1

مزامیر باب ۲۵

سرود داوود
دعا برای هدایت و پشتیبانی
۱ای خداوند، به درگاه تو دعا می‌کنم.
۲ای خدای من، به تو توکّل دارم.
نگذار که شرمنده شوم
و دشمنانم خوشحال گردند.
۳آری، کسانی‌که به تو امیدوارند، هرگز شرمنده نمی‌شوند،
امّا خیانتکاران، شرمنده خواهند شد.
۴خداوندا، راه خود را به من نشان بده
و آن را به من بیاموز.
۵مرا به حقیقت خود رهبری نما،
چون تو خدای نجات‌دهندهٔ من هستی
و من بر تو توکّل دارم.
۶خداوندا، لطف و رحمت بی‌کران خود را
که از ابتدا نشان داده‌ای، به یاد آور.
۷گناهان زمان جوانی و خطاهای مرا به یاد میاور.
بلکه ای خداوند، به‌خاطر محبّت استوار خود،
مرا به یاد آور.
۸خداوند، نیکو و عادل است،
بنابراین گناهکاران را به راه راست هدایت می‌کند.
۹او فروتنان را به کارهای نیک هدایت می‌کند،
و راه خود را به آنها تعلیم می‌دهد.
۱۰تمام راههای خداوند، برای کسانی‌که اوامر او را اطاعت می‌کنند
و به پیمان او وفادارند، رحمت و راستی است.
۱۱ای خداوند، به‌خاطر نام خود،
گناهان عظیم مرا بیامرز.
۱۲کسانی‌که برای خداوند احترام قائلند
راهی را که باید بروند، از او خواهند آموخت.
۱۳ایشان پیوسته کامیاب خواهند بود
و فرزندانشان صاحب زمین خواهند شد.
۱۴خداوند دوست کسانی است که از او اطاعت می‌کنند،
او پیمان خود را برای آنان بیان می‌کند.
۱۵↵ من همیشه از خداوند انتظار کمک دارم،
او مرا از خطر می‌رهاند.
۱۶خداوندا، به من توجّه نموده و بر من رحمت فرما
زیرا که تنها و درمانده شده‌ام.
۱۷مرا از نگرانی‌هایم آزاد کن
و از مشکلاتم برهان.
۱۸به غمها و دردهایم توجّه فرما
و گناهانم را ببخش.
۱۹ببین که دشمنانم چقدر زیادند،
و چقدر از من نفرت دارند.
۲۰جان مرا در پناه خود حفظ کن
و مرا رهایی ده، مگذار که شرمنده شوم،
زیرا که به تو پناه آورده‌ام.
۲۱نیکوکاری و راستیِ من، مرا محافظت خواهند کرد،
زیرا که بر تو توکّل دارم.
۲۲خدایا، بنی‌اسرائیل را
از همهٔ سختی‌ها برهان!