پیدایش باب ۱۷

image_pdfimage_print

ختنه‌، نشانهٔ پیمان‌
۱وقتی اَبرام ‌نود و نه‌ ساله‌ بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: «من ‌خدای قادر مطلق ‌هستم‌. از من ‌اطاعت‌ کن ‌و همیشه ‌آنچه‌ را که ‌درست‌ است ‌انجام ‌بده‌. ۲من ‌با تو پیمان ‌می‌بندم ‌و نسلهای بسیاری به ‌تو می‌دهم‌.» ۳اَبرام‌ روی زمین‌ افتاد و صورت‌ خود را به ‌زمین‌ گذاشت‌. خدا فرمود: ۴«من ‌این‌ پیمان ‌را با تو می‌بندم‌: من ‌به‌ تو قول‌ می‌دهم‌ که ‌تو پدر قومهای زیادی خواهی شد. ۵اسم‌ تو بعد از این ‘اَبرام’ نخواهد بود بلکه‌ ‘ابراهیم’، زیرا من ‌تو را پدر قومهایی بسیار خواهم‌ نمود. ۶من‌ به‌ تو فرزندان ‌بسیار می‌دهم‌ و بعضی از آنها پادشاه‌ خواهند شد. نسل‌ تو زیاد خواهد شد و هریک ‌از آنها برای خود قومی خواهند گردید.
۷«من ‌پیمان‌ خود را با تو و فرزندان ‌تو در نسلهای آینده ‌به‌ صورت‌ یک ‌پیمان ‌ابدی حفظ ‌خواهم‌ کرد. من‌ خدای تو و خدای فرزندان ‌تو خواهم ‌بود. ۸من ‌این ‌زمین ‌را که‌ اکنون ‌در آن ‌بیگانه‌ هستی به ‌تو و به ‌فرزندان ‌تو خواهم‌ داد. تمام‌ سرزمین کنعان برای همیشه ‌متعلّق ‌به ‌نسل ‌تو خواهد شد و من‌ خدای ایشان خواهم ‌بود.»
۹خداوند به‌ ابراهیم‌ فرمود: «تو هم ‌باید قول ‌بدهی که ‌هم ‌تو، و هم‌ فرزندان‌ تو در نسلهای آینده‌، این‌ پیمان‌ را حفظ ‌کنید. ۱۰تو و فرزندان‌ تو، همه ‌باید موافقت ‌کنید که ‌هر مردی در میان‌ شما ختنه‌ شود. ۱۱از حالا تو باید هر پسری را در روز هشتم‌ تولّدش‌ ختنه‌ کنی‌. ۱۲این ‌امر شامل ‌غلامانی که ‌در خانهٔ تو متولّد می‌شوند و یا غلامانی که ‌از بیگانگان ‌می‌خری نیز هست‌. این‌ علامت ‌نشان‌ خواهد داد که ‌بین ‌من و ‌تو پیمانی وجود دارد. ۱۳همه ‌باید ختنه ‌شوند و این‌ یک ‌نشانهٔ جسمانی است‌ که ‌نشان ‌می‌دهد پیمان ‌من ‌با شما پیمان‌ جاودانی است‌. ۱۴هر فرزند ذکوری که‌ ختنه ‌نشود دیگر عضو قوم‌ من‌ نخواهد بود، زیرا او پیمان‌ مرا نگاه ‌نداشته ‌است‌.»
۱۵خدا به ‌ابراهیم ‌فرمود: «بعد از این ‌نباید زن‌ خود را ‘سارای‌’ صدا کنی از این ‌به ‌بعد اسم‌ او ‘سارا’ خواهد بود. ۱۶من‌ او را برکت‌ می‌دهم ‌و به ‌وسیلهٔ او پسری به‌ تو خواهم‌ داد. من ‌او را برکت‌ خواهم ‌داد و او مادر قومهای بسیار خواهد شد و در میان‌ فرزندان‌ او بعضی به‌ پادشاهی خواهند رسید.»
۱۷ابراهیم ‌به ‌روی زمین ‌افتاد و صورت‌ خود را بر زمین‌ گذاشت‌. ولی شروع‌ کرد به‌ خندیدن ‌و با خود فکر کرد که‌ آیا مردی که ‌صد سال‌ عمر دارد، می‌تواند بچّه‌دار شود؟ آیا سارا می‌تواند در نود سالگی بچّه‌دار شود؟ ۱۸پس ‌از خدا پرسید: «چرا نمی‌گذاری اسماعیل ‌وارث‌ من ‌شود؟»
۱۹خدا فرمود: «نه‌، زن‌ تو سارا پسری برای تو خواهد زایید. اسم ‌او را اسحاق‌ خواهی گذاشت‌. من‌ پیمان‌ خود را با او برای همیشه‌ حفظ ‌خواهم‌ کرد. این ‌یک‌ پیمان‌ جاودانی است‌. ۲۰من‌ شنیدم ‌که ‌تو دربارهٔ اسماعیل‌ درخواست‌ نمودی‌، بنابراین‌ من‌ او را برکت‌ می‌دهم ‌و به ‌او فرزندان‌ بسیار و نسلهای زیاد خواهم ‌داد. او پدر دوازده‌ امیر خواهد بود. من‌ ملّت ‌بزرگی از نسل ‌او به وجود خواهم ‌آورد. ۲۱امّا پیمان ‌خود را با پسر تو اسحاق‌ حفظ‌ خواهم‌ کرد. او سال ‌دیگر در همین‌ وقت ‌توسط ‌سارا به دنیا خواهد آمد.» ۲۲وقتی خدا گفت‌وگوی خود را با ابراهیم ‌تمام‌ کرد، از نزد او رفت‌.
۲۳ابراهیم‌ فرمان ‌خدا را اطاعت ‌کرد و در همان ‌روز خودش‌ و پسرش ‌اسماعیل‌ و تمام‌ افراد ذکوری را که ‌در خانه‌اش‌ بودند، ختنه‌ کرد. او همچنین‌ تمام‌ غلامانی را که ‌در خانهٔ او به دنیا آمده‌ بودند و یا خریده‌ بود، ختنه‌ کرد. ۲۴ابراهیم ‌هنگامی که‌ ختنه‌ شد نود و نه‌ سال ‌داشت‌. ۲۵پسر او اسماعیل ‌سیزده ‌ساله‌ بود. ۲۶آنها هر دو با تمام ‌غلامان‌ ابراهیم‌، ۲۷در یک ‌روز ختنه‌ شدند.

دیدگاهتان را بنویسید