عیسی خانواده حقیقی خود را معرفی می کند

image_pdfimage_print

عیسی خانواده حقیقی خود را معرفی می کند
عیسی خانواده حقیقی خود را معرفی می کند

عیسی خانواده حقیقی خود را معرفی می کند  ۴۶ او با آن‌ جماعت‌ هنوز سخن‌ می‌گفت‌ که‌ ناگاه‌ مادر و برادرانش‌ در طلب‌ گفتگوی‌ وی‌ بیرون‌ ایستاده‌ بودند.  ۴۷ و شخصی‌ وی‌ را گفت‌: «اینک‌ مادر تو و برادرانت‌ بیرون‌ ایستاده‌، می‌خواهند با تو سخن‌ گویند.»  ۴۸ در جواب‌ قایل‌ گفت‌: «کیست‌ مادر من‌ و برادرانم‌ کیانند؟»  ۴۹ و دست‌ خود را به‌سوی‌ شاگردان‌ خود دراز کرده‌، گفت‌: «اینانند مادر من‌ و برادرانم‌.  ۵۰ زیرا هر که‌ اراده‌ پدر مرا که‌ در آسمان‌ است‌ بجا آوَرد، همان‌ برادر و خواهر و مادر من‌ است‌.»

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →