سوال یک مسلمان: خدا واحد است. چرا در مسیحیت پدر، پسر و روح القدس وجود دارد؟

image_pdfimage_print
سوال یک مسلمان: خدا واحد است. چرا در مسیحیت پدر، پسر و روح القدس وجود دارد؟
سوال یک مسلمان: خدا واحد است. چرا در مسیحیت پدر، پسر و روح القدس وجود دارد؟

پاسخ: خدا در مقابل بت های بی شمار واحد است. اما این سوال برای مسیحیان مطرح می شود: اگر شما تثلیث را رد می کنید، چرا در قرآن روح خدا به طور مجزا فعال است:

” مسیح را با روح القدس تایید کردیم” (سوره بقره آیات ۸۷ و ۲۵۳).

“عیسی پسر مریم را با روح القدس تایید کردم” (سوره مائده آیه ۱۱۰). در همین آیه ذکر شده عیسی حیات و زندگی می بخشد.

“خدا ایمان را در قلب مومنان گذاشته و با روح خود تایید کرده است” (سوره مجادله آیه ۲۲).

روح خدا نه فقط به آدم جان داد (سوره حجر آیه ۲۹، سوره سجده آیه ۹)، بلکه به صورت شخصیت مستقل درآمد (سوره مریم آیه ۱۷).

خدا روحش را بر مریم دمید (سوره تحریم آیه ۱۲)

مسیح در قرآن “کلمه خدا” و “روح خدا” نامیده می شود. هم چنین حکم شده که قبل از مرگ باید به مسیح ایمان آورد (سوره نساء آیه ۱۵۹). اگر مسیح فقط انسان و پیامبر بود، چرا ذکر نشده که به خدا ایمان آورید؟

اگر مسلمانان به قرآن رجوع کنند، درمی یابند که خدا برای انبیا دعا می کرد (سوره احزاب آیات ۴۳ و ۵۶). واژه های عربی “یصلون”، “یصلی” و “صلاه” در ترجمه فارسی “درود” ترجمه شده، در حالی که در زبان عربی به معنای “نماز خواندن” است. چرا در متن انگلیسی این آیات، واژه “درود” ترجمه نشده است؟ اگر خدا واحد است، چرا مخاطب به خودش دعا می کند؟

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →

دیدگاهتان را بنویسید