یوشع باب 21

image_pdfimage_print
شهرهایی که به لاویان داده شد
1رهبران فامیل لاویان، نزد العازار کاهن، یوشع پسر نون و بزرگان طایفه‌های بنی‌اسرائیل به شیلوه، در سرزمین کنعان آمده، گفتند: 2«طبق دستور خداوند به موسی، باید شهرهایی برای زندگی ما و چراگاههایی هم برای گلّه‌های ما، به ما داده شود.» 3بنابراین مطابق فرمان خداوند، مردم اسرائیل شهرهایی را با چراگاههای آنها برای لاویان و گلّه‌های ایشان تعیین کردند.
4خاندان قهاتیان اولین خانواده از طایفهٔ لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد. برای این خانواده‌ها که از فرزندان هارون بودند سیزده شهر در سرزمین یهودا، شمعون و بنیامین تعیین کردند. 5به بقیّهٔ خاندان قهاتیان، ده شهر در طایفهٔ افرایم، دان و نصف طایفهٔ منسی داده شد.
6برای خاندان جرشونیان سیزده شهر در طایفه‌های یساکار، اشیر، نفتالی و نصف طایفهٔ منسی در باشان تعیین کردند.
7به خانوادهٔ خاندان مراری دوازده شهر در طایفه‌های رئوبین، جاد و زبولون داده شد.
8این شهرها و چراگاهها را مردم اسرائیل، طبق فرمان خداوند به موسی، به حکم قرعه به لاویان دادند.
9اینها شهرهایی هستند در طایفه‌های یهودا و شمعون که به فرزندان هارون که قهاتیان بودند، دادند. 10آنها نخستین کسانی از طایفهٔ لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد. 11این شهرها را برای ایشان تعیین نمودند: قریت اربع (اربع پدر عناق بود) که اکنون آن را حبرون می‌‌گویند و در کوهستان یهودا واقع است با چراگاههای اطراف آن. 12امّا مزرعه و روستاهای اطراف آن قبلاً به کالیب پسر یفنه داده شده بود.
13‌علاوه بر حبرون که یکی از شهرهای پناهگاه بود، این شهرها را نیز با چراگاههای اطراف آنها به فرزندان هارون کاهن دادند: 14لبنه، یتیر، اشتموع، 15حولون، 16دبیر، عین، یطه و بیت شمس جمعاً نه شهر از دو طایفهٔ یهودا و شمعون. 17از طایفهٔ بنیامین: جبعون، جبعه، 18عناتوت و علمون. 19شهرهایی که به فرزندان هارون کاهن دادند، سیزده شهر با چراگاههای اطراف آنها بودند.
20به بقیّهٔ خانوادهٔ لاویان از خاندان قهات این شهرها را با چراگاههای اطراف آنها، از طایفهٔ افرایم دادند: 21شکیم شهر پناهگاه قاتلین در کوهستان افرایم، جازر،22قبصایم و بیت حورون جمعاً چهار شهر. 23از طایفهٔ دان چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها: التقیه، جبتون، 24ایلون و جت رِمون. 25از نصف طایفهٔ منسی غربی: تعنک، جت رِمون جمعاً دو شهر با چراگاههای اطراف آنها. 26به این ترتیب خاندان قهاتیان ده شهر با چراگاههای آنها دریافت کردند.
27یک خانوادهٔ دیگر لاوی، یعنی خاندان جرشونیان، این دو شهر را با چراگاههای اطراف آنها در نصف طایفهٔ منسی در باشان به دست آوردند: شهر جولان شهر پناهگاه در باشان و شهر بعشتره. 28از طایفهٔ یساکار: قشیون، دابره، 29یرموت و عین جنیم جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها. 30از طایفهٔ اشیر: میشال، عبدون،31حلقات و رحوب جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها. 32از طایفهٔ نفتالی: قادش شهر پناهگاه در جلیل، حموت دور و قرتان جمعاً سه شهر با چراگاههای اطراف آنها. 33سپس به خانواده‌های خاندان جرشونیان سیزده شهر با چراگاههای اطراف آنها داده شد.
34به بقیّهٔ لاویان یعنی خاندان مراری چراگاههای اطراف آنها در طایفهٔ زبولون داده شد که عبارت بودند از: یقنعام، قرته، 35دمنه و نحلال جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها. 36از طایفهٔ رئوبین: باصر، یهصه، 37قدیموت و میفعه جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها. 38از طایفهٔ جاد: راموت شهر پناهگاه در جلعاد، محنایم،39حشبون و یعزیر جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها. 40آن دوازده شهر را برای خاندان مراری، که بقیّهٔ طایفهٔ لاوی بودند، تعیین کردند.
41‏-42به این ترتیب برای طایفهٔ لاوی جمعاً چهل و هشت شهر را با چراگاههای اطراف آنها در بین طایفه‌های اسرائیل تعیین کردند.
43قوم اسرائیل سر انجام همهٔ آن سرزمین را، همان‌طور که خداوند وعده داده بود که به ملکیّت ایشان می‌‌دهد، به دست آوردند و در آنجا زندگی را شروع کردند.44خداوند همان‌گونه که وعده فرموده بود، در هر گوشه آن سرزمین آرامش‌ برقرار کرد. هیچ‌یک از دشمنان ایشان نمی‌توانست در مقابل آنها مقاومت کند، زیرا خداوند، بنی‌اسرائیل را بر تمام دشمنان پیروز می‌‌ساخت. 45خداوند به تمام وعده‌هایی که به مردم اسرائیل داده بود، وفا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید