اول پطرس باب ۲ آیه ۹

اول پطرس باب ۲ آیه 9
اول پطرس باب ۲ آیه ۹

اول پطرس باب ۲ آیه ۹

۹↵ و امّا شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده‌اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمایید.