مکاشفه یوحنا باب ۳

image_pdfimage_print
پیام به کلیسای سارد
۱«به فرشتهٔ کلیسای سارد بنویس:
«این است سخنان آن کسی‌که دارای هفت روح خدا و هفت ستاره است. کارهای تو را می‌دانم و اگرچه همه می‌گویند تو زنده هستی ولی مرده‌ای. ۲بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود، تقویت کن، زیرا من هیچ‌یک از کارهایی که پسندیدهٔ خداست، در تو نیافته‌ام.۳پس آنچه را که آموخته و شنیده‌ای به‌یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظهٔ آمدن مرا نخواهی دانست. ۴امّا چند نفر در سارد داری که لباسهای خود را نیالوده‌اند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا مستحق آن هستند.۵کسی‌که پیروز شود، به لباس سفید ملبّس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان، او را از آن خود خواهم دانست.
۶«ای کسانی‌که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید!
پیام به کلیسای فیلادلفیا
۷«به فرشتهٔ کلیسای فیلادلفیا بنویس:
«این است سخنان آن قدّوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمی‌توان بست و هر دری را که او ببندد نمی‌توان گشود. ۸من کارهای تو را می‌دانم و دری گشوده پیش روی تو قرار داده‌ام که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را ببندد؛ زیرا با اینکه قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه‌داشته‌ای و نام مرا انکار نکرده‌ای. ۹توجّه کن! این است کاری که من خواهم کرد: آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادّعای یهودیّت می‌کنند، ولی نیستند و دروغ می‌گویند، خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، ۱۰زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید، حفظ خواهم کرد. ۱۱بزودی می‌آیم، آنچه را داری محکم نگه‌دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. ۱۲من کسی را که پیروز گردد، مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت، او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا، یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می‌کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت.
۱۳«ای کسانی‌که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می‌گوید، بشنوید!
پیام به کلیسای لائودیکیه
۱۴«به فرشتهٔ کلیسای لائودیکیه بنویس:
«این است سخنان «آمین»، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشاء تمام خلقت خدا. ۱۵من از همهٔ کارهای تو آگاه هستم و می‌دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم بودی و یا سرد.۱۶امّا چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد ۱۷زیرا می‌گویی: ‘دولتمند هستم و ثروت جمع کرده‌ام و محتاج به چیزی نیستم.’ اگرچه این را نمی‌دانی، با این وجود، تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. ۱۸به تو نصیحت می‌کنم، طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا ببینی. ۱۹همهٔ کسانی را که دوست می‌دارم، سرزنش می‌کنم و تأدیب می‌نمایم پس غیور باش و توبه کن. ۲۰↵ من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. ۲۱به آن کسی‌که پیروز گردد، جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همان‌طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم.
۲۲«ای کسانی‌که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می‌گوید، بشنوید!»