مزامیر باب ۴۲ آیه ۱۱

مزامیر باب ۴۲ آیه 11

مزامیر باب ۴۲ آیه ۱۱