مزامیر باب 24

image_pdfimage_print
سرود داوود
پادشاهِ جلال
1زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است.
جهان و همهٔ موجودات آن به او تعلّق دارد.
2او اساس آن را بر دریاها قرار داد
و آن را بر رودخانه‌ها بنا کرد.
3چه کسی می‌تواند به بالای کوه خداوند برود
و به درگاه مقدّس او داخل شود؟
4کسی‌که كردار و پندارش پاک باشد.
کسی‌که بت‌پرستی نمی‌کند
و قسم دروغ نمی‌خورد.
5خداوند آنان را برکت می‌دهد و نجات می‌بخشد،
و خدا آنان را بی‌گناه محسوب خواهد نمود.
6ایشان طالب خدا
و مشتاق دیدار خدای یعقوب می‌باشند.
7ای دروازه‌ها
و ای درهای قدیمی باز شوید
تا پادشاه جلال داخل شود.
8این پادشاه جلال کیست؟
او خداوند قادر متعال است!
که در جنگها شکست نمی‌خورد.
9ای دروازه‌ها به کنار بروید،
و ای درهای کهن باز شوید.
تا پادشاه جلال داخل شود.
10این پادشاه جلال کیست؟
او خداوند متعال است! او خداوند شکست ناپذیر است!

دیدگاهتان را بنویسید