متی باب ۱۵ پاکی درون

image_pdfimage_print
متی باب ۱۵ پاکی درون
متی باب ۱۵ پاکی درون

  پاکی درون
۱ آنگاه‌ کاتبان‌ و فریسیان‌ اورشلیم‌ نزد عیسی‌ آمده‌، گفتند:  ۲ «چون‌ است‌ که‌ شاگردان‌ تو از تقلید مشایخ‌ تجاوز می‌نمایند، زیرا هرگاه‌ نان‌ می‌خورند دست‌ خود را نمی‌شویند؟ »  ۳ او در جواب‌ ایشان‌ گفت‌: «شما نیز به‌ تقلید خویش‌، از حکم‌ خدا چرا تجاوز می‌کنید؟  ۴ زیرا خدا حکم‌ داده‌ است‌ که‌ مادر و پدر خود را حرمت‌ دار و هرکه‌ پدر یا مادر را دشنام‌ دهد البته‌ هلاک‌ گردد.  ۵ لیکن‌ شما می‌گویید هر که‌ پدر یا مادر خود را گوید آنچه‌ از من‌ به‌ تو نفع‌ رسد هدیه‌ای‌ است‌،  ۶ و پدر یا مادر خود را بعد از آن‌ احترام‌ نمی‌نماید. پس‌ به‌ تقلید خود، حکم‌ خدا را باطل‌ نموده‌اید.  ۷ ای‌ ریاکاران‌، اشعیاء درباره‌ شما نیکو نبوّت‌ نموده‌ است‌ که‌ گفت‌:  ۸ این‌ قوم‌ به‌ زبانهای‌ خود به‌ من‌ تقرّب‌ می‌جویند و به‌ لبهای‌ خویش‌ مرا تمجید می‌نمایند، لیکن‌ دلشان‌ از من‌ دور است‌.  ۹ پس‌عبادت‌ مرا عبث‌ می‌کنند زیرا که‌ احکام‌ مردم‌ را بمنزله‌ فرایض‌ تعلیم‌ می‌دهند. »  ۱۰ و آن‌ جماعت‌ را خوانده‌، بدیشان‌ گفت‌: «گوش‌ داده‌، بفهمید؛  ۱۱ نه‌ آنچه‌ به‌ دهان‌ فرو می‌رود انسان‌ را نجس‌ می‌سازد بلکه‌ آنچه‌ از دهان‌ بیرون‌ می‌آید انسان‌ را نجس‌ می‌گرداند . »  ۱۲ آنگاه‌ شاگردان‌ وی‌ آمده‌، گفتند: «آیا می‌دانی‌ که‌ فریسیان‌ چون‌ این‌ سخن‌ را شنیدند، مکروهش‌ داشتند؟ »  ۱۳ او در جواب‌ گفت‌: «هر نهالی‌ که‌ پدر آسمانی‌ من‌ نکاشته‌ باشد، کنده‌ شود.  ۱۴ ایشان‌ را واگذارید، کوران‌ راهنمایان‌ کورانند و هرگاه‌ کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه‌ افتند. »  ۱۵ پطرس‌ در جواب‌ او گفت‌: «این‌ مثل‌ را برای‌ ما شرح‌ فرما.  ۱۶ عیسی‌ گفت‌: «آیا شما نیز تا به‌ حال‌ بی‌ادراک‌ هستید؟  ۱۷ یا هنوز نیافته‌اید که‌ آنچه‌ از دهان‌ فرو می‌رود، داخل‌ شکم‌ می‌گردد و در مبرز افکنده‌ می‌شود؟  ۱۸ لیکن‌ آنچه‌ از دهان‌ برآید، از دل‌ صادر می‌گردد و این‌ چیزها است‌ که‌ انسان‌ را نجس‌ می‌سازد  ۱۹زیرا که‌ از دل‌ برمی‌آید، خیالات‌ بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات‌ دروغ‌ و کفرها.  ۲۰ اینها است‌ که‌ انسان‌ را نجس‌ می‌سازد، لیکن‌ خوردن‌ به‌ دستهای‌ ناشسته‌، انسان‌ را نجس‌ نمی‌گرداند. »

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید