1

مزامیر باب ۳۷ آیه ۴

مزامیر باب ۳۷ آیه ۴
مزامیر باب ۳۷ آیه ۴

مزامیر باب ۳۷ آیه ۴

۴↵ شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.