دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۵ آیه 17
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

۱۷↵ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.