مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹