مکاشفه یوحنا

معرّفی کتاب
مکاشفهٔ یوحنا در زمانی نوشته شد که مسیحیان به‌خاطر ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان خداوند، تحت آزار و شکنجه بودند. مقصود اصلی نویسنده این است که به خوانندگان خود امید ببخشد و آنها را تشویق کند که در زمان سختی و شکنجه در ایمان خود وفادار باشند.
بیشتر قسمت‌های این کتاب، مکاشفات و رؤیاهایی است که به طور استعاره و با زبان اشاره بیان شده و مسیحیان آن زمان، آن را خوب می‌فهمیدند ولی برای دیگران به صورت رمز بود.
صحنه‌های مکاشفات و رؤیاهای این کتاب همچون یک سمفونی به دفعات مختلف و به صورتهای گوناگون تکرار و تکرار می‌شوند. هرچند نظریات مختلفی در مورد شرح و تفسیر این کتاب وجود دارد، ولی آهنگ اصلی کتاب آشکار است و آن این است که خدا سرانجام از طریق عیسی مسیح بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد شد و کسانی را که به او وفادار بوده‌اند، در آسمانی جدید و زمینی جدید برکت و پاداش خواهد داد.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۸
رؤیای اوّلیه و نامه‌هایی به هفت کلیسا ۹‏:۱‏-۲۲‏:۳
طومار با هفت مهر ۱‏:۴‏-۱‏:۸
هفت شیپور ۲‏:۸‏-۱۹‏:۱۱
اژدها و دو حیوان وحشی ۱‏:۱۲‏-۱۸‏:۱۳
رؤیاهای گوناگون ۱‏:۱۴‏-۸‏:۱۵
هفت جام غضب خدا ۱‏:۱۶‏-۲۱
سقوط بابل، شکست حیوان وحشی، نبی دروغین و شیطان ۱‏:۱۷‏-۱۰‏:۲۰
داوری نهایی ۱۱‏:۲۰‏-۱۵
آسمان جدید، زمین جدید و اورشلیم جدید ۱‏:۲۱‏-۵‏:۲۲
خاتمه ۶‏:۲۲‏-۲۱