری‌های تو را از سالهای قدیم به یاد می‌آورم
و آنها به من آرامش می‌بخشند.
۵۳وقتی می‌بینم که اشخاص شریر احکام تو را بجا نمی‌آورند،
از خشم به جوش می‌آیم.
۵۴هر کجا که زندگی کنم،
برای احکام تو سرود خواهم ساخت.
۵۵خداوندا، شب هنگام تو را به یاد می‌آورم
و دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنم.
۵۶من خوشی خود را
در اطاعت اوامر تو یافته‌ام.
وفاداری به شریعت خداوند
۵۷خداوندا، تو همه‌چیز من هستی،
قول می‌دهم که شریعت تو را بجا آورم.
۵۸از دل و جان خواستار رضای تو می‌باشم،
مطابق وعدهٔ خود بر من رحم فرما.
۵۹به رفتار خود توجّه کردم و قول می‌دهم
که از تعالیم تو پیروی کنم.
۶۰بی‌درنگ و با شتاب،
از اوامر تو اطاعت می‌کنم.
۶۱شریران برای من دام گستردند،
امّا من شریعت تو را فراموش نمی‌کنم.
۶۲نیمهٔ شب بیدار می‌شوم،
و تو را به‌خاطر داوری عادلانه‌ات ستایش می‌کنم.
۶۳من دوست کسانی هستم که به تو احترام می‌گذارند
و شریعت تو را بجا می‌آورند.
۶۴خداوندا، جهان از محبّت پایدار تو پُر است،
احکام خود را به من بیاموز.
ارزش شریعت خداوند
۶۵خداوندا، مطابق وعده‌ات
به بندهٔ خود احسان نمودی.
۶۶به من حکمت و دانش بیاموز،
زیرا به اوامر تو اعتماد دارم.
۶۷پیش از آن که مرا تنبیه نمایی، من گمراه بودم،
امّا اینک مطیع کلام تو هستم.
۶۸تو چقدر خوب و مهربان هستی،
اوامر خود را به من بیاموز.
۶۹مردم متکبّر دربارهٔ من دروغ گفتند،
امّا من با تمام دل اوامر تو را اطاعت می‌کنم.
۷۰اینها اشخاص بی‌شعور و تن‌پرور می‌باشند،
ولی شریعت تو به من لذّت می‌بخشد.
۷۱تنبیه من به نفع من بود،
زیرا سبب شد که اوامر تو را یاد بگیرم.
۷۲شریعت تو برای من
بیشتر از هزاران سکّهٔ طلا و نقره ارزش دارد.
عدالت شریعت خداوند
۷۳تو مرا ساخته و آفریده‌ای،
پس به من دانش عطا فرما تا شریعت تو را بفهمم.
۷۴آنانی‌ که از تو می‌ترسند، از دیدن من خوشحال می‌شوند،
چون من هم به وعدهٔ تو امیدوارم.
۷۵خداوندا، می‌دانم که قضاوت تو عادلانه است
و مرا نیز از روی انصاف تنبیه نمودی.
۷۶اکنون مطابق وعده‌ات،
بندهٔ خود را از محبّت پایدارت آرامی ببخش.
۷۷مرا از رحمت خود برخوردار کن تا زنده بمانم،
زیرا شریعت تو مایهٔ شادمانی من است.
۷۸اشخاص متکبّر که با دروغهای خود مرا متّهم ساختند، خجل و شرمنده شوند،
امّا من همیشه به تعالیم و اوامر تو تفکّر خواهم نمود.
۷۹آنهایی که از تو می‌ترسند نزد من بیایند،
آنان که اوامر تو را می‌دانند.
۸۰مرا یاری کن تا با دلی پاک احکام تو را بجا آورم
و شرمنده و سرافکنده نشوم.
دعا برای رهایی
۸۱خداوندا، از انتظار اینکه مرا نجات بدهی، خسته شده‌ام،
امید من به وعده‌های تو می‌باشد.
۸۲چشمانم در انتظار وعده‌های تو تار گشته‌اند
و می‌پرسم: «چه وقت مرا کمک خواهی کرد؟»
۸۳هرچند مانند مشک شرابِ پوسیده، بی‌فایده شده‌ام،
امّا اوامر تو را فراموش نکرده‌ام.
۸۴تا کی باید صبر کنم؟
چه وقت آنانی را که مرا عذاب می‌دهند، مجازات خواهی کرد؟
۸۵متکبّران و آنانی که با کلام تو مخالفند،
برای من چاه کنده‌اند.
۸۶تمام اوامر تو قابل اعتماد هستند،
مرا کمک کن زیرا متکبّران بی‌جهت مرا آزار می‌دهند.
۸۷گرچه نزدیک بود به زندگی من خاتمه بدهند،
امّا من از اوامر تو سرپیچی نکردم.
۸۸به‌خاطر محبّت پایدارت بر من رحمت فرما
تا شریعت تو را بجا آورم.
ایمان به شریعت خداوند
۸۹خداوندا، کلام تو تا ابد باقی است؛
آن کلام در آسمانها پایدار است.
۹۰وفاداری تو در تمام نسلها پایدار است،
تو زمین را آفریده‌ای و استوار خواهد بود.
۹۱تمام آفرینش به فرمان تو ایستاده است،
زیرا همه در خدمت تو هستند.
۹۲اگر احکام تو مایهٔ شادی من نمی‌بود،
تا به حال از پریشانی تلف شده بودم.
۹۳↵ از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی‌نمایم،
زیرا به‌خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته‌ای.
۹۴من از آن تو هستم، مرا نجات بده،
زیرا کوشش کرده‌ام تا اوامر تو را بجا آورم.
۹۵شریران قصد دارند مرا از بین ببرند،
امّا من بر شریعت تو تفکّر خواهم نمود.
۹۶هر چیز پایانی دارد،
امّا کلام تو بی‌انتهاست.
دوست داشتن احکام خداوند
۹۷شریعت تو را چقدر دوست می‌‌دارم،
تمام روز به آن فکر می‌کنم.
۹۸احکام تو مرا از دشمنانم حکیمتر می‌سازد،
زیرا که همیشه درنظر من هستند.
۹۹از معلّمین خود داناتر شده‌ام،
زیرا همیشه به تعالیم تو فکر می‌کنم.
۱۰۰از افراد پیر و سالخورده داناتر هستم،
زیرا مطیع دستورات تو هستم.
۱۰۱پای خود را از راه بد باز داشته‌ام،
تا احکام تو را اطاعت کنم.
۱۰۲از اوامر تو سرپیچی نمی‌کنم،
چون تو آنها را به من آموخته‌ای.
۱۰۳کلام تو به دهان من چقدر شیرین است،
حتّی از عسل نیز شیرینتر است.
۱۰۴شریعت تو به من حکمت می‌آموزد،
بنابراین از هر راه بد نفرت دارم.
نور از شریعت خداوند
۱۰۵↵ کلام تو برای پاهای من چراغ،
و برای راههای من نور است.
۱۰۶قسم خورده بودم و به آن وفادار هستم
که از اوامر عادلانهٔ تو پیروی کنم.
۱۰۷خداوندا، سخت پریشانم،
مطابق وعده‌ات مرا زنده بساز.
۱۰۸خداوندا، شکرگزاری مرا قبول فرما
و احکام و اوامر خود را به من بیاموز.
۱۰۹جان من همیشه در خطر است،
امّا شریعت تو را فراموش نکرده‏ام.
۱۱۰شریران برای من دام گسترده‌اند،
امّا من از فرمان تو سرپیچی نمی‌کنم.
۱۱۱احکام تو برای من گنجی بی‌پایان است،
زیرا آنها شادی دل من هستند.
۱۱۲تصمیم گرفته‌ام تا روزی که زنده‌ام
از شریعت تو اطاعت نمایم.
خداوند پناهگاه و پشتیبان است
۱۱۳از اشخاص دو رو بیزارم،
امّا شریعت تو را دوست دارم.
۱۱۴↵ تو پناهگاه و پشتیبان من هستی،
به وعده‌های تو امیدوارم.
۱۱۵ای بدکاران از من دور شوید،
تا من اوامر خدای خود را بجا آورم.
۱۱۶خداوندا، مطابق وعده‌ات به من قوّت عطا کن تا زنده بمانم
و نگذار که امیدم به ناامیدی تبدیل شود.
۱۱۷مرا محافظت کن تا در امنیّت باشم
و اوامر تو را بجا آورم.
۱۱۸کسانی که اوامر تو را اطاعت نمی‌کنند،
از حضور خود می‌رانی و نقشه‌هایشان را باطل می‌سازی.
۱۱۹همهٔ مردم شریر را مانند تفاله دور می‌ریزی،
بنابراین من تعالیم تو را دوست دارم.
۱۲۰از ترس تو به خود می‌لرزم
و از داوری‌هایت وحشت می‌کنم.
اطاعت از شریعت خداوند
۱۲۱کارهای من درست و پسندیده بوده‌اند،
مرا به دست دشمنانم مسپار.
۱۲۲مرا مطمئن ساز که کمکم می‌کنی
و نمی‌گذاری که اشخاص متکبّر بر من ظلم کنند.
۱۲۳چشمانم در انتظار نجات تو تار گشته‌اند،
برای نجاتی که وعده داده‏ای.
۱۲۴مطابق محبّت پایدار خود با من رفتار نما
و اوامر خود را به من بیاموز.
۱۲۵من بندهٔ تو هستم، مرا دانایی عطا فرما
تا تعالیم تو را بفهمم.
۱۲۶زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید،
زیرا مردم شریعت او را اطاعت نمی‌کنند.
۱۲۷من اوامر تو را
از طلای ناب بیشتر دوست دارم.
۱۲۸تمام کارهای خود را مطابق احکام تو انجام خواهم داد
و از هر راه نادرست نفرت دارم.
اشتیاق اطاعت از شریعت خداوند
۱۲۹تعالیم تو بسیار عالی است،
از دل و جان آنها را انجام خواهم داد.
۱۳۰درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن می‌کند
و ساده دلان را حکیم می‌گرداند.
۱۳۱با اشتیاق برای فرامین تو
لَه‌لَه می‌زنم.
۱۳۲همان‌طور که بر دوستدارانت رحمت داری،
بر من نیز رحمت فرما.
۱۳۳مطابق کلامت مرا از لغزش محافظت فرما
تا مغلوب بدی و شرارت نشوم.
۱۳۴مرا از شر کسانی‌که در پی آزار من هستند، نجات ده
تا از احکام تو پیروی کنم.
۱۳۵با نور حضور خود مرا برکت بده
و شریعت خود را به من بیاموز.
۱۳۶سیل اشک از چشمانم جاری است،
زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.
عدالت احکام خداوند
۱۳۷خداوندا، تو عادل هستی
و از روی عدل و انصاف داوری می‌کنی.
۱۳۸قوانین تو،
همه از روی عدل و انصاف است.
۱۳۹آتش خشم، سراسر وجودم را می‌سوزاند،
زیرا دشمنان من به احکام تو اعتنا نمی‌کنند.
۱۴۰وعده‏های تو به درستی آزموده شده‌اند
و من آنها را دوست دارم.
۱۴۱من بنده‏ای ناچیز و نالایق هستم،
امّا از انجام احکام تو سرپیچی نمی‌کنم.
۱۴۲عدالت تو ابدی
و شریعت تو درست است.
۱۴۳سختی و مشکلات مرا فراگرفته است،
امّا احکام تو موجب شادی من است.
۱۴۴تعالیم تو همیشه عادلانه است،
مرا در درک آنها یاری فرما تا زنده بمانم.
دعا برای رهایی
۱۴۵خداوندا، از صمیم دل به درگاه تو التماس می‌کنم،
دعایم را مستجاب فرما تا اوامر تو را بجا آورم.
۱۴۶نزد تو دعا می‌کنم، مرا نجات بده
و من شریعت تو را بجا خواهم آورد.
۱۴۷سحرگاهان به پیشگاه تو دعا می‌کنم
و از تو کمک می‌‌‌‌خواهم و امید من به وعدهٔ تو می‌باشد.
۱۴۸شب تا سحر بیدار می‌مانم
و به تعالیم تو فکر می‌کنم.
۱۴۹خداوندا، به‌خاطر محبّت پایدارت دعایم را بشنو،
بر من رحمت فرما و مرا از مرگ نجات بده.
۱۵۰مردم بدخواه برای حمله به من نزدیک می‌شوند.
آنها کسانی هستند که از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.
۱۵۱امّا تو ای خداوند، با من هستی
و احکام تو همیشه درست است.
۱۵۲از قدیم، تعالیم تو را آموختم
و دانستم که همهٔ آنها ابدی هستند.
درخواست کمک
۱۵۳درد و رنج مرا ببین و رهایی‌ام بده،
زیرا از شریعت تو سرپیچی نکرده‌ام.
۱۵۴از حق من دفاع کن و آزادم نما
و مطابق وعده‌ای که داده‌ای، نجاتم بده.
۱۵۵مردم شریر نجات نخواهند یافت،
زیرا از شریعت تو اطاعت نمی‌کنند.
۱۵۶خداوندا، رحمت تو عظیم است،
مطابق عدالت خود مرا رهایی‌ بده.
۱۵۷من دشمنان و بدخواهان زیادی دارم،
امّا از انجام شریعت تو غفلت نمی‌ورزم.
۱۵۸وقتی به شریران نگاه می‌کنم از آنها نفرت می‌کنم،
زیرا احکام تو را بجا نمی‌آورند.
۱۵۹خداوندا، ببین که به تعالیم تو چقدر علاقه دارم،
محبّت پایدار تو تغییر ناپذیر است، پس زندگی مرا حفظ فرما.
۱۶۰تمام احکام تو حق
و عدالت تو ابدی است.
سرسپردگی به شریعت خداوند
۱۶۱حکمرانان بدون علّت مرا اذیّت می‌کنند،
امّا ترس کلام تو در دل من است.
۱۶۲مانند کسی‌که گنج بزرگی را یافته باشد،
از وعده‏های تو شادمانم.
۱۶۳از دروغ و ریا متنفّرم،
ولی شریعت تو را دوست دارم.
۱۶۴به‌خاطر داوری‏های عادلانه‌ات
هر روز هفت مرتبه تو را ستایش می‌کنم.
۱۶۵کسانی‌که شریعت تو را دوست می‌دارند، از امنیّت کامل برخوردارند
و هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را گمراه سازد.
۱۶۶خداوندا، امید من به این است که تو مرا نجات دهی،
من احکام تو را اطاعت می‌کنم.
۱۶۷از صمیم قلب تعالیم تو را بجا می‌آورم
و آنها را دوست می‌دارم.
۱۶۸احکام و دستورات تو را اطاعت می‌کنم
زیرا تو از هر کار من آگاه هستی.
درخواست کمک
۱۶۹خداوندا، ناله و زاری مرا بشنو
و مطابق وعده‌ات به من فهم و دانش عطا فرما.
۱۷۰دعای من به پیشگاه تو برسد
و مرا طبق وعده‌ات رهایی بده.
۱۷۱پیوسته تو را ستایش می‌کنم،
زیرا شریعت خود را به من می‌آموزی.
۱۷۲دربارهٔ شریعت تو سرود می‌خوانم،
زیرا تمام اوامر تو عادلانه است.
۱۷۳برای کمک من آماده باش،
زیرا که پیرو اوامر تو هستم.
۱۷۴در آرزوی نجات از جانب تو می‌باشم
و از شریعت تو لذّت می‌برم.
۱۷۵به من طول عمر عطا فرما تا تو را ستایش کنم
و تعالیم تو مرا یاری دهند.
۱۷۶مانند گوسفند گمشده‌ای سرگردان شده‌ام،
بیا و بنده‌ات را دریاب، زیرا شریعت تو را فراموش نکرده‌ام.

دیدگاهتان را بنویسید