دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹