مکاشفه یوحنا باب 5

image_pdfimage_print
برّه و طومار
1آنگاه دیدم كه تخت‌نشین، طوماری در دست راست دارد كه هر دو طرف آن نوشته شده و با هفت مُهر، مُهر و موم شده بود. 2و فرشتهٔ نیرومندی را دیدم كه با صدای بلند می‌گفت: «چه کسی شایسته است كه طومار را بگشاید و مُهرهایش را بردارد؟» 3امّا هیچ‌کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود كه طومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه كند. 4من زارزار می‌گریستم، زیرا كسی یافت نشد كه شایستهٔ آن باشد که طومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه كند. 5آنگاه یكی از پیران به من گفت: «گریه مكن زیرا آن شیر، شیری كه از طایفهٔ یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن طومار و برداشتن هفت مُهر آن را دارد.»
6آنگاه دیدم كه در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران، برّه‌ای ایستاده بود كه علامت برّهٔ قربانی شده را داشت. آن برّه دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی كه هفت روح خدا هستند و به همهٔ جهان فرستاده شده‌اند. 7برّه جلو آمد و طومار را از دست راست تخت‌نشین گرفت. 8همین‌که او آن را گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر، پیش برّه سجده كردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جامهای زرّین پر از بُخور كه نشانهٔ دعاهای مقدّسین است.9آنها سرود تازه‌ای می‌سراییدند:
«تو ‌شایسته‌ای كه، طومار را بگیری،
و مُهرهایش را بگشایی،
زیرا تو كشته شدی و با خون خود مردمان را از هر طایفه و زبان،
از هر ملّت و امّت، برای خدا خریدی.
10تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان كاهنان،
خدای ما را خدمت كنند و آنها بر زمین فرمانروایی خواهند كرد.»
11آنگاه نگاه كردم و صدای فرشتگان بی‌شماری را كه صدها هزار و هزاران هزار بودند، شنیدم. آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند 12و با صدای بلند فریاد می‌زدند:
«برّهٔ قربانی شده شایسته است
تا قدرت و ثروت، حكمت و توانایی،
حرمت و جلال و تمجید بیاید.»
13آنگاه شنیدم كه همهٔ موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هرچه در آنهاست فریاد می‌کردند:
«ستایش و عزّت، جلال و قدرت،
از آن كسی باد كه بر تخت می‌نشیند
و تا به ابد از آن برّه باد!»
14و آن چهار حیوان گفتند «آمین» و پیران سجده نموده، او را پرستش كردند.