درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

image_pdfimage_print

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟

الف – تشریفات و آدابیست که از آن طریق خدا کاری در قلب ما انجام میدهد. این کار معمولا دارای دستورا لعملی  میباشد و در حضور عده ای و شاهدان صورت میگیرد.

ب – کاری که خدا در قلب ما انجام میدهد نتیجه این تشریفات نیست . بلکه از حضور روح القدس میباشد که در طول مراسم حاضر است . مراسم تمرکز مارا بر کار خدا در زندگیمان متوجه میکند و یاد آور اعمال او است .

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۷

یوشع باب ۴ آیه ۱-۷

۵۴۵ – آیین چیست ؟

آیین ، مراسمی روحانیست که تمایز ویژه ای دارد . آیین و سن مکان خاصی برای ما دارند زیرا که مسیح ما را به انجام آن تشویق و حکم کرده است .

۵۴۶ – چند سنت و آیین روحانی وجود دارد ؟

دو سنت روحانی که مسیح توصیه میکند: تعمید آب و عشا ربانی

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۴۷ – آیین دیگر روحانی که سوی خدا دریافت کرده ایم کدامند ؟

علاوه بر تعمید آب و عشا ربانی ، خدا  حین این مراسم حضور دارد و قادر است قلب ما را تغییر دهد :

۱. ازدواج

۲. تقدیم کودک

۳. مسح با روغن

۴. پا شویی

۵. دست گذاری

۶. تایید

۷. انتصاب

۸. نبوت شورایی

۵۴۸ – چگونه در  این مراسم  بهره روحانی حاصل میکنیم ؟

تمرین دادن ایمان  باردار و برداشتن قدم ایمانی ، منجر به باز شدن در های روحانی میشود   و دریافت آن برکت روحانی  که خدا برایمان اشتیاق دارد

عبرانیان باب ۴ آیه ۲

۵۴۹ – آیا کاری که خدا در قلب ما در حین این مراسم انجام میدهد اتوماتیک صورت میگیرد ؟

الف – نه . شما ممکن است در هر نوع مراسم روحانی شرکت کنید ، یا دعایی را بخوانید یا برای شما دعا شود بدون اینکه از نظر روحانی بهره ای ببرید. اعمال مرده هیچ اثری بر زندگی ما ندارند حتی اگر بسیار حرفه ای انجام گیرند.

ب – خدا فقط به ایمن پاسخ میدهد. اگر بدون ایمان به حضور خدا بیایید ، چیزی هم دریافت نمیکنید. اگر با قلبی منتظر به او تسلیم شوید ، خدا شما را ملاقات میکند و کاری در قلب شما انجام میدهد.

ج – هرچند خدا اغلب در قلمرو روحانی عمل میکند ، ما بایستی ایمان و صبر خود را در   تمرین بگذاریم تا شاهد آشکار شدن کارهای عظیم او در محدوده فیزیکی باشیم .

عبرانیان باب ۶ آیه ۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۲

۵۵۰ – به هنگام تعمید آب چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ما ختنه قلبی را دریافت میکنیم . انسانیت کهنه ما برداشته میشود. خلقت گذشته ما ناتوان میشود تا برای خدا زندگی کنیم.

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

رومیان باب ۲ آیه ۲۹

۵۵۱ – به هنگام عشا ربانی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

الف – ما از مشارکت نزدیک با خدا و دیگر اعضا ی بدن مسیح بهره مند میشویم .

ب – در حین شام در حضور خدا ، شفا را دریافت میکنیم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

یوحنا باب ۶ آیه ۵۱

۵۵۲ – در مراسم ازدواج چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا دو فرد مجزا را از لحاظ فیزیکی ، احساسی ، فکری و روحانی با هم متصل و متحد میکند .

متی باب ۱۹ آیه ۴-۶

۵۵۳ – به هنگام تقدیم کودکان چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا ، قوت و برکات و هدایت را به کودک و والدین منتقل میکند تا کودک برای خدمت خدا بزرگ شده و در مسیر سرنوشی مطابق اراده پدر قرار گیرد.

مرقس باب ۱۰ آیه ۱۳-۱۶

۵۵۴ – به هنگام مسح روغن چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ممکن است انتصاب ، شفا ، برکات و آزادی را دریافت کنیم.

اول سموییل باب ۱۰ آیه ۱

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

۵۵۵ – به هنگام پاشویی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

غرور و فروتنی در ما میشکند و مکاشفه خدمت و محبت  به بدن مسیح را بر ما آشکار میشود.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۲-۱۷

۵۵۶ – به هنگام دست گذاری چه چیزی دریافت میکنیم ؟

این انتقال نوعی تحویل و انتقال دادن روحانیست .  که از آن طریق ، برکات مکاشفات روحانی ، فهم عمیق تر ، بینش ، انتصاب تشویق ، قوت ، شفا و آزادی را میتوان دریافت نمود.

۵۵۷ – به هنگام تایید چه چیزی دریافت میکنیم ؟

در این مراسم ، مستحکم شدن زیر بنای ایمانی خود را که بر ایمان به عیسی مسیح قرار داده ایم تجربه میکنیم.

اعمال رسولان باب ۱۴ آیه ۲۳

۵۵۹ – به هنگام نبوت شورایی چه چیزی را دریافت میکنیم ؟

صدای خدا را که زندگی ما را پر میکند میشنویم . و ممکن اس هر یک از مهم زیر را دریافت کنیم :

عبرت ، نصیحت ، تسلی ، هدایت ، انتقال ، تایید ، اصلاح ، قضاوت

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

اول قرنتیان با ب ۱۴ آیه ۳

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید